SFS 2016:736 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

160736.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter
för prövning av ärenden hos Finansinspektionen;

utfärdad den 16 juni 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:911) om avgifter för

prövning av ärenden hos Finansinspektionen

dels att 3, 4 och 5 c §§ och bilagan till förordningen ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 f §, av följande lydelse.

3 §

1

Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för

prövning av ansökan och anmälan enligt

� lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
� atomansvarighetslagen (1968:45),
� den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
� trafikskadelagen (1975:1410),
� sparbankslagen (1987:619),
� lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
� lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
� lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag,

� lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
� lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
� lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksam-

het,

� lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions-

instituts verksamhet i Sverige,

� lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finan-

siella instrument,

� bokföringslagen (1999:1078),
� lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finans-

marknaden,

� lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
� lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
� lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
� lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

1 Senaste lydelse 2016:74. �ndringen innebär bl.a. att hänvisningen till lagen
(2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument tas
bort ur förteckningen.

SFS 2016:736

Utkom från trycket
den 27 juni 2016

background image

2

SFS 2016:736

� lagen (2004:575) om europabolag,
� lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
� aktiebolagslagen (2005:551),
� lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
� lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
� lagen (2010:751) om betaltjänster,
� försäkringsrörelselagen (2010:2043),
� lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den

14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli

2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,

� lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den

17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den

17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den

26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och
om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

� lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
� lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepap-

persbolag,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober

2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober

2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/
EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II),

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den

23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och
om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/
EU och förordning (EU) nr 236/2012, och

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den

16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av
allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG.

4 §

2

Avgift enligt 3 § ska betalas enligt följande avgiftsklasser och med föl-

jande belopp:

Avgiftsklasser Avgift

kronor

A

700

B

1 300

C

2 300

D

4 000

E

6 500

F

10 000

G

15 000

2 Senaste lydelse 2015:309.

background image

3

SFS 2016:736

H

22 000

I

28 000

J

35 000

K

46 000

L

65 000

M

90 000

N

120 000

O

150 000

P

200 000

Q

350 000

R

450 000

S

600 000

T

850 000

U

1 300 000

V

1 800 000

X

2 300 000

Y

2 800 000

Z

3 400 000

�&

3 900 000

�

4 500 000

�

5 200 000

AA

5 800 000

AB

6 500 000

AC

7 100 000

AD

7 800 000

5 c §

3

Avgift tas ut för intyg som visar vilken solvens ett försäkringsbolag

har (solvensintyg). För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass I.

5 f §

Avgift tas ut vid anmälan om förvärv där motprestation för förvärvet

är minst 10 miljoner kronor och motsvarar lägst 10 procent och högst 25 pro-
cent av kapitalbasen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
bemyndigande i 16 kap. 1 § 12 lagen (2004:297) om bank- och finansierings-
rörelse eller 23 kap. 15 § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass F.

1. Denna förordning träder i kraft den 3 juli 2016.
2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finans-

inspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2014:453.

background image

4

SFS 2016:736

Bilaga

4

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande
avgiftsklasser tillämpas:

�rendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

Den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar

Undantag enligt 2 § andra stycket (begränsad tillsyn)

F

Medgivande till lägre minsta antal medlemmar (5 §)

E

Medgivande att meddela kapitalförsäkring till högre belopp (6 §)

D

Medgivande att driva främmande verksamhet eller att
ändra försäkringsverksamheten (7 §)

D

Undantag från upplåningsbegränsning (7 §)

G

Underrättelse om sekundäretablering (14 a §)

G

Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering meddela
tjänstepensionsförsäkring (14 b §)

G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (14 c §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering (14 d §)

D

Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande
verksamhet (14 d §)

D

Undantag från rätten för medlem till fribrev eller återköp (19 §)

G

Medgivande att undanta medel från försäkringsfond (23 § tredje stycket)

F

Medgivande att ersätta taxeringsvärde med pantvärde eller uppskattat
värde (24 § tredje stycket)

D

Undantag från begränsningsreglerna i 24 b §

G

Medgivande att räkna in vissa poster i kapitalbasen (25 §)

G

Medgivande att tillämpa 7 kap. 9 a�10 g §§
försäkringsrörelselagen (1982:713) och föreskrifter som meddelats med
stöd av de bestämmelserna samt punkt 4 i övergångsbestämmelserna
till lagen (1995:779) om ändring i försäkringsrörelselagen (24 a §)

G

Förhandsgranskning av interna modeller (25 a §)

N�AD

Undantag från förbudet mot att lämna kredit (26 §)

E

Undantag från gruppbaserad redovisning (26 g §)

G

Medgivande om längre mandattid för styrelseledamot
(27 § första stycket 2)

D

Medgivande om längre mandattid för revisor (31 § 2)

D

Medgivande att hålla ordinarie föreningsstämma endast vartannat
eller vart tredje år (33 §)

D

Medgivande att annan än medlem får vara fullmäktig
(35 § andra stycket)

D

Medgivande att fullmäktig får utses för en tid av fyra år
(35 § andra stycket)

D

Godkännande och registrering av stadgeändring (37 §)

F

Godkännande och registrering av beslut om likvidation
(40 § andra stycket)

D

4 Senaste lydelse 2016:74. �ndringen innebär bl.a. att ärendeslagen enligt lagen
(2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument tas
bort ur bilagan.

background image

5

SFS 2016:736

Medgivande att fortsätta verksamhet med lägre minsta antal medlemmar
(41 § andra stycket)

H

Medgivande att fortsätta verksamhet under likvidation (54 §)

G

Godkännande och registrering av beslut om överlåtelse av en
förenings rörelse (56, 63 och 64 §§)

L

Tillstånd till flyttning av ett europakooperativs säte till en annan stat
(96 §)

J

Lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell
verksamhet

Anmälan av fysisk person som avser att ägna sig åt
valutaväxling m.m. (2 §)

G

Anmälan av juridisk person som avser att ägna sig åt
valutaväxling m.m. (2 §)

I

Lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och
tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

Tillstånd till marknadsföring (4 kap. 1 §)

G

Medgivande att driva annan rörelse än försäkringsrörelse (4 kap. 2 §)

G

Förhandsbesked om krav på koncession (4 kap. 3 §)

G

Beviljande av koncession (4 kap. 5 §)

R

Utvidgning av koncession (4 kap. 6 §)

L

Förlängning av koncession (4 kap. 6 §)

G

Godkännande av ny företrädare (4 kap. 8 §)

G

Medgivande att få ut överskjutande deponerat belopp (5 kap. 3 §)

D

Undantag från krav som gäller den som utför uppgifter i eller
ansvarar för aktuariefunktionen enligt 10 kap. 18 § tredje stycket
försäkringsrörelselagen (5 kap. 4 b §)

G

Undantag från att upprätta försäkringstekniskt beräkningsunderlag
som anges i 10 kap. 23 § fjärde stycket försäkringsrörelselagen
(5 kap. 4 b §)

D

Tillstånd att använda en matchningsjusterad riskfri räntestruktur enligt
5 kap. 7 § första stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 5 §)

N�P

Tillstånd att använda en tillfälligt justerad riskfri räntestruktur
vid beräkningen av den bästa skattningen enligt 5 kap. 10 §
försäkringsrörelselagen (5 kap. 5 §)

G�N

Tillstånd att använda ett tillfälligt avdrag vid beräkningen av de
försäkringstekniska avsättningarna enligt 5 kap. 12 §
försäkringsrörelselagen (5 kap. 5 §)

G�N

Granskning och godkännande av klassificering av kapitalbasmedel
enligt 7 kap. 6 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §)

K

Tillstånd att använda företagsspecifika parametrar enligt 8 kap. 7 §
försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §)

Q�S

Tillstånd att beräkna kapitalkravet för aktiekursrisk enligt en
särskild metod enligt 8 kap. 8 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §)

G�N

Tillstånd att använda en intern modell för beräkning av
solvenskapitalkravet enligt 9 kap. 1 § första stycket
försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §)

N�AD

background image

6

SFS 2016:736

Tillstånd att genomföra större ändringar av en intern modell
enligt 9 kap. 7 § andra stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §)

M�U

Godkännande av ändringar av styrdokumentet för ändringar av
en intern modell enligt 9 kap. 7 § tredje stycket
försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §)

H�T

Tillstånd för att återgå från en intern modell till att beräkna
solvenskapitalkravet med standardformeln
enligt 9 kap. 8 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §)

M�S

Medgivande avseende vissa undantag (5 kap. 16 §)

G

Godkännande eller förordnande av ombud (7 kap. 2 §)

D

Intyg för den som biträtt en försäkringsgivare (8 kap. 5 §)

D

Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (9 kap. 4 §)

L

Lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Tillstånd att beräkna premieindex och skadeindex enligt principerna för
årsredovisningen med stöd av 8 § andra stycket

F

Lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer

Tillstånd att ge ut säkerställda obligationer (2 kap. 1 §)

Q

Medgivande att använda vissa tillgångar som fyllnadssäkerheter
(3 kap. 2 § andra stycket)

G

Medgivande att andelen fyllnadssäkerheter i säkerhetsmassan under en
begränsad tid får utgöra högst 30 procent (3 kap. 2 § tredje stycket)

G

Lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Tillstånd för svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet, även i
samband med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende
finansiella instrument (1 kap. 4 §) och tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen
(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
(gemensam ansökan)

Q

Tillstånd för svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet, även i
samband med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende
finansiella instrument (1 kap. 4 §), för företag som har tillstånd enligt
3 kap. 1 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

O

Tillstånd för fondbolag för diskretionär portföljförvaltning avseende
finansiella instrument (1 kap. 4 §)

O

Underrättelse från fondbolag om att inrätta filial inom EES
(2 kap. 12 §)

G

Underrättelse från fondbolag om ändrade förhållanden vid
filialetablering inom EES (2 kap. 14 §)

D

Underrättelse från fondbolag om gränsöverskridande verksamhet
inom EES (2 kap. 15 §)

G

Underrättelse från fondbolag om ändrad gränsöverskridande
verksamhet inom EES (2 kap. 15 b §)

D

Underrättelse från fondbolag om marknadsföring av andelar i en
värdepappersfond inom EES (2 kap. 15 c §)

D

Tillstånd för fondbolag att inrätta filial utanför EES
(2 kap. 16 § första stycket)

G

background image

7

SFS 2016:736

Anmälan av fondbolag om uppdrag åt någon annan att utföra visst arbete
eller vissa funktioner (uppdragsavtal) (4 kap. 7 § första stycket)

H

Godkännande av fondbestämmelser, utom i samband med tillstånd att
driva fondverksamhet (4 kap. 9 §)

I

Godkännande av ändring av fondbestämmelser (4 kap. 9 §)

G

Tillstånd att registreras som förvaltare (4 kap. 12 § andra stycket)

G

Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en matarfond
(5 a kap. 34 och 42 §§)

D

Undantag från kravet på kungörande (5 a kap. 35 och 43 §§)

D

Tillstånd för fondbolag att ta emot fondandelar för förvaring
(7 kap. 1 § första stycket 1)

G

Tillstånd för fondbolag att ta emot medel med redovisningsskyldighet
(7 kap. 1 § första stycket 2)

G

Tillstånd för fondbolag att lämna investeringsråd
(7 kap. 1 § första stycket 3)

G

Tillstånd till fusion av värdepappersfonder (8 kap. 10 §)

H

Godkännande av att en värdepappersfond får ingå i en
gränsöverskridande fusion (8 kap. 21 §)

H

Tillstånd till delning av en värdepappersfond (8 kap. 25 §)

H

Tillstånd att avveckla en värdepappersfond (9 kap. 1 § tredje stycket)

D

Tillstånd för fondbolag att överlåta förvaltningen av en
värdepappersfond till ett annat fondbolag (9 kap. 1 § fjärde stycket)

E

Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en
värdepappersfond (9 kap. 1 § femte stycket)

D

Tillstånd för förvaringsinstitut att överlåta förvaltningen av en
värdepappersfond till ett fondbolag (9 kap. 2 §)

E

Undantag från kravet på kungörande (9 kap. 4 § tredje stycket)

D

Godkännande av ersättning till förvaringsinstitut (9 kap. 6 §)

E

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett
fondbolag (11 kap. 1 §)

J

Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Undantag från vissa bestämmelser i lagen om bank- och
finansieringsrörelse (1 kap. 8 §)

G

Tillstånd att använda ordet bank i firma (1 kap. 9 §)

D

Godkännande av bolagsordning, stadgar eller reglemente samt
tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse (3 kap. 2 §)

R

Godkännande av ändring i bolagsordning, stadgar eller reglemente
(3 kap. 4 §)

F

Tillstånd för kreditinstitut hemmahörande utanför EES att driva
bank- eller finansieringsrörelse från filial i Sverige (4 kap. 4 §)

R

Anmälan av kreditinstitut hemmahörande utanför EES om
representationskontor i Sverige (4 kap. 6 §)

E

Underrättelse om filialetablering inom EES (5 kap. 1 §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid filialetablering
inom EES (5 kap. 3 §)

D

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES
(5 kap. 4 §)

G

Tillstånd för filialetablering utanför EES (5 kap. 5 §)

G

Anmälan om uppdragsavtal (6 kap. 7 § första stycket)

D

background image

8

SFS 2016:736

Prövning av återhämtningsplan för kreditinstitut (6 a kap. 1 §)

M�V

Prövning av koncernåterhämtningsplan för kreditinstitut
(6 a kap. 2 §)

V

Ansökan om godkännande av avtal om koncerninternt finansiellt stöd
för kreditinstitut (6 b kap. 3 §)

M�S

Anmälan om givande av koncerninternt finansiellt stöd för
kreditinstitut (6 b kap. 11 §)

G

Tillstånd att skjuta upp avyttring av egendom i vissa fall (7 kap. 6 §)

G

Tillstånd till förvärv av egendom i vissa fall (7 kap. 12 §)

H

Prövning av om en delegat eller anställd har ledande ställning
(8 kap. 5 §)

D

Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta
inom EES (10 kap. 1 §)

D

Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i ett
bankaktiebolag som är betydande att ha ytterligare
ett uppdrag som styrelseledamot (10 kap. 8 b §)

G

Medgivande till minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän
domstol (10 kap. 13 §)

G

Tillstånd att verkställa fusionsplan (10 kap. 20 och 25 §§)

M

Tillstånd för bankaktiebolag att använda ordet sparbank i sin firma
(10 kap. 36 §)

D

Tillstånd till flyttning av ett europabolags säte till en annan stat
(10 kap. 40 § och 11 kap. 1 §)

J

Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i en
kreditmarknadsförening som är betydande att ha
ytterligare ett uppdrag som styrelseledamot (12 kap. 6 b §)

G

Tillstånd för förening att verkställa avtal om fusion (12 kap. 14 §)

G

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier
eller andelar i ett kreditinstitut (14 kap. 1 §)

J

Lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Registrering av företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299)
om inlåningsverksamhet (7 §)

K

Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Tillstånd att driva värdepappersrörelse (2 kap. 1 §)

Q

Tillstånd till ytterligare en eller flera investeringstjänster eller
investeringsverksamheter � utvidgat tillstånd (2 kap. 1 § 1�8)

M

Tillstånd för värdepappersbolag att tillhandahålla en eller flera
sidotjänster (2 kap. 2 § första stycket 1�7)

J

Tillstånd för värdepappersbolag att ta emot kunders medel på konto
(2 kap. 2 § första stycket 8)

M

Tillstånd för värdepappersbolag att driva en sidoverksamhet
(2 kap. 3 § första stycket)

J

Tillstånd för värdepappersbolag att som sidoverksamhet driva
valutahandel (2 kap. 3 § andra stycket)

J

Godkännande av ändring av bolagsordning för värdepappersbolag
(3 kap. 4 § första stycket)

F

background image

9

SFS 2016:736

Undantag från förbud mot att den som är verkställande direktör i ett
värdepappersbolag är ordförande i styrelsen (3 kap. 5 §)

G

Tillstånd för utländskt företag som hör hemma utanför EES att driva
värdepappersrörelse från filial i Sverige (4 kap. 4 §)

Q

Tillstånd för utländsk filial att tillhandahålla sidotjänster eller driva
sidoverksamhet (4 kap. 6 § första stycket)

J

Underrättelse från värdepappersbolag om filialetablering (5 kap. 1 §)

G

Underrättelse från värdepappersbolag om ändrade förhållanden
vid filialetablering (5 kap. 3 § första stycket)

D

Underrättelse från värdepappersbolag om gränsöverskridande
verksamhet (5 kap. 4 § första stycket)

G

Underrättelse från värdepappersbolag om ändrad gränsöverskridande
verksamhet (5 kap. 5 §)

D

Tillstånd för värdepappersbolag att inrätta filial i ett land utanför EES
(5 kap. 8 §)

G

Tillstånd för värdepappersbolag att inneha vissa finansiella instrument
under längre tid än tre år (7 kap. 5 §)

G

Tillstånd för värdepappersbolag till fortsatt innehav av egendom för att
skydda en fordran (7 kap. 11 §)

G

Tillstånd för värdepappersbolag till förvärv av egendom i vissa fall
(7 kap. 13 § första stycket)

H

Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i ett
värdepappersbolag som är betydande att ha ytterligare ett uppdrag
som styrelseledamot (8 kap. 8 c §)

G

Anmälan av svenskt värdepappersinstitut om vissa uppdragsavtal
(8 kap. 14 § andra stycket)

D

Prövning av återhämtningsplan för värdepappersbolag (8 a kap. 2 §)

M

Prövning av koncernåterhämtningsplan för värdepappersbolag
(8 a kap. 3 §)

T

Ansökan om godkännande av avtal om koncerninternt finansiellt stöd
för värdepappersbolag (8 b kap. 3 §)

M�S

Anmälan om givande av koncerninternt finansiellt stöd för
värdepappersbolag (8 b kap. 11 §)

G

Godkännande av ett ordermatchnings- eller rapportsystem för
transaktionsrapportering (10 kap. 4 § 3 och artikel 12
i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006
om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för
värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på
marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt
definitioner för tillämpning av det direktivet)

J

Tillstånd att som börs driva en reglerad marknad
(12 kap. 1 § första stycket)

R

Tillstånd för börs att driva ytterligare en reglerad marknad
(12 kap. 1 § första stycket)

L

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för börs
(12 kap. 5 § första stycket)

F

Tillstånd för utländskt företag att driva en reglerad marknad
från filial i Sverige (12 kap. 9 §)

R

Tillstånd för utländsk filial att driva ytterligare en reglerad marknad
(12 kap. 9 §)

L

background image

10

SFS 2016:736

Underrättelse från börs om gränsöverskridande verksamhet
(12 kap. 10 §)

G

Tillstånd för börs att driva en handelsplattform
(13 kap. 12 § andra stycket)

M

Tillstånd för börs att driva ytterligare en handelsplattform
(13 kap. 12 § andra stycket)

L

Tillstånd för börs att driva en sidoverksamhet
(13 kap. 12 § tredje stycket)

J

Tillstånd för börs till förvärv av egendom i vissa fall
(13 kap. 13 § första stycket)

H

Undantag för börs från kravet på disciplinnämnd
(13 kap. 14 § tredje stycket)

G

Tillstånd att driva clearingverksamhet (19 kap. 1 §)

R

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för
clearingorganisation (19 kap. 6 §)

F

Tillstånd för utländskt företag att driva clearingverksamhet från
filial i Sverige (19 kap. 12 §)

R

Godkännande av clearingorganisations beslut att
efterge kravet på säkerhet (20 kap. 4 §)

D

Tillstånd för clearingorganisation till förvärv av egendom i vissa fall
(20 kap. 6 § första stycket)

H

Tillstånd för clearingorganisation att driva en sidoverksamhet
(20 kap. 7 § andra och tredje styckena)

J

Undantag från handelsstopp (22 kap. 5 § andra stycket)

D

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar
i ett värdepappersbolag, en börs eller en svensk
clearingorganisation (24 kap. 1 §)

J

Lagen (2010:751) om betaltjänster

Ansökan från juridisk person om undantag från tillståndsplikt
(2 kap. 3 §)

M

Ansökan från fysisk person om undantag från tillståndsplikt
(2 kap. 3 §)

L

Underrättelse från registrerad betaltjänstleverantör om förändringar i
förutsättningarna för beviljat undantag avseende den som har ett
kvalificerat innehav i företaget (2 kap. 4 §)

H

Tillstånd att tillhandahålla betaltjänster (2 kap. 6 §)

O

Ansökan från betalningsinstitut om tillstånd att tillhandahålla ytterligare
betaltjänster (2 kap. 6 §)

H

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett
betalningsinstitut (2 kap. 8 §)

J

Tillstånd till uppskattning av den andel av betaltjänstanvändares
medel som ska skyddas (3 kap. 7 § tredje stycket)

F

Juridisk persons anmälan av 1�10 ombud i Sverige (3 kap. 17 §)

G

Juridisk persons anmälan av 11�49 ombud i Sverige (3 kap. 17 §)

H

Juridisk persons anmälan av 50 eller fler ombud i Sverige (3 kap. 17 §)

I

Fysisk persons anmälan av 1�10 ombud i Sverige (3 kap. 17 §)

F

Fysisk persons anmälan av 11�49 ombud i Sverige (3 kap. 17 §)

G

Fysisk persons anmälan av 50 eller fler ombud i Sverige (3 kap. 17 §)

H

background image

11

SFS 2016:736

Betalningsinstituts underrättelse om 1�10 ombud i annat land
inom EES (3 kap. 18 §)

G

Betalningsinstituts underrättelse om 11�49 ombud i annat land
inom EES (3 kap. 18 §)

H

Betalningsinstituts underrättelse om 50 eller fler ombud i annat land
inom EES (3 kap. 18 §)

I

Underrättelse om filialetablering inom EES (3 kap. 19 §)

G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES
(3 kap. 21 §)

G

Ansökan om tillstånd att inrätta filial i land utanför EES (3 kap. 23 §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden avseende anmälan eller
underrättelse beträffande ombud, filial eller gränsöverskridande
verksamhet (3 kap. 25 §)

D

Anmälan om uppdragsavtal (3 kap. 28 §)

D

Försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Undantag från försäkringsrörelselagen beroende på storlek
(1 kap. 19 och 19 b §§)

G

Undantag från försäkringsrörelselagen beroende på verksamhet
(1 kap. 20 §)

G

Undantag från försäkringsrörelselagen gällande verksamhet i utlandet
(1 kap. 21 §)

G

Förhandsbesked om krav på tillstånd (2 kap. 3 §)

G

Förlängning av tillstånd (2 kap. 6 §)

H

Omprövning av verksamhetstillstånd för understödsföreningar
(2 kap. 8 och 15 §§)

K

Godkännande av bolagsordning och stadgar samt beviljande av tillstånd
(2 kap. 8, 15 och 17 §§)

R

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar som innebär
utvidgning av tillstånd (2 kap. 9 §)

L

Godkännande av annan ändring av bolagsordning eller stadgar
(2 kap. 9 §)

H

Godkännande av ändring av bolagsordning i samband med ombildning
från icke-vinstutdelande till vinstutdelande livförsäkringsbolag
(2 kap. 9 § och 11 kap. 20 §)

S

Underrättelse om sekundäretablering (3 kap. 1 §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering
(3 kap. 6 §)

D

Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering meddela
tjänstepensionsförsäkring (3 kap. 8 §)

G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 15 §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande
verksamhet (3 kap. 21 §)

D

Underrättelse om uppdrag att genom gränsöverskridande verksamhet
meddela tjänstepensionsförsäkring (3 kap. 22 § andra stycket)

G

Undantag från upplåningsbegränsning (4 kap. 6 §)

H

Prövning av om anställd har ledande ställning inom ett
försäkringsföretag (4 kap. 9 § första stycket 2)

C

Tillstånd att meddela försäkringar med solidarisk ansvarighet
(4 kap. 11 §)

G

background image

12

SFS 2016:736

Tillstånd att använda en matchningsjusterad riskfri räntestruktur vid
beräkningen av den bästa skattningen (5 kap. 7 §)

N�P

Tillstånd att använda en tillfälligt justerad riskfri räntestruktur vid
beräkningen av den bästa skattningen (5 kap. 10 §)

G�N

Tillstånd att använda ett tillfälligt avdrag vid beräkningen av de
försäkringstekniska avsättningarna (5 kap. 12 §)

G�N

Godkännande av tilläggskapital avseende belopp (7 kap. 6 §)

M

Godkännande av tilläggskapital avseende metod (7 kap. 6 §)

P

Tillstånd att använda företagsspecifika parametrar för att beräkna
kapitalkravet för försäkringsrisker (8 kap. 7 §)

Q�T

Tillstånd att beräkna kapitalkravet för aktiekursrisk enligt en särskild
metod (8 kap. 8 §)

G�N

Tillstånd att använda en intern modell för beräkning
av solvenskapitalkravet (9 kap. 1 §)

N�AD

Tillstånd att genomföra större ändringar av en intern modell
(9 kap. 7 § andra stycket)

M�U

Tillstånd att genomföra ändringar av styrdokument för ändringar
av en intern modell (9 kap. 7 § tredje stycket)

H�T

Tillstånd för att återgå från en intern modell till att beräkna
solvenskapitalkravet med standardformeln (9 kap. 8 §)

M�S

Undantag från krav som gäller den som utför uppgifter i eller
ansvarar för aktuariefunktionen (10 kap. 18 § tredje stycket)

G

Undantag från att upprätta försäkringstekniskt beräkningsunderlag
(10 kap. 23 § fjärde stycket)

D

Undantag från krav på att vissa befattningshavare ska vara
bosatta inom EES (11 kap. 1 § andra stycket 1)

E

Minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän domstol
(11 kap. 23 §)

G

Tillstånd att verkställa fusionsplan
(11 kap. 33 och 37 §§, 12 kap. 82 och 86 §§ samt 13 kap. 33 §)

M

Undantag från begränsning för uttaxering (12 kap. 2 §)

G

Tillstånd till återbetalning av garantikapital (12 kap. 66 §)

G

Beslut om högre förlagsinsatser (13 kap. 9 §)

G

Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (14 kap. 5 och 17 §§)

M

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett
försäkringsaktiebolag (15 kap. 1 §)

J

Beslut om förlängning av tid inom vilken förvärv ska genomföras
(15 kap. 10 §)

C

Beslut om att inte beakta ett företag i en grupp vid grupptillsynen
(19 kap. 11 §)

H

Undantag från gruppreglerna för blandade finansiella holdingföretag
(19 kap. 13 eller 14 §)

I

Tillstånd avseende metod för beräkning av den gruppbaserade
kapitalbasen och det gruppbaserade solvenskapitalkravet (19 kap. 17 §)

K

Tillstånd till användning av interna modeller inom en grupp
(19 kap. 23 §)

N�AD

Beslut om likvärdighet avseende anknutna försäkringsgivare från
tredjeland (19 kap. 30 §)

L

Godkännande av poster i kapitalbasen i försäkringsholdingföretag
och blandade finansiella holdingföretag � tilläggskapital belopp
(19 kap. 36 §)

M

background image

13

SFS 2016:736

Godkännande av poster i kapitalbasen i försäkringsholdingföretag
och blandade finansiella holdingföretag � tilläggskapital metod
(19 kap. 36 §)

P

Godkännande av poster i kapitalbasen i försäkringsholdingföretag
och blandade finansiella holdingföretag � klassificering av
kapitalbasmedel (19 kap. 36 §)

K

Undantag från tillämpning av bestämmelser om tillsyn över
riskkoncentrationer och interna transaktioner inom en grupp
(19 kap. 39 eller 40 §)

H

Ansökan om ansvarigt företag för företagsstyrning på gruppnivå
(19 kap. 42 §)

K

Ansökan om tillstånd att lämna en egen risk- och solvensbedömning
på gruppnivå och på nivån för dotterföretag (19 kap. 43 §)

G

Ansökan om tillstånd att offentliggöra en gemensam solvens- och
verksamhetsrapport (19 kap. 55 §)

G

Kontroll av likvärdighet � tillsyn (19 kap. 66 §)

L

Beslut om tillfällig likvärdighet i fråga om tillsyn (19 kap. 70 §)

L

Tillstånd att omfattas av särskild tillsynsordning (19 kap. 84 §)

M

Godkännande av bolagsordning eller stadgar och beviljande av
tillstånd för specialföretag (20 kap. 3 §)

R

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för
specialföretag (20 kap. 4 §)

H

Beslut om att inte behöva tillämpa delar av försäkringsrörelselagen
(punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen
[2015:700] om ändring i försäkringsrörelselagen [2010:2043])

G

Lagen (2011:755) om elektroniska pengar

Tillstånd att ge ut elektroniska pengar (2 kap. 1 §)

O

Undantag från tillståndsplikt (2 kap. 3 §)

M

Underrättelse från registrerad utgivare om förändringar i
förutsättningarna för beviljat undantag avseende den som har ett
kvalificerat innehav i företaget (2 kap. 4 §)

H

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett
institut för elektroniska pengar (3 kap. 4 §)

J

Tillstånd till uppskattning av den andel av betaltjänstanvändares
medel som ska skyddas (3 kap. 7 §)

F

Anmälan av 1�10 betaltjänstombud i Sverige (3 kap. 18 §)

G

Anmälan av 11�49 betaltjänstombud i Sverige (3 kap. 18 §)

H

Anmälan av 50 eller fler betaltjänstombud i Sverige (3 kap. 18 §)

I

Underrättelse om 1�10 ombud i annat land inom EES (3 kap. 19 §)

G

Underrättelse om 11�49 ombud i annat land inom EES (3 kap. 19 §)

H

Underrättelse om 50 eller fler ombud i annat land inom EES (3 kap. 19 §)

I

Underrättelse om filialetablering inom EES (3 kap. 20 §)

G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES
(3 kap. 22 §)

G

Tillstånd att inrätta filial i land utanför EES (3 kap. 24 §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden avseende anmälan
eller underrättelse beträffande ombud, filial eller gränsöverskridande
verksamhet (3 kap. 25 §)

D

background image

14

SFS 2016:736

Tillstånd för ett företag utanför EES att inrätta filial i Sverige
(3 kap. 28 §)

O

Anmälan om uppdragsavtal (3 kap. 29 §)

D

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den
4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

Underrättelse om undantag från clearingskyldighet (artikel 4.2 a)

J

Underrättelse om undantag från clearingskyldighet (artikel 4.2 b)

J

Ansökan om undantag från riskbegränsningstekniker
(artikel 11.6, 11.8 och 11.10)

J

Underrättelse om undantag från riskbegränsningstekniker
(artikel 11.7 och 11.9)

J

Ansökan om auktorisation som central motpart (artikel 14)

S�AD

Ansökan om utvidgning av auktorisation som central motpart
(artikel 15)

M�AD

Anmälan om förändring av ledning i en central motpart (artikel 31.1)

G

Underrättelse om ett direkt eller indirekt förvärv av andel av röstetalet
eller kapitalet i en central motpart (artikel 31.2)

J

Ansökan om godkännande av utkontraktering (artikel 35)

N

Ansökan om godkännande av modeller och parametrar (artikel 41)

M��&

Underrättelse om betydande förändring av modeller eller parametrar
(artikel 49)

J�N

Ansökan om godkännande av samverkansöverenskommelser
(artikel 54)

N

Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Anmälan om registrering av AIF-förvaltare (2 kap. 3 §)

I

Tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond (3 kap. 1 §),
även i samband med tillstånd för diskretionär förvaltning av
investeringsportföljer och sidotjänster (3 kap. 2 §) samt tillstånd
enligt 1 kap. 4 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder
(gemensam ansökan)

Q

Utvidgning av tillstånd enligt 3 kap. 1 § till att omfatta ytterligare en
eller flera investeringsstrategier (3 kap. 1 §)

H

Tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond (3 kap. 1 §), även i
samband med tillstånd för diskretionär förvaltning av
investeringsportföljer och sidotjänster (3 kap. 2 §), för företag
som har tillstånd för fondverksamhet enligt lagen om
värdepappersfonder

O

Tillstånd för AIF-förvaltare för diskretionär förvaltning av
investeringsportföljer (3 kap. 2 § första stycket), utom i samband
med tillstånd enligt 3 kap. 1 §

O

Tillstånd för AIF-förvaltare att förvara och administrera andelar eller
aktier i företag för kollektiva investeringar (3 kap. 2 § andra stycket 1)

G

Tillstånd för AIF-förvaltare att ta emot medel med
redovisningsskyldighet (3 kap. 2 § andra stycket 2)

G

Tillstånd för AIF-förvaltare att ta emot och vidarebefordra order i
fråga om finansiella instrument (3 kap. 2 § andra stycket 3)

H

background image

15

SFS 2016:736

Tillstånd för AIF-förvaltare att lämna investeringsråd
(3 kap. 2 § andra stycket 4)

G

Anmälan av AIF-förvaltare om väsentlig ändring av sin verksamhet
eller organisation, som avser ändring av ägarkretsen (3 kap. 10 §)

J

Anmälan av AIF-förvaltare om väsentlig ändring av sin verksamhet
eller organisation, som avser annan ändring än ändring av ägarkretsen
(3 kap. 10 §)

G

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en utländsk
EES-baserad motsvarighet till specialfond till icke-professionella
investerare i Sverige (4 kap. 2 §)

H

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en icke
EES-baserad motsvarighet till specialfond till icke-professionella
investerare i Sverige (4 kap. 3 §)

H

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ
investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige
i andra fall än som avses i 4 kap. 1�3 §§ (4 kap. 4 §)

G

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en EES-baserad
alternativ investeringsfond till vissa icke-professionella investerare i
Sverige (4 kap. 5 § första stycket)

G

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en icke
EES-baserad alternativ investeringsfond till vissa icke-professionella
investerare i Sverige (4 kap. 5 § tredje stycket)

G

Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av en
EES-baserad alternativ investeringsfond till professionella investerare
i Sverige, inbegripet en delfond till fonden (4 kap. 6 §)

E

Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av
ytterligare delfond, även i samband med underrättelse om
marknadsföring av en alternativ investeringsfond till
professionella investerare i Sverige (4 kap. 6 §)

D

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en icke
EES-baserad alternativ investeringsfond eller en matarfond,
vars mottagarfond eller dess förvaltare inte är EES-baserad,
till professionella investerare i Sverige (4 kap. 8 §)

G

Anmälan av svensk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i en
underrättelse eller en ansökan om tillstånd till marknadsföring
(4 kap. 11 §)

D

Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att förvalta en
specialfond (5 kap. 2 §)

H

Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra
en icke EES-baserad alternativ investeringsfond eller en matarfond,
vars mottagarfond eller dess förvaltare inte är EES-baserad,
till professionella investerare i Sverige (5 kap. 5 §)

H

Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra
en alternativ investeringsfond som inte är en specialfond till
icke-professionella investerare i Sverige (5 kap. 6 §)

I

Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en
EES-baserad alternativ investeringsfond som inte är en specialfond i
Sverige (5 kap. 7 § första stycket)

H

Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra
en icke EES-baserad alternativ investeringsfond i Sverige
(5 kap. 7 § andra stycket)

H

background image

16

SFS 2016:736

Anmälan av utländsk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i en
ansökan om tillstånd (5 kap. 9 och 13 §§)

D

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra
en alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige,
inbegripet en delfond till fonden (5 kap. 10 §)

H

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra
ytterligare delfond, även i samband med tillstånd att marknadsföra
en alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige
(5 kap. 10 §)

F

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra
en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i
Sverige, inbegripet en delfond till fonden (5 kap. 11 §)

M

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra
ytterligare delfond, i samband med ansökan om tillstånd att
marknadsföra en alternativ investeringsfond till icke-professionella
investerare i Sverige (5 kap. 11 §)

G

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra
en delfond till en alternativ investeringsfond till icke-professionella
investerare i Sverige, för förvaltare som har tillstånd enligt 5 kap. 11 §
att marknadsföra en delfond till fonden (5 kap. 11 §)

J

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra
ytterligare delfond till en alternativ investeringsfond till
icke-professionella investerare i Sverige, för förvaltare som har tillstånd
enligt 5 kap. 11 § att marknadsföra delfonder till fonden (5 kap. 11 §)

G

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra
en alternativ investeringsfond i Sverige (5 kap. 12 §)

G

Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om förvaltning av en
alternativ investeringsfond som är etablerad i ett annat land inom EES
(6 kap. 1 §)

G

Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om erbjudande och
tillhandahållande av sådana tjänster som avses i 3 kap. 2 §
i ett annat land inom EES (6 kap. 1 §)

E

Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om förvaltning av en
alternativ investeringsfond som är etablerad i ett annat land inom
EES, även i samband med erbjudande och tillhandahållande av
tjänster som avses i 3 kap. 2 § (gemensam underrättelse) (6 kap. 1 §)

G

Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av
en alternativ investeringsfond i ett annat land inom EES,
inbegripet en delfond till fonden (6 kap. 3 §)

E

Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av
ytterligare delfond, även i samband med underrättelse om
marknadsföring av en alternativ investeringsfond till
professionella investerare i ett annat land inom EES (6 kap. 3 §)

D

Anmälan av svensk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i en
underrättelse (6 kap. 6 §)

D

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att förvalta en alternativ
investeringsfond som är etablerad i ett land utanför EES
(6 kap. 7 § första stycket)

G

Underrättelse från AIF-förvaltare om uppdrag åt någon annan att
utföra uppgifter eller funktioner (uppdragsavtal), inklusive
godkännande av uppdragsavtal i vissa fall (8 kap. 14 och 16 §§)

H

background image

17

SFS 2016:736

Underrättelse om vidaredelegering av uppgifter eller funktioner
(8 kap. 18 §)

E

Godkännande av fondbestämmelser för specialfond, utom i samband
med tillstånd enligt 3 kap. 1 § (12 kap. 3 och 13 §§)

I

Godkännande av ändring av fondbestämmelser för specialfond
(12 kap. 3 och 13 §§)

G

Tillstånd till fusion av specialfonder (12 kap. 16 §)

H

Tillstånd till delning av specialfond (12 kap. 17 §)

H

Tillstånd att avveckla en specialfond (12 kap. 18 § jämförd med
9 kap. 1 § tredje stycket lagen om värdepappersfonder)

D

Tillstånd för AIF-förvaltare att överlåta förvaltningen av en specialfond
till en annan AIF-förvaltare (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 1 §
fjärde stycket lagen om värdepappersfonder)

E

Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en specialfond
(12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 1 § femte stycket
lagen om värdepappersfonder)

D

Tillstånd för förvaringsinstitut att överlåta förvaltningen av en
specialfond (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 2 § lagen om
värdepappersfonder)

E

Undantag från kravet på kungörande (12 kap. 18 § jämförd med
9 kap. 4 § tredje stycket lagen om värdepappersfonder)

D

Godkännande av ersättning till förvaringsinstitutet
(12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 6 § lagen om värdepappersfonder)

E

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den
26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag
och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012

Bedömning av gränsöverskridande likviditetsundergrupper vid
ansökan om undantag från likviditetskrav (artikel 8.3)

T

Tillstånd att räkna in dotterbolag vid beräkning av kapitalbaskrav m.m.
(artikel 9)

G

Tillstånd för olika metoder för konsolidering (artikel 18)

G

Tillstånd att undanta vissa företag vid beräkning av de gruppbaserade
kraven m.m. (artikel 19.2)

G

Tillstånd att räkna in delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapital
innan stämmobeslut föreligger (artikel 26.2)

G

Tillstånd att klassificera kapitalinstrument som
kärnprimärkapitalinstrument (artikel 26.3)

H

Tillstånd att räkna in kapitalinstrument i kärnprimärkapital
vid krissituationer (artikel 31)

K

Tillstånd för avdrag av förmånsbestämda pensionsplaner (artikel 41)

G

Tillstånd att inte dra av innehav av kapitalbasinstrument i en
enhet i den finansiella sektorn (artikel 49.1)

G

Tillstånd för utdelning på kapitalbasinstrument (artikel 73)

G

Tillstånd att använda en konservativ skattning när det gäller
indexinnehav av kapitalinstrument (artikel 76)

G

Tillstånd för återköp av kärnprimärkapitalinstrument (artikel 77 a)

I

Tillstånd för återköp av primärkapitaltillskott eller
supplementärkapitalinstrument (artikel 77 b)

I

background image

18

SFS 2016:736

Tillstånd för ändring av beräkningsunderlag för fasta omkostnader
(artikel 97)

G

Tillstånd för beräkning av riskvägda exponeringsbelopp (artikel 113)

G

Tillstånd att använda en grundläggande internmetod för att beräkna
riskvägda exponeringsbelopp (artikel 143)

T��&

Tillstånd att använda en avancerad internmetod för
att beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet redan har
tillstånd att använda en grundläggande internmetod (artikel 143)

S��&

Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna
riskvägda exponeringsbelopp när institutet inte redan har
tillstånd att använda en grundläggande internmetod (artikel 143)

U��&

Tillstånd att utföra metodändring i del av den internmetod för att
beräkna riskvägda exponeringsbelopp som tidigare
godkänts av Finansinspektionen (artikel 143)

J�T

Tillstånd att tillämpa en grundläggande eller avancerad internmetod
på exponeringar som tidigare undantagits för stegvis införande
(artikel 143)

J�U

Ansökan om godkännande av utrullningsplan (artikel 148)

I

Tillstånd att byta från en internmetod för att beräkna riskvägda
exponeringsbelopp till schablonmetoden (artikel 149)

I

Tillstånd att byta från en avancerad internmetod för att beräkna
riskvägda exponeringsbelopp till en grundläggande internmetod
(artikel 149)

I

Medgivande till undantag från användning av en internmetod vid
beräkning av riskvägda exponeringsbelopp och förväntade
förlustbelopp för en eller flera exponeringsklasser (artikel 150)

I

Undantag från att beräkna och erkänna riskvägda exponeringsbelopp
för utspädningsrisken för en typ av exponering som förorsakas av
förvärvade företags- eller hushållsfordringar (artikel 157.5)

G

Tillstånd att använda metoden med interna modeller för ramavtal om
nettning (artikel 221)

I

Tillstånd för att anse att en betydande kreditrisk ska anses överförd
till tredje part (artiklarna 243 och 244)

G

Anmälan om överföring av betydande kreditrisk (artikel 248)

G

Tillstånd att tillämpa annan behandling för att fastställa
konverteringsfaktor gällande förtida amorteringar som avser
värdepapperiseringar av obekräftade hushållsexponeringar (artikel 256)

G

Tillstånd för institut som inte är originator att använda den
formelbaserade metoden vid beräkning av riskvägda exponeringsbelopp
vid värdepapperiseringar (artikel 259)

G

Tillstånd att använda förenklad formelbaserad metod (artikel 262)

G

Tillstånd att använda annan metod vid beräkning av exponeringsbelopp
gällande likviditetsfaciliteter (artikel 263)

G

Tillstånd att använda en metod med interna modeller för att
beräkna exponeringars värde (artikel 283)

J�U

Tillstånd att utföra metodändring i den metod med interna modeller
som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 283)

J�S

Tillstånd att använda nettningsavtal (artikel 296)

J

Tillstånd att använda ursprunglig eller återstående löptid i fråga
om räntekontrakt (artikel 298)

G

background image

19

SFS 2016:736

Anmälan för att få beräkna kapitalbaskravet för operativa risker
enligt schablonmetoden (artikel 312)

G�P

Tillstånd att använda en alternativ schablonmetod vid beräkning
av kapitalbaskravet för operativa risker (artikel 312)

G�P

Tillstånd att använda en internmätningsmetod för att beräkna
kapitalbaskravet för operativa risker (artikel 312)

T�X

Tillstånd att utföra en väsentlig utvidgning eller metodändring
i del av den internmätningsmetod för att beräkna kapitalbaskravet
för operativa risker som tidigare godkänts av Finansinspektionen
(artikel 312)

J�T

Anmälan om metodändring i del av den internmätningsmetod för att
beräkna kapitalbaskravet för operativa risker som tidigare
godkänts av Finansinspektionen (artikel 312)

G�P

Tillstånd att byta från schablonmetoden till basmetoden (artikel 313)

G�P

Tillstånd att byta från internmätningsmetoden till basmetoden
eller schablonmetoden (artikel 313)

G�P

Tillstånd att använda en kombination av olika metoder vid beräkning
av kapitalbaskrav för operativa risker (artikel 314)

J�T

Tillstånd att ändra beräkningen av det treåriga genomsnittet vid
beräkningen av den relevanta indikatorn vid användning av
basmetoden (artikel 315)

G�P

Tillstånd att ändra beräkningen av det treåriga genomsnittet vid
beräkningen av den relevanta indikatorn vid användning
av schablonmetoden (artikel 317)

G�P

Tillstånd att använda eget delta för optioner och warranter
(artikel 329)

J�T

Tillstånd att använda känslighetsmodeller vid beräkning av
positioner som avser derivatinstrument (artikel 331)

J�T

Anmälan om dokumenterad metod för att bedöma om tillgångar
uppfyller kapitalbaskrav för skuldinstrument som inte är
värdepapperiseringar (artikel 336)

G�P

Tillstånd för andra institut än institut som är originatorer att
använda formelbaserad metod vid beräkning av kapitalbaskrav
för värdepapperiseringsinstrument (artikel 337)

G

Tillstånd att använda ett eget delta vid beräkning av totala
nettopositioner i valuta (artikel 352)

G�P

Tillstånd att undanta positioner som ett institut avsiktligt har
skaffat för att säkra sig mot kursförändringars negativa påverkan
på dess kvoter enligt artikel 92.1 från beräkning av öppna
nettopositioner i valuta (artikel 352.2)

G�P

Tillstånd att tillämpa kapitalbaskrav 0 procent för nära
sammanhängande valutor (artikel 354)

G

Tillstånd att använda ett eget delta vid beräkning av särskilda
instrument (artikel 358)

J�T

Anmälan om användning av utökad löptidsmetod (artikel 361)

G

Tillstånd att använda intern modell för att beräkna kapitalbaskrav
för en eller flera riskkategorier (artikel 363)

S�X

Tillstånd för ändringar i användningen av interna modeller
som institut har tillstånd att använda, utvidgning av användningen av
interna modeller särskilt för ytterligare riskkategorier samt den första
beräkningen av stressjusterade Value-at-Risk-värden (artikel 363)

J�T

background image

20

SFS 2016:736

Medgivande om begränsad addend rörande föreskrivna utfallstest
och multiplikationsfaktorer (artikel 366)

G

Tillstånd gällande omfattningen för den interna IRC-modellen
(artikel 373)

J�T

Tillstånd att använda intern modell för korrelationshandel (artikel 377) J�T
Tillstånd för användning av avancerad CVA för ett begränsat antal
mindre portföljer (artikel 383)

G�N

Anstånd med nedbringande av otillåtna stora exponeringar (artikel 396)

G

Tillstånd att undanta exponeringar (artikel 400.2 g)

G

Tillstånd att undanta exponeringar (artikel 400.2 h)

G

Tillstånd att tillämpa effekterna av finansiella säkerheter vid
beräkning av exponeringsvärden enligt artikel 395.1 (artikel 401.2)

G

Tillstånd att använda en lägre utflödesprocentandel (artikel 422.8)

N

Undantag från krav att institut och insättare är etablerade i samma
medlemsstat vid ansökan om tillstånd enligt artikel 422.8 (artikel 422.9)

T

Tillstånd att använda en högre inflödesprocentandel (artikel 425.4)

N

Undantag från krav att institut och insättare är etablerade i samma
medlemsstat vid ansökan om tillstånd enligt artikel 425.4 (artikel 425.5)

T

Tillstånd att avstå från att i exponeringsmåttet inbegripa vissa
exponeringar (artikel 429.7)

H

Tillstånd att beräkna bruttosoliditetsgrad vid kvartalets utgång
(artikel 499.3)

G

Lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter

Ansökan om tillstånd att driva viss verksamhet med
konsumentkrediter (4 §)

L

Ansökan om tillstånd för utländskt företag att driva viss verksamhet
med konsumentkrediter från filial i Sverige (8 §)

L

Ansökan om tillstånd för ett svenskt företag som driver viss
verksamhet med konsumentkrediter att inrätta filial i ett annat land
(9 §)

G

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar
i ett företag som driver viss verksamhet med konsumentkrediter (10 §)

J

Godkännande av ändring i bolagsordning eller stadgar (11 §)

F

Anmälan om uppdragsavtal (14 §)

D

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober
2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för
kreditinstitut

Bedömning av gränsöverskridande likviditetsundergrupper
vid ansökan om undantag från likviditetskrav (artikel 2.2)

T

Tillstånd att använda en lägre utflödesprocentandel (artikel 29.1)

N

Undantag från krav att institut och motparter är etablerade
i samma medlemsstat vid ansökan om tillstånd enligt artikel 29.1
(artikel 29.2)

T

Tillstånd att använda en högre inflödesprocentandel (artikel 34.1)

N

background image

21

SFS 2016:736

Undantag från krav att institut och motparter är etablerade
i samma medlemsstat vid ansökan om tillstånd enligt artikel 34.1
(artikel 34.2)

T

Undantag från begränsningen av andelen inflöden som får reducera
utflöden med 75 procent av utflödena (artikel 33.2�33.4)

N

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den
23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska
unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/
EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012

Ansökan om auktorisation som värdepapperscentral (artikel 16.1)

S��

Underrättelse om väsentliga förändringar som påverkar
efterlevnaden av villkoren för auktorisationen (artikel 16.4)

G

Ansökan om auktorisation av utkontraktering av en huvudtjänst
(artiklarna 19.1 a�e och 30.4)

Q�U

Ansökan om auktorisation av utvidgning av verksamheter och
tjänster (artiklarna 19.1 a�e och 48.2)

N��

Anmälan om upprättande av samverkande länkar
(artiklarna 19.5, 48.2 och 50)

N

Anmälan om anknutna tjänster (artikel 19.8)

J

Anmälan om tillhandahållande av tjänster eller inrättande av filial i ett
annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(artikel 23.3)

J

Anmälan om ändring av omfattning av tillhandahållna tjänster
eller av filial i ett annat land inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet eller om ändring av förhållanden om vilka uppgift
har lämnats i tidigare anmälan (artikel 23.3 och 23.7)

J

Ansökan om godkännande av vissa förvärv eller avyttringar
av innehav i en värdepapperscentral (artikel 27.7 första stycket b)

J

Ansökan om auktorisation att tillhandahålla anknutna banktjänster
(artikel 54.2 a)

Q�Y

Ansökan om auktorisation att utse ett eller flera auktoriserade
kreditinstitut för att tillhandahålla anknutna banktjänster
(artikel 54.2 b)

Q�Y

Anmälan om väsentliga förändringar som påverkar villkoren för
auktorisation av tillhandahållande av anknutna banktjänster
(artikel 54.7)

J

Ansökan om utvidgning av auktorisation att tillhandahålla anknutna
banktjänster (artikel 56.1)

N�U

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den
16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag
av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/
909/EG

Begäran om förlängning i fråga om återutnämning av den lagstadgade
revisorn eller revisionsföretaget för en ytterligare uppdragstid
(artikel 17.6)

K

Ansökan om fastställande av det datum som ska vara utgångspunkten
för beräkningen av revisionsuppdragets varaktighet (artikel 17.8)

K

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016