SFS 2016:747 Förordning om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

160747.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1164) för
Försvarshögskolan;

utfärdad den 16 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 1 § förordningen (2007:1164) för För-

svarshögskolan ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

1

Styrelsen för Försvarshögskolan ska bestå av ordföranden och fjorton

andra ledamöter. Av 2 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) framgår att rektor
ingår i styrelsen. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap har rätt att föreslå var sin ledamot.

Styrelsen ska utse vice ordförande inom sig.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:15.

SFS 2016:747

Utkom från trycket
den 29 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016