SFS 2016:740 Lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting

160740.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i
Sveriges indelning i kommuner och landsting;

utfärdad den 16 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1979:411) om änd-

ringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting

2

dels att 2 kap. ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 3 kap. ska betecknas 4 kap.,
dels att 1 kap. 17 och 18 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya kapitel, 2 och 3 kap., av följande

lydelse.

1 kap.

17 §

Om en indelningsändring innebär att en ny kommun bildas eller om

ändringen annars är av sådan omfattning att kommunen enligt den nya indel-
ningen inte bör företrädas av de gamla kommunfullmäktige, ska regeringen
bestämma att kommunen enligt den nya indelningen ska företrädas av indel-
ningsdelegerade från det att dessa har valts till dess de nyvalda fullmäktige
börjar sin tjänstgöring.

18 §

För beredningen och verkställigheten i ärenden som avser kommunen

enligt den nya indelningen får de nyvalda kommunfullmäktige till dess
indelningsändringen träder i kraft anlita indelningsdelegerades utskott samt
nämnder och beredningar i den eller de kommuner som närmast berörs av
indelningsändringen.

2 kap. �ndring i indelningen i landsting

1 §

Regeringen får besluta om ändring i rikets indelning i landsting, om det

inte finns hinder mot en motsvarande ändring i länsindelningen. Bestämmel-
ser om sambandet mellan landstingsindelningen och länsindelningen finns i
1 kap. 2 § kommunallagen (1991:900). En ändring i landstingsindelningen får
dock ske endast om ändringen kan antas medföra bestående fördel för ett
landsting eller en del av ett landsting eller andra fördelar från allmän syn-
punkt. Regeringen får meddela de föreskrifter som behövs för ändringens
genomförande.

1 Prop. 2015/16:121, bet. 2015/16:KU25, rskr. 2015/16:291.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:1693.

SFS 2016:740

Utkom från trycket
den 27 juni 2016

background image

2

SFS 2016:740

Kammarkollegiet får dock besluta om en indelningsändring som bör ske

med anledning av en sådan ändring i den kommunala indelningen som avses i
1 kap. 3 §.

2 §

Kammarkollegiet får avslå en ansökan om indelningsändring, om myn-

digheten anser att ändringen inte bör ske.

3 §

Kammarkollegiets beslut enligt 1 § andra stycket eller 2 § överklagas

hos regeringen.

4 §

En fråga om ändring i landstingsindelningen kan väckas av landsting

eller medlem av ett landsting som skulle beröras av ändringen. Ansökan om
en sådan ändring ska ges in till Kammarkollegiet.

Regeringen och Kammarkollegiet kan också ta upp en fråga om indelnings-

ändring på eget initiativ.

5 §

I ett ärende om indelningsändring ska Kammarkollegiet göra den utred-

ning som behövs. Om det behövs med hänsyn till ärendets omfattning och
beskaffenhet, får Kammarkollegiet ge en särskild utredare i uppdrag att göra
utredningen.

6 §

En indelningsändring träder i kraft den 1 januari det år som bestäms i

beslutet om ändringen. Om ändringen är av sådan omfattning att ett landsting
enligt den nya indelningen inte bör företrädas av de gamla landstingsfullmäk-
tige, träder ändringen i kraft den 1 januari året efter det år då val i hela riket av
fullmäktige har ägt rum.

Ett beslut om indelningsändring enligt 1 § första stycket ska meddelas

senast ett år innan ändringen ska träda i kraft. Om det finns synnerliga skäl,
får beslutet meddelas vid en senare tidpunkt, dock inte senare än åtta månader
före ikraftträdandet. Ett beslut om indelningsändring enligt 1 § andra stycket
ska meddelas senast tre månader innan ändringen ska träda i kraft.

7 §

Vid ändringar i indelningen i landsting tillämpas bestämmelserna i

1 kap. om

1. ekonomisk reglering i 6�10 §§,
2. rättskapacitet i 13 §,
3. fördelning av beslutanderätt i 14�16 §§,
4. indelningsdelegerade i 17 §,
5. beredning och verkställighet i 18 §,
6. överklagande i 19 §, och
7. utredning om indelningsändring i 22, 23, 25 och 26 §§.
Då ska det som där sägs om
1. kommun i stället gälla landsting,
2. kommunfullmäktige i stället gälla landstingsfullmäktige, och
3. kommunstyrelse i stället gälla landstingsstyrelse.

8 §

Om en indelningsändring innebär att ett nytt landsting bildas, får

1. landstinget lämna bidrag till en kommun inom landstinget i den utsträck-

ning det behövs för att motverka att bildandet leder till höjd kommunalskatt,
och

background image

3

SFS 2016:740

2. kommunerna inom landstinget lämna bidrag till varandra, om det behövs

för att jämna ut ekonomiska effekter mellan kommunerna på grund av att
uppgifter förts över från landstinget till kommunerna eller omvänt.

Bidrag får som längst lämnas till utgången av det femte året från det att

indelningsändringen har trätt i kraft.

De närmare villkoren för bidragsgivningen ska regleras i en överenskom-

melse mellan de berörda parterna.

3 kap. Indelningsdelegerade

1 §

Detta kapitel innehåller bestämmelser som ska tillämpas om regeringen

enligt 1 kap. 17 § eller 2 kap. 7 § första stycket 4 har beslutat att en kommun
eller ett landsting ska företrädas av indelningsdelegerade.

Val av

indelningsdelegerade

2 §

De indelningsdelegerade och ersättare för dessa utses från varje kom-

mun eller landsting vars område helt eller delvis ska ingå i kommunen eller
landstinget enligt den nya indelningen (ändringsberörda kommuner och
landsting).

3 § Antalet indelningsdelegerade och ersättare från varje kommun och
landsting bestäms av fullmäktige i ändringsberörda kommuner och landsting.
Om kommunerna eller landstingen inte är överens om antalet, ska regeringen
fastställa antalet indelningsdelegerade och ersättare.

4 §

De indelningsdelegerade och deras ersättare ska väljas av fullmäktige i

ändringsberörda kommuner och landsting inom 30 dagar efter det att kommu-
nen eller landstinget fått del av regeringens beslut om indelningsändring, om
inte regeringen bestämmer en senare tidpunkt.

5 §

De indelningsdelegerade och deras ersättare väljs bland dem som är

ledamöter eller ersättare i fullmäktige i ändringsberörda kommuner och
landsting.

Under de förutsättningar som anges i 2 § lagen (1992:339) om proportio-

nellt valsätt ska valet vara proportionellt. Om ersättarna inte väljs proportio-
nellt, ska det vid valet bestämmas i vilken ordning ersättarna ska tjänstgöra.

6 §

Om en indelningsdelegerad avgår, ska fyllnadsval hållas.

Om den indelningsdelegerade har utsetts vid ett proportionellt val, inträder

i stället en ersättare i enlighet med den ordning som har bestämts för ersättar-
nas tjänstgöring.

7 §

Sedan fullmäktige har underrättat länsstyrelsen om vilka indelnings-

delegerade och ersättare som har valts, ska länsstyrelsen snarast förordna en
av de indelningsdelegerade att utfärda kungörelse om det första sammanträdet
och leda detta till dess att en ordförande har valts.

Om två eller flera länsstyrelser berörs av indelningsändringen, får rege-

ringen utse en av dessa att fatta beslut enligt första stycket.

background image

4

SFS 2016:740

Uppdraget som indelningsdelegerad

8 §

Om en indelningsdelegerad eller en ersättare upphör att vara valbar,

upphör också uppdraget genast.

I fråga om de indelningsdelegerade och deras ersättare tillämpas i övrigt

bestämmelserna i 4 kap. kommunallagen (1991:900) om

1. upphörande av uppdrag i 9 § och 10 § 2,
2. ledighet från anställning i 11 § första stycket,
3. omröstning och beslut i 19 och 20 §§, och
4. reservation i 22 §.
Det som där sägs om en förtroendevald eller ledamot i fullmäktige ska då i

stället gälla en indelningsdelegerad eller en ersättare. Det som sägs om full-
mäktige i 4 kap. 9 § kommunallagen ska då i stället gälla indelningsdelege-
rade.

9 §

Indelningsdelegerade får besluta att den som är indelningsdelegerad,

ledamot i utskott eller ersättare i skälig omfattning ska få

1. ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdra-

get,

2. arvode för det arbete som är förenat med uppdraget,
3. pension, och
4. andra ekonomiska förmåner.

Organisation

10 §

Indelningsdelegerade är enligt 1 kap. 17 § och 2 kap. 7 § första stycket 4

beslutande församling för kommunen eller landstinget enligt den nya indel-
ningen.

11 §

Indelningsdelegerade ska tillsätta ett arbetsutskott för beredning av

ärenden och verkställighet av beslut. Om det behövs för att fullgöra sådana
uppgifter, får indelningsdelegerade tillsätta flera utskott eller anlita nämnder
och beredningar i ändringsberörda kommuner och landsting.

12 §

Om inte något annat följer av lag eller annan författning får ansvaret

för beredning, förvaltning och verkställighet inom ett utskotts verksamhets-
område lämnas över till partssammansatta organ. Detta gäller dock endast
ärenden som avser förhållandet mellan kommunen eller landstinget enligt den
nya indelningen som arbetsgivare och dess anställda.

Bestämmelserna i 7 kap. 2�7 §§ kommunallagen (1991:900) tillämpas i

fråga om partsammansatta organ. Det som där sägs om fullmäktige och
nämnd ska då i stället gälla indelningsdelegerade och utskott.

Indelningsdelegerades arbetsformer

13 §

Indelningsdelegerade bestämmer när och var sammanträden ska hållas.

Sammanträde ska också hållas om arbetsutskottet eller minst en tredjedel

av de indelningsdelegerade begär det eller om ordföranden anser att det be-
hövs.

background image

5

SFS 2016:740

14 §

Indelningsdelegerade ska besluta i ärenden som har väckts av

1. ett utskott,
2. en indelningsdelegerad genom motion,
3. revisorerna om ärendet avser granskning eller förvaltning som har sam-

band med revisionsuppdraget, och

4. fullmäktige eller styrelse i ändringsberörda kommuner och landsting.

15 §

Indelningsdelegerade får uppdra åt ett utskott att besluta i ett visst

ärende eller en viss grupp av ärenden.

Första stycket gäller inte ärenden som anges i 3 kap. 9 § kommunallagen

(1991:900) och inte heller ärenden som enligt lag eller annan författning ska
avgöras av fullmäktige.

16 §

Indelningsdelegerade får bestämma att ett utskott i sin tur får uppdra åt

en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos ändringsberörda kommuner
och landsting att besluta på utskottets vägnar.

Första stycket gäller inte sådana ärenden som anges i 6 kap. 34 § kommu-

nallagen (1991:900).

17 §

Indelningsdelegerade samt ledamöter i ett fullmäktige som har utsett

indelningsdelegerade får ställa interpellationer och frågor till

1. ordföranden i ett utskott, och
2. ordföranden i en nämnd eller beredning i ändringsberörda kommuner

och landsting.

Indelningsdelegerade får även besluta att ordföranden i en nämnd får över-

låta besvarandet av en interpellation eller fråga till någon som har utsetts av
fullmäktige för ändringsberörda kommuner och landsting och som är ledamot
i styrelsen för en sådan juridisk person som avses i 3 kap. 16 a�18 b §§ kom-
munallagen (1991:900) eller till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i
ett kommunalförbund som ändringsberörda kommuner och landsting är med-
lemmar i.

18 §

I fråga om indelningsdelegerades arbetsformer i övrigt tillämpas

bestämmelserna i kommunallagen (1991:900) om

1. ordförande och vice ordförande i 5 kap. 6 §,
2. hur sammanträden kungörs i 5 kap. 8�11 §§,
3. ersättare i 4 kap. 18 § första stycket och 5 kap. 12�15 §§,
4. beslutförhet i 5 kap. 18 och 19 §§,
5. jäv i 5 kap. 20 och 20 a §§,
6. rätt och skyldighet för utomstående att medverka i 5 kap. 21 § och 22 §

första stycket,

7. hur ärenden bereds i 5 kap. 26, 28, 29 och 32 §§,
8. bordläggning och återremiss i 5 kap. 36 och 37 §§,
9. offentlighet och ordning vid sammanträdena i 5 kap. 38 och 39 §§,
10. hur ärendena avgörs i 5 kap. 40�45 §§,
11. interpellationer i 5 kap. 49�51 §§,
12. frågor i 5 kap. 54�56 §§, dock inte till den del det i 54 § hänvisas till

53 §, och

13. protokollet i 5 kap. 57�62 §§.
Då ska det som där sägs om
1. fullmäktige i stället gälla indelningsdelegerade,

background image

6

SFS 2016:740

2. en ledamot i fullmäktige i stället gälla en indelningsdelegerad,
3. styrelsen i stället gälla arbetsutskottet,
4. nämnd eller fullmäktigeberedning i stället gälla utskott, och
5. kommunens eller landstingets anslagstavla i 5 kap. 9 och 62 §§ kommu-

nallagen avse anslagstavlan i ändringsberörda kommuner och landsting.

Vid tillämpningen av 5 kap. 22 § första stycket, 26, 28 och 49 §§ kommu-

nallagen ska dock det som där sägs om nämnd även gälla utskott.

19 §

Indelningsdelegerande ska besluta en arbetsordning med de ytterligare

bestämmelser som behövs för sammanträdena och handläggningen av ären-
dena.

20 §

Arbetsordningen ska alltid innehålla bestämmelser om

1. indelningsdelegerades säte,
2. var och när sammanträden ska hållas och på vems initiativ,
3. anmälan av hinder att delta i sammanträden,
4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring,
5. vem som ska föra ordet till dess ordförande har utsetts,
6. rätten att delta i indelningsdelegerades överläggningar,
7. förfarandet vid omröstningar,
8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor, och
9. formerna för justering av protokollen.

Arbetsutskottet och övriga utskott

21 §

Ledamöter och ersättare i utskott väljs av indelningsdelegerade för

tiden fram till dess att indelningsändringen träder i kraft och till det antal som
indelningsdelegerade bestämmer. Antalet ledamöter i arbetsutskottet får dock
inte vara mindre än fem.

22 §

Valbar som ledamot eller ersättare i utskott är den som vid tidpunkten

för ett sådant val

1. är indelningsdelegerad eller ersättare för indelningsdelegerad, eller
2. har rösträtt vid val av fullmäktige i kommunen eller landstinget enligt

den nya indelningen.

I fråga om valbarhet i övrigt tillämpas bestämmelserna om valbarhetshin-

der i 4 kap. 6 § och 6 a § tredje stycket 1 kommunallagen (1991:900). Det
som där sägs om nämnd ska då i stället gälla utskott.

23 §

Under de förutsättningar som anges i 2 § lagen (1992:339) om propor-

tionellt valsätt ska valet till utskott vara proportionellt. Om ersättarna inte
väljs proportionellt, ska indelningsdelegerade bestämma i vilken ordning som
de ska tjänstgöra.

24 §

För ledamöter och ersättare tillämpas bestämmelserna om uppdragets

upphörande i 4 kap. 8 och 9 §§ och 10 § 2 kommunallagen (1991:900).

Då ska det som där sägs om
1. fullmäktige i stället gälla indelningsdelegerade,
2. nämnd i stället gälla utskott, och
3. en förtroendevald i stället gälla en ledamot eller en ersättare i utskott.

background image

7

SFS 2016:740

25 §

Om en ledamot avgår, ska fyllnadsval hållas.

Om ledamoten har utsetts vid ett proportionellt val, inträder i stället en

ersättare i enlighet med den ordning som har bestämts för ersättarnas tjänst-
göring.

26 §

Ledamöter och ersättare i utskott har rätt till ledighet från anställning i

den utsträckning som följer av 4 kap. 11 § första stycket kommunallagen
(1991:900).

27 §

Arbetsutskottet ska upprätta förslag till budget för kommunen eller

landstinget enligt den nya indelningen. I fråga om tidsfrister tillämpas 8 kap.
6 och 7 §§ kommunallagen (1991:900).

28 §

Indelningsdelegerade får besluta att en indelningsdelegerad, en ut-

skottsledamot, en ersättare som inte är ledamot eller ersättare i ett visst utskott
eller en revisor ska få närvara vid utskottets sammanträden och delta i över-
läggningarna, men inte i besluten, samt få sin mening antecknad i protokollet.

29 §

I fråga om utskott i övrigt tillämpas bestämmelserna i kommunallagen

(1991:900) om

1. omröstning, beslut och reservation i 4 kap. 19�22 §§,
2. ersättarnas tjänstgöring och rätt att närvara vid sammanträden i 6 kap. 10

och 11 §§,

3. ordförande och vice ordförande i 6 kap. 15 och 16 §§,
4. tidpunkt för sammanträdena i 6 kap. 18 §,
5. närvarorätt för utomstående i 6 kap. 19 § och 19 a § första och tredje

styckena,

6. beslutförhet i 6 kap. 23 §,
7. jäv i 6 kap. 24�27 §§,
8. hur ärendena avgörs i 6 kap. 28 och 29 §§,
9. protokollet i 6 kap. 30 § första och andra styckena,
10. delgivning i 6 kap. 31 §, och
11. närvarorätt för personalföreträdare i 7 kap. 8�17 §§.
Då ska det som där sägs om
1. fullmäktige i stället gälla indelningsdelegerade,
2. styrelsen i stället gälla arbetsutskottet,
3. nämnd i stället gälla utskott,
4. en ledamot eller en ersättare i fullmäktige i stället gälla en indelningsde-

legerad eller en ersättare,

5. förtroendevald i stället gälla ledamot i utskott, och
6. anslagstavla avse anslagstavlan i ändringsberörda kommuner och lands-

ting.

Ekonomi

30 §

�ndringsberörda kommuner och landsting ska tillhandahålla medel för

indelningsdelegerades verksamhet.

Kostnaderna ska fördelas mellan kommuner och landsting i förhållande till

de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomster som enligt lagen
(1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m.m. ska ligga till grund för kommunernas bestäm-

background image

8

SFS 2016:740

mande av skattesatsen för uttag av skatt för det år då beslutet om indelnings-
ändringen meddelas.

Om endast en del av en kommun eller ett landsting ingår i kommunen eller

landstinget enligt den nya indelningen, ska fördelningen ske i förhållande till
de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna för den kommun-
eller landstingsdelen.

31 §

I fråga om förvaltning av de medel som tillhandahålls indelningsdele-

gerade tillämpas bestämmelserna i 8 kap. kommunallagen (1991:900) om

1. mål för den ekonomiska förvaltningen i 1 § första stycket,
2. medelsförvaltningen i 2 och 3 §§,
3. avgifter i 3 b och 3 c §§,
4. utgiftsbeslut under budgetåret i 12 §, och
5. räkenskapsföring och redovisning i 14�16 §§.
Då ska det som där sägs om
1. fullmäktige i stället gälla indelningsdelegerade,
2. styrelsen i stället gälla arbetsutskottet, och
3. nämnd i stället gälla utskott.

32 §

Indelningsdelegerade ska lämna en redovisning till fullmäktige och

revisorerna i kommunen eller landstinget enligt den nya indelningen. Redo-
visningen ska lämnas snarast möjligt och senast den 15 april det år indel-
ningsändringen träder i kraft.

Revision

33 §

Indelningsdelegerade ska välja minst fem revisorer för granskning av

utskottens verksamhet.

34 §

Valbar som revisor är den som vid tidpunkten för ett sådant val har

rösträtt vid val av fullmäktige i kommunen eller landstinget enligt den nya
indelningen.

Den som är indelningsdelegerad eller ersättare för delegerad är inte valbar

som revisor. I övrigt tillämpas bestämmelserna om valbarhetshinder i 4 kap.
6 § och 6 a § andra stycket kommunallagen (1991:900).

35 §

Under de förutsättningar som anges i 2 § lagen (1992:339) om propor-

tionellt valsätt ska valet av revisorer vara proportionellt.

36 §

I fråga om revisorerna tillämpas bestämmelserna i kommunallagen

(1991:900) om

1. uppdragets upphörande i 4 kap. 8 och 9 §§ och 10 § 2,
2. ledighet från anställning i 4 kap. 11 § första stycket,
3. jäv i 9 kap. 4�6 §§,
4. revisorernas ställning i 9 kap. 7 §,
5. sakkunnigt biträde i 9 kap. 8 §,
6. revisorernas uppgifter i 9 kap. 9 och 10 §§,
7. revisorernas rätt till upplysningar i 9 kap. 12 §, och
8. revisorernas förvaltning i 9 kap. 14 och 15 §§.
Då ska det som där sägs om

background image

9

SFS 2016:740

1. fullmäktige i stället gälla indelningsdelegerade,
2. nämnd i stället gälla utskott, och
3. förtroendevald i stället gälla revisor.

37 §

Revisorerna ska det år indelningsändringen träder i kraft till fullmäk-

tige i kommunen eller landstinget enligt den nya indelningen lämna en berät-
telse med redogörelse för resultatet av revisionen av utskottens verksamhet.

De sakkunnigas rapporter ska lämnas tillsammans med revisionsberättel-

sen.

I fråga om anmärkningar tillämpas 9 kap. 17 § kommunallagen (1991:900).

Det som där sägs om nämnder och förtroendevalda ska då i stället gälla ut-
skott och ledamöter och ersättare i utskott.

38 §

Indelningsdelegerade får anta ett reglemente om revisionen.

�verklagande

39 §

�ndringsberörda kommuner och landsting samt deras medlemmar har

rätt att få prövat om ett beslut av indelningsdelegerade, ett utskott eller ett
partssammansatt organ är lagligt genom att överklaga beslutet till förvalt-
ningsrätten.

40 §

I fråga om överklagande gäller bestämmelserna i 10 kap. kommunal-

lagen (1991:900) om

1. tillämpningsområde i 3 §,
2. hur besluten överklagas i 4 och 5 §§,
3. klagotid i 6 och 7 §§,
4. grunder för laglighetsprövning i 8�10 §§,
5. processuella frågor i 11�14 §§,
6. förutsättningar för verkställighet i 14 a §, och
7. rättelse av verkställighet i 15 §.
Det som i 10 kap. 14 § andra stycket kommunallagen sägs om rätten att

överklaga domstolens beslut ska även gälla ändringsberörda kommuner och
landsting samt deras medlemmar.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2016, då lagen (1979:412) om kom-

munala indelningsdelegerade ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016