SFS 2016:729 Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

160729.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i patentkungörelsen (1967:838);

utfärdad den 9 juni 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen (1967:838)

1

dels att nuvarande 68 § ska betecknas 44 a §,
dels att 38 a, 39, 40, 43, 44, den nya 44 a och 59 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 40 a §, av följande lydelse.

38 a §

2

Patentregistret innehåller uppgifter i fråga om

1. patent som har meddelats i Sverige,
2. europeiska patent som har verkan i Sverige utan att ha enhetlig verkan

som avses i 80 § tredje stycket patentlagen (1967:837), och

3. tilläggsskydd och förlängd giltighetstid för tilläggsskydd som avses i 105 §

patentlagen.

39 §

3

I patentregistret antecknas de uppgifter som anges i 31 § 1�14. Där

antecknas även uppgifter om

1. dagen då en invändning mot patentet kommit in, och
2. dagen då ett beslut meddelats om avslag på en invändning, om patentets

upprätthållande i ändrad lydelse eller om begränsning eller upphävande av
patentet.

40 §

4

Ett europeiskt patent ska föras in i registret när det europeiska patent-

verket har kungjort sitt beslut att bifalla patentansökan och sökanden har gett
in en översättning och betalat en avgift enligt 82 § första stycket patentlagen
(1967:837). När ett europeiskt patent förs in i registret, antecknas

1. dagen då det europeiska patentverket kungjorde beslutet,
2. dagen då översättningen respektive avgiften kom in, och
3. i förekommande fall
a) uppgifter motsvarande de som anges i 31 §, och
b) uppgifter som anges i 44 § tredje stycket första meningen.
Om det europeiska patentverket har upphävt ett europeiskt patent eller be-

slutat att ett sådant patent ska upprätthållas i ändrad lydelse eller begränsas,
ska det antecknas i registret. Om patenthavaren i ett fall då patentet ska upp-
rätthållas i ändrad lydelse eller begränsas har gett in översättning och betalat
avgift enligt 82 § andra stycket patentlagen, ska det antecknas.

1 Kungörelsen omtryckt 1991:1331.

2 Senaste lydelse 2001:774.

3 Senaste lydelse 2007:519.

4 Senaste lydelse 2014:435.

SFS 2016:729

Utkom från trycket
den 21 juni 2016

background image

2

SFS 2016:729

Om det europeiska patentverket enligt artikel 112 a i den europeiska pat-

entkonventionen har undanröjt ett beslut och det undanröjda beslutet avsåg ett
europeiskt patent med verkan i Sverige, ska beslutet antecknas i registret.

40 a §

Om ett europeiskt patent som har förts in i registret enligt 40 § första

stycket också har enhetlig verkan som avses i 80 § tredje stycket patentlagen
(1967:837), ska Patentverket anteckna detta i registret tillsammans med en
upplysning om innehållet i 82 a § samma lag.

Om ett europeiskt patent som har kungjorts enligt 82 § femte stycket

patentlagen också har enhetlig verkan som avses i 80 § tredje stycket samma
lag, ska Patentverket kungöra detta tillsammans med en upplysning om inne-
hållet i 82 a § samma lag.

43 §

Om någon har anmält till Patentverket enligt 64 § patentlagen

(1967:837) att han eller hon vill väcka eller har väckt talan om ogiltighet,
överföring eller meddelande av tvångslicens, antecknas det i registret.

När Patentverket har underrättats om en dom eller ett slutligt beslut enligt

70 § patentlagen, antecknas det i registret. Detsamma gäller i fråga om ett
slutligt avgörande av den domstol som avses i 93 a § samma lag. När domen,
beslutet eller avgörandet fått laga kraft, antecknas den huvudsakliga utgången
i målet.

Om Patentverket har förklarat att ett patent har upphört enligt 54 § patent-

lagen, antecknas det i registret.

44 §

En anteckning om övergång eller licensupplåtelse enligt 44 § patent-

lagen (1967:837) ska innehålla uppgifter om rättsinnehavarens namn och
adress samt dagen för övergången eller upplåtelsen. En uppgift om begräns-
ning av patenthavarens rätt att upplåta fler licenser antecknas på begäran. Om
en fråga om anteckning om övergång eller licensupplåtelse inte omedelbart
kan avgöras, ska det ändå anmärkas att en sådan anteckning har begärts.

Om ett patent har utmätts, belagts med kvarstad eller tagits i anspråk

genom betalningssäkring, antecknas detta efter anmälan.

En registrering enligt 95 § första stycket patentlagen ska innehålla uppgifter

om dagen för pantupplåtelsen, dagen för ansökan om registrering och pant-
havarens namn och adress. När en sådan ansökan görs i fråga om ett europeiskt
patent som kan få eller har enhetlig verkan som avses i 80 § tredje stycket
patentlagen, ska Patentverket informera panthavaren om innehållet i 94 och
94 a §§ samma lag.

En anmälan om ändring i fråga om ombud antecknas i registret.
Om Patentverket fått en underrättelse om överföring av deposition enligt

17 b § tredje stycket eller ett kvitto på ny deposition enligt 17 c § tredje styc-
ket, görs en anteckning om överföringen eller den nya depositionen i registret.

44 a §

5

I patentregistret antecknas

1. uppgifter som har kungjorts enligt
a) artiklarna 9.2, 9.3, 11 och 17 i Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel,

5 Senaste lydelse av tidigare 68 § 1997:42.

background image

3

SFS 2016:729

b) artiklarna 9.2, 11 och 16 i Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 1610/96 av den 23 juli 1996 om införande av tilläggsskydd för växt-
skyddsmedel, och

2. uppgifter om när årsavgift har betalats enligt 105 § andra stycket patent-

lagen (1967:837).

59 §

6

Patentverket för ett särskilt diarium över de europeiska patentansök-

ningar beträffande vilka översättningar enligt 88 § patentlagen (1967:837) har
kommit in till verket. Diariet är tillgängligt för allmänheten.

I diariet antecknas för varje ansökan
1. ansökans nummer vid det europeiska patentverket,
2. sökandens namn och adress,
3. ansökans fastställda ingivningsdag,
4. uppfinnarens namn och adress,
5. uppfinningens benämning,
6. dagen då översättningen kom in till Patentverket, och
7. i förekommande fall
a) att den är en europeisk avdelad ansökan,
b) dagen för Patentverkets kungörelse av översättningen,
c) uppgifter i fråga om ombud, prioritet och pant enligt 7 § tredje stycket

4, 9 och 13, och

d) dagen då en översättning som avses i 82 § första stycket patentlagen

kom in till Patentverket och dagen då den översättningen kungjordes av
Patentverket enligt 82 § femte stycket samma lag.

När en ansökan görs om registrering av ett avtal om pantsättning av en

europeisk patentansökan, ska Patentverket informera panthavaren om inne-
hållet i 94 och 94 a §§ patentlagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

6 Senaste lydelse 2014:435.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016