SFS 2016:731 Förordning om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

160731.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:824) med
instruktion för Kammarkollegiet;

utfärdad den 9 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2007:824) med instruktion för

Kammarkollegiet ska ha följande lydelse.

5 §

1 Myndigheten ska ansvara för

1. uppbörd av statens inkomster och betalning av dess utgifter, om något

annat inte följer av särskilda föreskrifter,

2. att avgöra ärenden om att ändra, upphäva eller åsidosätta vissa bestäm-

melser i gåvobrev, testamenten och stiftelseförordnanden samt avgöra vissa
andra ärenden som rör stiftelser,

3. att statens fasta egendom i övrigt, vars vård och tillsyn inte någon annan

har till uppgift att sköta, inte disponeras i strid med föreskrifter, att bevaka
rätten till egendomen och föra talan för denna samt avgöra ärenden om nytt-
janderättsupplåtelser, i den utsträckning inte någon annan har till uppgift att
göra det,

4. att avgöra ärenden om jordnatur samt rättigheter och skyldigheter som

åtföljer fast egendom på grund av dess särskilda natur,

5. att när det gäller statens aktier och andelar i bolag som förvaltas av

Regeringskansliet

a) värdera och redovisa detta innehav,
b) förvara utgivna aktiebrev, om inte någon annan myndighet gör det, och
c) bevaka och redovisa utdelningar, köp, försäljningar, aktieägartillskott

och andra ekonomiska händelser,

6. att hantera ansökningsförfarandet vid bidrag som regeringen eller

Regeringskansliet beslutar om, betala ut sådana bidrag och följa upp de vill-
kor som kan vara förenade med bidragen samt besluta om uppskov med den
ekonomiska redovisningen i de fall revisionen inte är klar inom föreskriven
tid,

7. att avgöra ansökningar om bidrag enligt förordningen (1993:712) om

den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m. samt hantera
arkivering av ärenden,

8. att efter beslut av regeringen hantera avvecklingsfrågor som återstår

efter det att en myndighet har upphört,

1 Senaste lydelse 2016:419.

SFS 2016:731

Utkom från trycket
den 21 juni 2016

background image

2

SFS 2016:731

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

9. att för statens räkning återkräva utbetald ersättning från försäkrings-

givaren enligt 14 § lagen (2016:417) om statlig ersättning till personer som
insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering, och

10. att för statens räkning
a) betala ut ett skadestånd som Justitiekanslern eller behörig svensk dom-

stol har bestämt med stöd av 93 b § patentlagen (1967:837),

b) begära proportionerliga bidrag till det utbetalda skadeståndet från övriga

avtalsslutande medlemsstater i enlighet med artikel 22.3 i det avtal som anges
i 93 a § patentlagen, och

c) betala ut ett proportionerligt svenskt bidrag till ett skadestånd som en

behörig myndighet eller domstol i en annan avtalsslutande medlemsstat har
betalat ut i enlighet med artikel 22.1 och 22.2 i det avtal som anges i 93 a §
patentlagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)