SFS 2016:745 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

160745.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 16 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 7 §, 2 kap. 7 a och 7 b §§ och rubriken

närmast före 1 kap. 7 § högskoleförordningen (1993:100)

1 ska ha följande

lydelse.

1 kap.

Ledamöter i styrelsen som studenterna utser och studentrepresentanter

7 §

2

I studentkårsförordningen (2009:769) finns det bestämmelser om hur

sådana ledamöter i styrelsen som studenterna enligt 2 kap. 4 § högskolelagen
(1992:1434) har rätt att utse, ska utses. I studentkårsförordningen finns det
också bestämmelser om hur representanter för studenterna enligt 2 kap. 7 §
högskolelagen ska utses.

Förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser,

nämnder och råd m.m. ska tillämpas också på de ledamöter i en högskolas
styrelse som utses av studenterna.

2 kap.

7 a §

3

Lärarna har rätt att utse tre ledamöter i styrelsen. Dessa ledamöter ska

utses genom val inom högskolan. Högskolan får meddela närmare föreskrifter
om valförfarandet.

Studenterna har rätt att utse tre ledamöter i styrelsen.
Ordföranden och de övriga ledamöter som enligt 2 kap. 4 § högskolelagen

(1992:1434) ska utses av regeringen, utses efter förslag enligt 7 b §. Förslaget
ska föregås av ett samråd inom och utom högskolan och avse personer med
kompetens och erfarenhet från verksamhet av betydelse för högskolans upp-
drag enligt 1 kap. 2 § högskolelagen. I förslaget ska en jämn könsfördelning
bland ledamöterna beaktas.

De företrädare för de anställda som enligt 2 kap. 4 § andra stycket hög-

skolelagen har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden utses
enligt bestämmelserna i personalföreträdarförordningen (1987:1101).

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

2 Senaste lydelse 2010:1064.

3 Senaste lydelse 2012:584.

SFS 2016:745

Utkom från trycket
den 29 juni 2016

background image

2

SFS 2016:745

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

7 b §

4

Ett förslag till ordförande och sådana ledamöter i en högskolas sty-

relse som ska utses av regeringen, ska lämnas av två nomineringspersoner
som utses av regeringen, varav en av personerna efter förslag från högskolan.

Den person som utses efter förslag från högskolan ska ha god kännedom

om den aktuella högskolans verksamhet. Personen får inte ha något pågående
ledningsuppdrag vid högskolan. Den andra personen ska företräda ett övergri-
pande statligt intresse.

Nomineringspersonerna ska utses för en bestämd tid, högst tre år. Tiden för

förordnandena får inte vara samma tid som den som styrelsen är utsedd för.

Ett förslag till ordförande och ledamöter enligt första stycket får inte avse

någon av nomineringspersonerna för den högskolan.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.
2. �ldre föreskrifter i 2 kap. 7 b § gäller fortfarande i fråga om de nomine-

ringsgrupper som har utsetts före ikraftträdandet och när personer därefter ut-
ses för att fylla en vakans i en sådan nomineringsgrupp. Föreskrifterna gäller
dock längst till dess att två nomineringspersoner enligt de nya bestämmel-
serna har utsetts för högskolan och fått i uppdrag att lämna förslag till leda-
möter i styrelsen som ska utses av regeringen.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2012:584.