SFS 2016:738 Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

160738.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1135) om
misstankeregister;

utfärdad den 16 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 3 och 7 §§ förordningen (1999:1135) om miss-

tankeregister ska ha följande lydelse.

3 §

1

Uppgifter ur misstankeregistret ska lämnas ut om det begärs av

1. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (1991:572) om

särskild utlänningskontroll, i ärenden om utlämning för brott, i ärenden om
nåd i brottmål eller i andra ärenden enligt 12 kap. 9 § regeringsformen eller i
ärenden om överförande av straffverkställighet enligt lagen (1972:260) om
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, eller den
statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende och i fråga om den
som ärendet gäller,

2. en åklagarmyndighet, i ärenden där en prövning ska göras, i fråga om

den som prövningen gäller,

3. Säkerhetspolisen, i ärenden om anställning eller uppdrag vid myndighe-

ten,

4. Tullverket i tillståndsärenden och andra ärenden där en lämplighetspröv-

ning ska göras, i fråga om den som prövningen gäller,

5. en länsstyrelse, i fråga om den som ärendet gäller, om inte annat anges, i

ärenden

a) där länsstyrelsen enligt lag eller förordning ska hämta in sådana uppgif-

ter,

b) där länsstyrelsen ska göra en lämplighetsprövning,
c) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (1989:149) om bevak-

ningsföretag m.m.,

d) om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen (2010:523),
e) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (2011:155) om auktori-

sation av delgivningsföretag, och

f) om auktorisation enligt förordningen om auktorisation av delgivnings-

företag, i fråga om personer som anges i 4 § första stycket 1 och 2 i den för-
ordningen,

6. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och förordningen
(1998:978) om trafikskolor överväger att ge tillstånd eller godkänna samt i
ärenden om körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, till-

1 Senaste lydelse 2014:1159.

SFS 2016:738

Utkom från trycket
den 27 juni 2016

background image

2

SFS 2016:738

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

stånd till yrkesmässig trafik eller taxitrafik, biluthyrning och transporttillstånd
eller tillstånd för att få driva en redovisningscentral för taxitrafik, i fråga om
den som ärendet gäller,

7. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (2001:82) om

svenskt medborgarskap, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett
sådant ärende, i fråga om den som ärendet gäller,

8. Migrationsverket, i ärenden enligt lagen om svenskt medborgarskap eller

utlänningslagen (2005:716), dels i fråga om den som ärendet gäller, dels för
utredning i ärenden som avses i 5 kap. 3 a § första stycket 1 utlänningslagen i
fråga om någon annan än den som utredningen gäller,

9. en passmyndighet utom riket i passärenden, i fråga om den som ärendet

gäller, och

10. en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen, i mål om upphä-

vande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott enligt utlän-
ningslagen, i fråga om den som ärendet gäller.

Uppgifter om någon annan person än den som prövningen gäller enligt för-

sta stycket 8 ska begränsas till uppgifter om misstanke som avser brott enligt
3, 4 eller 6 kap. eller 16 kap. 10 a § brottsbalken.

7 §

2

Transportstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter ur misstanke-

registret i ärenden som rör körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarle-
gitimation, tillstånd till yrkesmässig trafik eller taxitrafik, biluthyrning och
transporttillstånd eller tillstånd för att få driva en redovisningscentral för taxi-
trafik.

En länsstyrelse får ha direktåtkomst till uppgifter ur misstankeregistret i

ärenden om godkännande och tillsyn av personal vid bevakningsföretag, i
ärenden enligt förordningen (2011:155) om auktorisation av delgivningsföre-
tag och i ärenden om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen
(2010:523).

Direktåtkomsten ska begränsas till att endast gälla sådana uppgifter som

myndigheterna har rätt att få ut enligt denna förordning. �&tkomsten får endast
omfatta uppgifter om misstanke om brott för vilket åtal har väckts och uppgif-
ter om misstanke om brott i övrigt förekommer.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2012:254.