SFS 2016:746 Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

160746.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges
lantbruksuniversitet;

utfärdad den 16 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 2 § förordningen (1993:221) för Sveriges

lantbruksuniversitet

1 ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

2

Lärarna och forskarna har rätt att utse tre ledamöter i styrelsen. Dessa

ledamöter ska utses genom val inom Lantbruksuniversitetet. Universitetet får
meddela närmare föreskrifter om valförfarandet.

Studenterna har rätt att utse tre ledamöter i styrelsen.
Ordföranden och de övriga ledamöter som enligt 2 kap. 4 § högskolelagen

(1992:1434) ska utses av regeringen, utses efter förslag enligt 2 kap. 7 b §
högskoleförordningen (1993:100). Förslaget ska föregås av ett samråd inom
och utom universitetet och avse personer med kompetens och erfarenhet från
verksamhet av betydelse för universitetets utbildnings-, forsknings-, miljö-
analys- och samverkansuppdrag. I förslaget ska en jämn könsfördelning bland
ledamöterna beaktas.

De företrädare för de anställda som enligt 2 kap. 4 § andra stycket hög-

skolelagen har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden utses
enligt bestämmelserna i personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1020.

2 Senaste lydelse 2013:324.

SFS 2016:746

Utkom från trycket
den 29 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016