SFS 2016:743 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

160743.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i avfallsförordningen (2011:927);

utfärdad den 16 juni 2016.

Regeringen föreskriver att bilaga 2 till avfallsförordningen (2011:927) ska

ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 31 juli 2016.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2016:743

Utkom från trycket
den 27 juni 2016

background image

2

SFS 2016:743

Bilaga 2

1

Hantering som utgör återvinning

R 1

Användning främst som bränsle eller annan energikälla.

Detta omfattar även förbränningsanläggningar som förbränner hushålls-

avfall om anläggningens energieffektivitet uppgår till

1. minst 0,60, om anläggningen före den 1 januari 2009 har tagits i drift och

omfattas av en anmälan eller ett tillstånd enligt miljöprövningsförordningen
(2013:251) eller motsvarande äldre bestämmelser, och

2. minst 0,65, om anläggningen omfattas av en anmälan som har gjorts

eller ett tillstånd som har getts efter den 31 december 2008 enligt miljöpröv-
ningsförordningen eller motsvarande äldre bestämmelser.

En förbränningsanläggnings energieffektivitet ska beräknas med en formel

enligt de anvisningar som finns efter R 13 i denna bilaga.

R 2

�&tervinning eller regenerering av lösningsmedel.

R 3

Materialåtervinning av organiska ämnen som inte används som lös-

ningsmedel.

Detta omfattar kompostering och andra biologiska omvandlingsprocesser

samt förgasning och pyrolys med utnyttjande av komponenterna som kemika-
lier.

R 4

Materialåtervinning av metaller eller metallföreningar.

R 5

Materialåtervinning av andra oorganiska material.

Detta omfattar jordtvätt som medför återställande av mark och återvinning

av oorganiska byggmaterial.

R 6

Regenerering av syror eller baser.

R 7

�&tervinning av komponenter som används för att minska föroreningar.

R 8

�&tervinning av katalysatorkomponenter.

R 9

Omraffinering av olja eller annan återanvändning av olja.

R 10

Markspridning med positiva effekter på jordbruket eller ekologin.

R 11

Användning av avfall som har uppkommit genom någon sådan hante-

ring som avses i R 1�R 10.

R 12

Utväxling av avfall som ska bli föremål för någon sådan hantering

som avses i R 1�R 11.

Detta omfattar � om hanteringen inte lämpligen kan hänföras till någon av

R 1�R 11 � inledande hantering före återvinning, inklusive förbehandling
(t.ex. demontering, sortering, krossning, komprimering, pelletering, torkning,
fragmentering, konditionering, omförpackning, separering, sammansmältning

1 Senaste lydelse 2013:269.

background image

3

SFS 2016:743

eller blandning för överlämnande till någon sådan hantering som avses i R 1�
R 11).

R 13

Lagring av avfall före någon sådan hantering som avses i R 1�R 12.

Detta omfattar inte tillfällig lagring, före insamling, på den plats där avfal-

let har uppkommit.

Formel för beräkning av energieffektivitet enligt R1

En förbränningsanläggnings energieffektivitet enligt R1 ska beräknas med
formeln energieffektivitet = ((Ep � (Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef)) x CCF.

Beräkningen ska göras i enlighet med det som är bästa möjliga teknik vid

förbränning av avfall. I formeln är talet 0,97 den faktor som motsvarar energi-
förlusterna på grund av bottenaska och strålning. För de övriga parametrarna i
formeln gäller följande.

Ep

Den energi som förbränningsanläggningen årligen producerar i form av

värme eller elektricitet beräknad genom att energin i form av elektricitet mul-
tipliceras med 2,6 och den värme som produceras för ett kommersiellt ända-
mål multipliceras med 1,1 (gigajoule/år).

Ef

Den årliga energitillförseln till förbränningsanläggningens system från

sådana bränslen som bidrar till produktionen av ånga (gigajoule/år).

Ew

Den energi som kan utvinnas från det behandlade avfallet i förbrän-

ningsanläggningen under ett år beräknad utifrån avfallets effektiva värme-
värde (gigajoule/år).

Ei

Den energi som tillförts anläggningen under ett år bortsett från Ew och

Ef (gigajoule/år).

Tm

Ett dygns medeltemperatur beräknad som medelvärdet av dygnets hög-

sta och lägsta temperatur.

HDDd

Graddagsvärdet för ett enskilt dygn. Om medeltemperaturen (Tm)

för dygnet är högre än 15 grader Celsius ska det dygnets graddagsvärde fast-
ställas till 0. Om medeltemperaturen för dygnet är lägre än eller lika med 15
grader Celsius ska den dagens graddagsvärde beräknas som differensen mel-
lan 18 grader Celsius och dygnets medeltemperatur (Tm).

HDDå

Förbränningsanläggningens årliga graddagsvärde beräknad som

summan av de dagliga graddagsvärdena (HDDd) för alla dygn under ett
kalenderår på den plats där anläggningen ligger.

HDD

Förbränningsanläggningens graddagsvärde för uppvärmning beräk-

nad som ett genomsnitt av de årliga graddagsvärdena (HDDå) för anlägg-
ningen under en period om 20 kalenderår i följd före det kalenderår för vilket
klimatkorrigeringsfaktorn (CCF) beräknas. Beräkningen ska grunda sig på de
klimatförhållanden som råder där anläggningen finns.

background image

4

SFS 2016:743

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

CCF

Förbränningsanläggningens klimatkorrigeringsfaktor, som

1. när beräkningen avser tid före den 1 januari 2030 och anläggningen har

tagits i drift och fått tillstånd före den 1 september 2015 ska bestämmas

a) till värdet 1, om värdet på HDD för anläggningen är större än eller lika

med 3 350,

b) till värdet 1,25 om värdet på HDD för anläggningen är mindre än eller

lika med 2 150, eller

c) enligt formeln CCF = � ((0,25/1200) x HDD) + 1,698, om värdet på

HDD för anläggningen är större än 2 150 och mindre än 3 350 (det beräknade
värdet på CCF ska avrundas till tre decimaler), och

2. när beräkningen avser en anläggning som har tagits i drift och fått till-

stånd efter den 31 augusti 2015 eller när beräkningen avser tid efter den
31 december 2029 ska bestämmas

a) till värdet 1, om HDD är större än eller lika med 3 350,
b) till värdet 1,12, om HDD är mindre än eller lika med 2 150, eller
c) enligt formeln CCF = � ((0,12/1200) x HDD) + 1,335, om HDD är

större än 2 150 och mindre än 3 350 (det beräknade värdet på CCF ska avrun-
das till tre decimaler).