SFS 2016:741 Lag om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

160741.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och
pensionatrörelse;

utfärdad den 16 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1966:742) om hotell-

och pensionatrörelse

2

dels att 11 § ska upphöra att gälla,
dels att 18 § ska ha följande lydelse.

18 §

3

Till penningböter döms den som inte fullgör anmälningsskyldighet

enligt 8 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:163, bet. 2015/16:FöU12, rskr. 2015/16:265.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:599.

3 Senaste lydelse 1991:293. �ndringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena tas
bort.

SFS 2016:741

Utkom från trycket
den 27 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016