SFS 2016:735 Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

160735.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga
avgifter för finansiering av Finansinspektionens
verksamhet;

utfärdad den 16 juni 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1135) om årliga av-

gifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

dels att 3, 5 och 19 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 16 § ska lyda ⬝Vissa emittenter och företag

av allmänt intresse⬝,

dels att det ska införas en ny paragraf, 16 a §, av följande lydelse.

3 §

1

Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i

� 31 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
� 73 § den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
� 39 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,
� 6 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
� 13 § lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell

verksamhet,

� 10 kap. 9 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjäns-

tepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

� 10 § lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndig-

hetens premiepensionsverksamhet,

� 9 kap. 27 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring

av finansiella instrument,

� 5 kap. 8 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),
� 26 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av

finansiella instrument,

� 5 kap. 7 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
� 10 kap. 11 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
� 13 kap. 16 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� 22 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� 20 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med

finansiella instrument,

� 7 kap. 7 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
� 7 kap. 13 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på

aktiemarknaden,

1 Senaste lydelse 2016:77.

SFS 2016:735

Utkom från trycket
den 27 juni 2016

background image

2

SFS 2016:735

� 6 kap. 10 § första stycket lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finan-

siella konglomerat,

� 23 kap. 12 och 13 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
� 8 kap. 7 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
� 17 kap. 29 § och 20 kap. 10 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),
� 5 kap. 7 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
� 14 § andra stycket lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser

till EU:s blankningsförordning,

� 4 kap. 4 § lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s

förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,

� 13 kap. 15 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder,

� 33 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
� 9 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och

värdepappersbolag, och

� 16 § lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga

om revision.

5 §

2 För varje avgiftsgrupp som anges i 6�10 §§ ska Finansinspektionen be-

räkna ett sammanlagt avgiftsbelopp som baseras på dels gruppens andel av
inspektionens och Statistiska centralbyråns kostnader det närmast föregående
kalenderåret, dels de kostnader som inspektionen och Statistiska centralbyrån
har beräknat för det aktuella kalenderåret.

Finansinspektionen ska fördela det sammanlagda avgiftsbeloppet för res-

pektive avgiftsgrupp 1, 2, 3 och 5 på de företag som ingår i gruppen. Balans-
omslutningen vid utgången av det närmast föregående räkenskapsåret ska ut-
göra grund för fördelningen. Varje företag i gruppen ska betala en avgift som
är proportionell i förhållande till företagets storlek.

Om det sker en väsentlig ändring i ett företags balansomslutning i förhål-

lande till närmast föregående räkenskapsår, får Finansinspektionen ta föränd-
ringen i beaktande vid fördelningen av avgiftsbeloppet.

Finansinspektionen ska fördela det sammanlagda avgiftsbeloppet för av-

giftsgrupp 4 på de företag som ingår i gruppen. Respektive företags andel av
den tid Finansinspektionen lagt på gruppen närmast föregående kalenderår
ska utgöra grund för fördelningen. Den kostnad som inte kan hänföras till ett
enskilt företag ska fördelas på de företag som ingår i gruppen utifrån samma
fördelningsgrund och med beaktande av typ av verksamhet enligt 9 §.

Den lägsta avgiften är 30 000 kr, om inte något annat anges i denna förord-

ning.

16 a § Företag som omfattas av lagen (2016:429) om tillsyn över företag av
allmänt intresse i fråga om revision ska betala en avgift på 8 000 kr.

19 § Ett företag som ska betala avgift enligt någon av bestämmelserna i
6�10 §§ det första året som det står under tillsyn av Finansinspektionen, ska
betala den lägsta avgiften.

Första stycket gäller inte för företag som har förvärvat väsentliga delar av

ett företag som sedan tidigare står under Finansinspektionens tillsyn. I ett

2 Senaste lydelse 2014:502.

background image

3

SFS 2016:735

sådant fall gäller det som anges i 5 § om grunden för fördelningen av avgifts-
beloppet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016