SFS 2016:742 Förordning med instruktion för Energimarknadsinspektionen

160742.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Energimarknadsinspektionen;

utfärdad den 16 juni 2016.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Energimarknadsinspektionen ansvarar för

1. tillsynen, regelgivningen och tillståndsprövningen enligt ellagen

(1997:857), naturgaslagen (2005:403) och lagen (1978:160) om vissa rörled-
ningar,

2. tillsynen och regelgivningen enligt fjärrvärmelagen (2008:263), och
3. tillsynen enligt lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk

vid handel med grossistenergiprodukter.

Energimarknadsinspektionen ska upprätta och offentliggöra en tillsyns-

policy.

2 §

Energimarknadsinspektionen är nationell tillsynsmyndighet och ska, om

annat inte är särskilt föreskrivet i lag eller i en annan förordning, fullgöra till-
synsmyndighetens uppgifter enligt

1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/89/EG av den 18 januari

2006 om åtgärder för att trygga elförsörjning och infrastrukturinvesteringar, i
den ursprungliga lydelsen,

2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009

om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av
direktiv 2003/54/EG, i den ursprungliga lydelsen, och

3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009

om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upp-
hävande av direktiv 2003/55/EG, i den ursprungliga lydelsen.

3 §

Energimarknadsinspektionen fullgör uppgifter som följer av

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den

13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsyns-
myndigheter,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den

13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel
och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den

13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upp-
hävande av förordning (EG) nr 1775/2005, och

SFS 2016:742

Utkom från trycket
den 27 juni 2016

background image

2

SFS 2016:742

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den

25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för
energi.

4 §

Energimarknadsinspektionen ska

1. för Sveriges räkning bidra till utvecklingen av regelverk inom Norden

och EU för att skapa likvärdiga förutsättningar på el- och naturgasmarkna-
derna och undanröja hinder för en gränsöverskridande handel med el och
naturgas,

2. samarbeta med europeiska energitillsynsmyndigheter och med byrån för

samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för att åstadkomma en effektiv
övervakning av grossistmarknaderna för el och naturgas inom Norden och
EU, och

3. vid behov utbyta erfarenhet och kunskap inom myndighetens ansvars-

område med energitillsynsmyndigheter inom och utanför EU.

5 §

Energimarknadsinspektionen ska

1. följa och analysera utvecklingen på el-, naturgas- och fjärrvärmemarkna-

derna och föreslå ändringar i regelverk och andra åtgärder som främjar mark-
nadernas funktion, och

2. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är

kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

6 §

Energimarknadsinspektionen ska

1. verka för energieffektivitet och effektiv konkurrens på elmarknaden och

naturgasmarknaden,

2. främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden, och
3. verka för funktion, effektivitet och konkurrenskraftiga priser på fjärr-

värmemarknaden.

7 §

Energimarknadsinspektionen ska

1. inom sitt verksamhetsområde verka för att stärka el-, naturgas- och fjärr-

värmekundernas ställning och möjliggöra aktiva valmöjligheter genom lättill-
gänglig och tillförlitlig information,

2. främja energikonsumenters rättigheter genom att samarbeta med Konsu-

mentverket för att samordna svar som avser Europeiska kommissionens
checklista, offentliggöra checklistan och hålla den aktuell, och

3. se till att det finns en gemensam kontaktpunkt där konsumenter av el och

naturgas kan få tillgång till all nödvändig information om sina rättigheter, lag-
stiftningen och möjligheter till tvistlösning.

Utsatta kunder

8 §

När Energimarknadsinspektionen fullgör sina uppgifter enligt 1�7 §§

ska den ta särskild hänsyn till utsatta kunders ställning på el- och naturgas-
marknaderna.

Med utsatta kunder avses personer som varaktigt saknar förmåga att betala

för den el eller naturgas som överförs eller levereras till dem för ändamål som
faller utanför näringsverksamhet.

background image

3

SFS 2016:742

Internationella överenskommelser

9 §

Energimarknadsinspektionen får ingå överenskommelser med byrån för

samarbete mellan energitillsynsmyndigheter och nationella tillsynsmyndig-
heter i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i frågor
om samarbete och utbyte av information enligt artikel 7.2 i förordning (EU)
nr 1227/2011. Detta gäller dock inte om överenskommelsen kräver riks-
dagens eller Utrikesnämndens medverkan.

Generaldirektören ingår överenskommelser enligt första stycket. Innan en

överenskommelse ingås ska Regeringskansliet (Miljö- och energidepartemen-
tet) underrättas.

Informationsutbyte med utländska myndigheter

10 §

Energimarknadsinspektionen får på eget initiativ eller efter förfrågan

lämna ut uppgifter till byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
och nationella tillsynsmyndigheter i andra stater inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet utan hinder av sekretess enligt offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400), om det är nödvändigt för att Energimarknads-
inspektionen eller den mottagande myndigheten ska kunna fullgöra uppgifter
enligt förordning (EU) nr 1227/2011.

Ett utlämnande får förenas med villkor för användning av uppgifterna, om

det krävs med hänsyn till den enskildes rätt eller från allmän synpunkt.

Särskild samverkan

11 §

Energimarknadsinspektionen ska särskilt samverka med

1. Konsumentverket och Konkurrensverket i frågor som rör kundfrågor och

marknadsövervakning av de konkurrensutsatta energimarknaderna,

2. Elsäkerhetsverket i frågor som rör leveranssäkerhet och överförings-

kvalitet i elnätet, och

3. Affärsverket svenska kraftnät i frågor som rör utvecklingen av den

gemensamma marknaden för el inom Norden och EU.

Ledning

12 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

13 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta

ledamöter.

Anställningar

14 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

15 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

background image

4

SFS 2016:742

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Tillämpligheten av viss förordning

16 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:1118) med instruk-

tion för Energimarknadsinspektionen.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)