SFS 2016:750 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

160750.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 16 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 36 kap. 4 § offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

36 kap.

4 §

2

Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller

ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon när-
stående till denne lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs
och uppgiften förekommer i

1. mål om kollektivavtal, och
2. mål om tillämpningen av
� lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,
� lagen (1982:80) om anställningsskydd,
� 6 kap. 7�12 §§ skollagen (2010:800),
� 31�33 §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning,
� 4�11 §§ lagen (1994:261) om fullmaktsanställning,
� 16 och 17 §§ föräldraledighetslagen (1995:584),
� 3�7 §§ lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbe-

tande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning,

� 2 och 5 kap. diskrimineringslagen (2008:567), eller
� lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som

slår larm om allvarliga missförhållanden.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:128, bet. 2015/16:AU11, rskr. 2015/16:269.

2 Senaste lydelse 2011:743.

SFS 2016:750

Utkom från trycket
den 29 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016