SFS 2016:739 Lag om ändring i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt

160739.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:339) om proportionellt
valsätt;

utfärdad den 16 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1992:339) om proportio-

nellt valsätt ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag gäller proportionella val som förrättas av

– kommunfullmäktige,
– landstingsfullmäktige,
– styrelsen eller någon annan nämnd i en kommun, ett landsting eller ett

kommunalförbund,

– förbundsfullmäktige eller förbundsdirektionen i kommunalförbund, och
– indelningsdelegerade.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2016.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:121, bet. 2015/16:KU25, rskr. 2015/16:291.

2 Senaste lydelse 1997:553.

SFS 2016:739

Utkom från trycket
den 27 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016