SFS 2016:751 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

160751.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar;

utfärdad den 22 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 37 och 37 a §§ förordningen (2010:1122) om

statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.

37 §

1

Länsstyrelserna får, i mån av tillgång på medel, lämna ersättning till

kommuner och kommunalförbund för insatser för att skapa beredskap och
tillräcklig mottagningskapacitet för utlänningar som omfattas av 5 och 5 a §§,
och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och
andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället. Sådan ersättning får
även lämnas för utlänningar som omfattas av lagen (1994:137) om mot-
tagande av asylsökande m.fl. och är ensamkommande barn.

Länsstyrelserna får fatta beslut om ersättning enligt första stycket efter

ansökan.

En kommun eller ett kommunalförbund som tagit emot ersättning enligt

denna paragraf ska lämna en ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen
och en redovisning av vad medlen har använts till.

Länsstyrelsen i Jönköpings län får meddela föreskrifter om förfarandet för

ansökan och redovisning enligt denna paragraf.

37 a §

2

Länsstyrelsen i Jönköpings län får, i mån av tillgång på medel,

lämna ersättning till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med
flyktingguider och familjekontakter som riktas i huvudsak till nyanlända
utlänningar som omfattas av 5 och 5 a §§ och till utlänningar som omfattas av
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., och som syftar till att

� underlätta etableringen i samhället,
� skapa nätverk,
� stödja språkinlärning, eller
� ge socialt stöd till ensamkommande barn.
Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som

genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samver-
kan med en eller flera organisationer.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2016.

1 Senaste lydelse 2016:42.

2 Senaste lydelse 2015:228.

SFS 2016:751

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

2

SFS 2016:751

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)