SFS 2016:750 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

160750.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:NGOIJM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:NGOIKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:NGOIKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:NGOIJM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:NGOIKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:NGOIKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:NGOIJM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:NGOIJM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:NGOIKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NGOIJM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:NGOIJM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:NGOIJM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i offentlighets- och sekretesslagen <br/>(2009:400);</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 16 juni 2016.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 36 kap. 4 � offentlighets- och sekre-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tesslagen (2009:400) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>36 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Sekretess g�ller hos domstol f�r uppgift om en enskilds personliga eller</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ekonomiska f�rh�llanden, om det kan antas att den enskilde eller n�gon n�r-<br/>st�ende till denne lider avsev�rd skada eller betydande men om uppgiften r�js<br/>och uppgiften f�rekommer i</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. m�l om kollektivavtal, och <br/>2. m�l om till�mpningen av <br/> lagen (1976:580) om medbest�mmande i arbetslivet, <br/> lagen (1982:80) om anst�llningsskydd,<br/> 6 kap. 712 �� skollagen (2010:800),<br/> 3133 �� lagen (1994:260) om offentlig anst�llning, <br/> 411 �� lagen (1994:261) om fullmaktsanst�llning, <br/> 16 och 17 �� f�r�ldraledighetslagen (1995:584),<br/> 37 �� lagen (2002:293) om f�rbud mot diskriminering av deltidsarbe-</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegr�nsad anst�llning, </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"> 2 och 5 kap. diskrimineringslagen (2008:567), eller<br/> lagen (2016:749) om s�rskilt skydd mot repressalier f�r arbetstagare som</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">sl�r larm om allvarliga missf�rh�llanden.</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r uppgift i en allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst tjugo �r.</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2017.</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Mathias S�fsten<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:128, bet. 2015/16:AU11, rskr. 2015/16:269.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2011:743.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:750</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 juni 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2016</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utf�rdad den 16 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 36 kap. 4 � offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400) ska ha f�ljande lydelse.

36 kap.

4 �

2

Sekretess g�ller hos domstol f�r uppgift om en enskilds personliga eller

ekonomiska f�rh�llanden, om det kan antas att den enskilde eller n�gon n�r-
st�ende till denne lider avsev�rd skada eller betydande men om uppgiften r�js
och uppgiften f�rekommer i

1. m�l om kollektivavtal, och
2. m�l om till�mpningen av
 lagen (1976:580) om medbest�mmande i arbetslivet,
 lagen (1982:80) om anst�llningsskydd,
 6 kap. 712 �� skollagen (2010:800),
 3133 �� lagen (1994:260) om offentlig anst�llning,
 411 �� lagen (1994:261) om fullmaktsanst�llning,
 16 och 17 �� f�r�ldraledighetslagen (1995:584),
 37 �� lagen (2002:293) om f�rbud mot diskriminering av deltidsarbe-

tande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegr�nsad anst�llning,

 2 och 5 kap. diskrimineringslagen (2008:567), eller
 lagen (2016:749) om s�rskilt skydd mot repressalier f�r arbetstagare som

sl�r larm om allvarliga missf�rh�llanden.

F�r uppgift i en allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst tjugo �r.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2017.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias S�fsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:128, bet. 2015/16:AU11, rskr. 2015/16:269.

2 Senaste lydelse 2011:743.

SFS 2016:750

Utkom fr�n trycket
den 29 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;