SFS 2016:734 Förordning om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

160734.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:660) om
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön;

utfärdad den 9 juni 2016.

Regeringen föreskriver

1 att 1 kap. 3 § och bilaga 1 till förordningen

(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön ska ha följande
lydelse.

1 kap.

3 §

2 I denna förordning avses med

akvifer: lager av geologiska material som är tillräckligt porösa och genom-

släppliga för att medge ett betydande flöde eller uttag av grundvatten,

delavrinningsområde: avrinningsområde inom ett huvudavrinningsområde

från vilket all ytvattenavrinning strömmar till en viss punkt i ett vattendrag,

direktiv 2000/60/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG

av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder
på vattenpolitikens område, i lydelsen enligt kommissionens direktiv
2014/101/EU,

direktiv 2006/118/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG

av den 12 december 2006 om skydd för grundvatten mot föroreningar och
försämring, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2014/80/EU,

direktiv 2008/105/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG

av den 16 december 2008 om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens
område och ändring och senare upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG,
83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring
av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/39/EU,

grundvatten: allt vatten som finns under markytan i den mättade zonen,
grundvattenförekomst: avgränsad volym grundvatten i en eller flera akvife-

rer,

huvudavrinningsområde: avrinningsområde med en areal som är minst

200 kvadratkilometer uppströms mynningen i havet,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om
upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, i lydel-
sen enligt kommissionens direktiv 2014/101/EU, samt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006 om skydd för grundvatten mot förore-
ningar och försämring, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2014/80/EU.

2 Senaste lydelse 2015:516.

SFS 2016:734

Utkom från trycket
den 21 juni 2016

background image

2

SFS 2016:734

inlandsvatten: allt vatten på markytan undantaget vatten i övergångszon

och därutöver allt grundvatten på landsidan av den baslinje som avses i lagen
(1966:374) om Sveriges sjöterritorium,

internationellt avrinningsdistrikt: vattendistrikt som omfattar flera staters

territorium,

internationellt avrinningsområde: huvudavrinningsområde i vilket ingår

del av annan stats territorium, om den andra staten tillämpar direktiv 2000/60/
EG,

kustområde: landområde vid kusten som inte kan hänföras till ett visst

huvudavrinningsområde,

kustvatten: vatten som finns från kusten till den linje som på varje punkt

befinner sig en nautisk mil bortom den baslinje som avses i lagen (1966:374)
om Sveriges sjöterritorium undantaget vatten i övergångszon och grundvat-
ten,

skyddade områden: områden som har fastställts för skydd enligt bestäm-

melser grundade på den gemenskapslagstiftning som avses i bilaga IV till
direktiv 2000/60/EG,

vatten i övergångszon: ytvatten i närheten av flodutlopp som delvis är av

salthaltig karaktär till följd av närheten till kustvatten men som på ett väsent-
ligt sätt påverkas av sötvattenströmmar,

ytvatten: inlandsvatten utom grundvatten, vatten i övergångszon samt kust-

vatten (när det gäller kemisk status även territorialvatten), och

ytvattenförekomst: en avgränsad och betydande förekomst av ytvatten

såsom t.ex. en sjö, en å, älv eller kanal, ett vatten i övergångszon eller ett
kustvattenområde.

Denna förordning träder i kraft den 8 juli 2016.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

background image

3

SFS 2016:734

Bilaga 1

3

Information i förvaltningsplaner för vattendistrikt

1. En allmän beskrivning av vattendistriktet i enlighet med 3 kap. 1 § som

a) för ytvatten innehåller
� en kartläggning av ytvattenförekomsternas lokalisering och gränser,
� en kartläggning av ekoregioner och typer av ytvattenförekomster,
� en beskrivning av referensförhållanden för typer av ytvattenförekomster,

och

b) för grundvatten innehåller en kartläggning av grundvattenförekomster-

nas lokalisering och gränser.

2. En sammanfattning av betydande påverkan och effekter på ytvattnets och
grundvattnets tillstånd orsakade av mänsklig verksamhet, såsom

a) en uppskattning av föroreningar från punktkällor,
b) en uppskattning av föroreningar från diffusa källor, inbegripet en sam-

manfattning av markanvändning,

c) en uppskattning av påverkan på vattenmängden, inbegripet uttag, och
d) en analys av andra konsekvenser som mänsklig verksamhet har för vatt-

nets tillstånd.

3. En redovisning av register över skyddade områden samt utsläpp och spill i
enlighet med 3 kap. 2 §.

4. En karta över de nätverk för övervakning som upprättas för de syften som
anges i 7 kap. och en redovisning i kartform över resultaten av de övervak-
ningsprogram som genomförts i enlighet med dessa bestämmelser när det gäl-
ler tillståndet för ytvatten (ekologisk och kemisk status), grundvatten (kemisk
och kvantitativ status) och skyddade områden.

5. En redovisning av

a) de kvalitetskrav som har fastställts enligt 4 kap. för ytvatten, grundvatten

och skyddade områden, inbegripet de fall då ytvattenförekomster förklarats
som konstgjorda eller kraftigt modifierade eller då undantagsreglerna i 4 kap.
9�12 §§ tillämpats,

b) skälen för att ytvattenförekomster förklarats som konstgjorda eller kraf-

tigt modifierade eller att undantagsreglerna i 4 kap. 9�12 §§ tillämpats, och

c) den information som i övrigt krävs enligt 4 kap.

6. Information om hur riktvärden för grundvatten har fastställts och hur risk-
bedömningen har gjorts samt den information som i övrigt krävs enligt bilaga
II del C i direktiv 2006/118/EG.

7. Information om blandningszoner enligt artikel 4 i direktiv 2008/105/EG,
om direktivets bestämmelser om sådana zoner har tillämpats.

8. En sammanfattning av den ekonomiska analys av vattenanvändningen som
har utförts i enlighet med 3 kap. 1 §.

3 Senaste lydelse 2015:516.

background image

4

SFS 2016:734

9. En sammanfattning av

a) det eller de åtgärdsprogram som har fastställts i enlighet med 6 kap.,

inklusive en beskrivning av hur åtgärderna avser att bidra till att kvalitetskra-
ven i 4 kap. uppnås, och

b) om kvalitetskraven ska uppfyllas vid en senare tidpunkt enligt 4 kap.

9 §, de åtgärder som anses nödvändiga för att stegvis förbättra vattenförekom-
sternas status, anledningarna till varje betydande försening med genomföran-
det av dessa åtgärder och den förväntade tidtabellen för åtgärdernas genom-
förande.

10. En sammanfattning av de åtgärder som har vidtagits enligt 8 kap. 6 §
andra stycket med anledning av gränsöverskridande föroreningar.

11. En sammanfattning av de åtgärder som behövs för att genomföra gemen-
skapslagstiftningen för vattenskydd.

12. En rapport om vilka praktiska åtgärder som har vidtagits för att tillämpa
principen om återvinning av kostnaderna för vattenanvändning i artikel 9 i
direktiv 2000/60/EG.

13. En sammanfattning av de åtgärder som har vidtagits för att uppfylla kra-
ven i fråga om uttag av dricksvatten i artikel 7 i direktiv 2000/60/EG.

14. En sammanfattning av regleringar för uttag och uppdämning av vatten,
inklusive hänvisning till de register och redovisning av sådana undantag som
avses i artikel 11.3 e i direktiv 2000/60/EG.

15. En sammanfattning av de regleringar som har fastställts för punktkälleut-
släpp och annan verksamhet som inverkar på vattentillståndet och som avses i
artikel 11.3 g respektive 11.3 i i direktiv 2000/60/EG.

16. En redovisning av de fall då direkta utsläpp till grundvattnet har tillåtits.

17. En sammanfattning av de miljökvalitetsnormer och andra åtgärder som
har beslutats beträffande sådana prioriterade ämnen som avses i artikel 16 i
direktiv 2000/60/EG.

18. En tabell över kvantifieringsgränserna för de analysmetoder som används
och information om dessa metoders prestanda i förhållande till minimikrite-
rierna i artikel 4 i kommissionens direktiv 2009/90/EG av den 31 juli 2009
om bestämmelser, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv
2000/60/EG, om tekniska specifikationer och standardmetoder för kemisk
analys och övervakning av vattenstatus, i den ursprungliga lydelsen.

19. De uppgifter som följer av artikel 3.5 b i direktiv 2008/105/EG, i de fall
artikel 3.3 i samma direktiv har tillämpats.

20. En motivering för den övervakningsfrekvens som tillämpas i enlighet med
artikel 3.4 i direktiv 2008/105/EG, om övervakningsfrekvensen är längre än
ett år.

background image

5

SFS 2016:734

21. En sammanfattning av de åtgärder som har vidtagits för att hindra eller
minska konsekvenserna av oavsiktliga föroreningsincidenter.

22. En sammanfattning av de åtgärder som har vidtagits när övervakningsdata
eller andra data indikerat att det är osannolikt att de kvalitetskrav som fast-
ställts enligt 4 kap. kommer att uppfyllas.

23. Uppgifter om kompletterande åtgärder som har befunnits nödvändiga för
att de kvalitetskrav som har fastställts för vattendistriktet ska kunna uppfyllas.

24. Uppgifter om de åtgärder som har vidtagits för att undvika ökad förore-
ning av marina vatten och som avses i artikel 11.6 i direktiv 2000/60/EG.

25. En sammanfattning av den information till allmänheten som har lämnats,
de samråd som har genomförts och hur samråden har redovisats.

26. Uppgifter om

a) vattenmyndighetens officiella namn och adress,
b) vattendistriktets geografiska omfattning, inklusive namnen på de vikti-

gaste avrinningsområdena och en detaljerad beskrivning av distriktets grän-
ser, och

c) en beskrivning av vattenmyndighetens rättsliga ställning samt dess rätts-

liga och administrativa ansvar.

27. Information om var och hur man kan få tillgång till

a) sådana handlingar som avses i 5 kap. 3 §,
b) detaljer om regleringar som har beslutats för punktkälleutsläpp och

annan verksamhet som inverkar på vattentillståndet, och

c) sådana övervakningsdata som samlats in enligt 7 kap.

28. Om förvaltningsplanen är reviderad:

a) en sammanfattning av alla förändringar och revideringar som har gjorts

sedan den föregående versionen, inklusive en sammanfattning av de revide-
ringar som har genomförts i enlighet med 3 kap. och 4 kap. 9 §,

b) en bedömning av framstegen vad gäller uppfyllande av kvalitetskraven,

inklusive en redovisning i kartform av resultaten av övervakningen och en
förklaring till varför ett eller flera kvalitetskrav inte har uppfyllts,

c) en sammanfattning av, och förklaring till, varje åtgärd som planerats i

den tidigare versionen av förvaltningsplanen men som inte har vidtagits, och

d) en sammanfattning av varje ytterligare övergångsåtgärd som i enlighet

med 22 har fastställts sedan den senaste versionen av förvaltningsplanen.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016