SFS 2016:748 Förordning om ändring i studentkårsförordningen (2009:769)

160748.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studentkårsförordningen (2009:769);

utfärdad den 16 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 7 och 9 §§ och rubriken närmast före 7 §

studentkårsförordningen (2009:769) ska ha följande lydelse.

Ledamöter i styrelsen som studenterna utser och studentrepresentanter

7 §

1

En studentkår vid en högskola får utse sådana ledamöter i styrelsen

som studenterna enligt 2 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) har rätt att utse.
En studentkår vid en högskola får också utse och entlediga sådana represen-
tanter som avses i 2 kap. 7 § högskolelagen.

Om det finns flera studentkårer vid en högskola, får uppgiften att utse leda-

möter i högskolans styrelse enligt första stycket första meningen fullgöras på
det sätt kårerna kommer överens om. När studenterna har rätt att vara repre-
senterade i ett organ vid högskolan som täcker flera studentkårers verksam-
hetsområden eller i övrigt vid beslut eller beredning som berör flera student-
kårer, får de uppgifter som avses i första stycket andra meningen fullgöras på
det sätt kårerna kommer överens om.

Kan kårerna inte enas får högskolan, efter att ha hört kårerna, besluta hur

ledamöter i styrelsen eller representanter för studenterna ska utses.

9 §

Om det inom ett av högskolans verksamhetsområden inte finns någon

studentkår, ska högskolan bland studenterna inom området anordna direkta
eller indirekta val av ledamöter i styrelsen eller studentrepresentanter.

Högskolan får meddela föreskrifter om hur sådana val ska anordnas.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:585.

SFS 2016:748

Utkom från trycket
den 29 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016