SFS 2016:752 Lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

160752.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige;

utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 §

I denna lag finns bestämmelser om uppehållstillstånd. Av 1 kap. 1 a §

utlänningslagen (2005:716) framgår att denna lag ska tillämpas framför utlän-
ningslagen i den utsträckning som lagens bestämmelser avviker från utlän-
ningslagen.

2 §

De uttryck som används i denna lag har samma betydelse som i utlän-

ningslagen (2005:716).

Statusförklaring

3 §

Bestämmelsen om övrig skyddsstatusförklaring i 4 kap. 3 a § andra

stycket utlänningslagen (2005:716) ska inte tillämpas.

Uppehållstillstånd som skyddsbehövande

4 §

Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) ska inte

beviljas en utlänning som är övrig skyddsbehövande.

5 §

Ett uppehållstillstånd som beviljas en flykting eller en alternativt

skyddsbehövande enligt 5 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) ska, i stället
för vad som anges i tredje stycket den paragrafen, vara tidsbegränsat.

Om utlänningen är flykting ska uppehållstillståndet gälla i tre år, om inte

tvingande hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen
kräver en kortare giltighetstid. Giltighetstiden får dock inte vara kortare än ett
år. Om ett nytt uppehållstillstånd beviljas en flykting som har beviljats ett
uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt första stycket på kortare tid
än tre år ska, om inte annat följer av 17 eller 18 §, även det nya tillståndet vara
tidsbegränsat. Det nya tillståndet ska gälla i tretton månader.

Om utlänningen är alternativt skyddsbehövande ska uppehållstillståndet

gälla i tretton månader. Om ett nytt uppehållstillstånd beviljas en alternativt

1 Prop. 2015/16:174, bet. 2015/16:SfU16, rskr. 2015/16:303.

SFS 2016:752

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

2

SFS 2016:752

skyddsbehövande som har beviljats ett uppehållstillstånd som har tidsbegrän-
sats enligt första stycket ska, om inte annat följer av 17 eller 18 §, även det
nya tillståndet vara tidsbegränsat. Det nya tillståndet ska gälla i två år, om inte
tvingande hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen
kräver en kortare giltighetstid. Giltighetstiden får dock inte vara kortare än ett
år.

Uppehållstillstånd på grund av anknytning

6 §

Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 utlännings-

lagen (2005:716) ska, om den person som utlänningen åberopar anknytning
till är en flykting som har beviljats ett uppehållstillstånd som har tidsbegrän-
sats enligt 5 §, beviljas om flyktingen bedöms ha välgrundade utsikter att be-
viljas ett permanent uppehållstillstånd. Vid tillämpning av 5 kap. 17 a § andra
stycket utlänningslagen får uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § första stycket 1
eller 2 b samma lag vägras om någon av makarna eller samborna är under 21
år.

Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 a § utlänningslagen ska inte beviljas om

den person som utlänningen åberopar anknytning till är en flykting som har
beviljats ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5 §.

7 §

Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § första stycket 1�4 eller 3 a § utlän-

ningslagen (2005:716) ska inte beviljas om den person som utlänningen åbe-
ropar anknytning till är en alternativt skyddsbehövande som har beviljats ett
uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5 §.

Om den som utlänningen åberopar anknytning till fick sin ansökan om

uppehållstillstånd registrerad hos Migrationsverket med registreringsdatum
den 24 november 2015 eller tidigare ska dock uppehållstillstånd beviljas

1. enligt 5 kap. 3 § första stycket 4 utlänningslagen, och
2. i samma utsträckning som uppehållstillstånd ska beviljas enligt 6 § för-

sta stycket för den som åberopar anknytning till en flykting.

8 §

Ett uppehållstillstånd som beviljas enligt 5 kap. 3 § första stycket 1�4

utlänningslagen (2005:716) på grund av anknytning till en flykting eller en
alternativt skyddsbehövande som har beviljats ett uppehållstillstånd som har
tidsbegränsats enligt 5 § ska, i stället för vad som anges i 5 kap. 3 § tredje
stycket och 8 § utlänningslagen, gälla för samma tid som uppehållstillståndet
för den person som det åberopas anknytning till.

9 §

I stället för vad som anges i 5 kap. 3 b § utlänningslagen (2005:716) gäl-

ler att uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 eller 3 a § samma lag får beviljas
endast om den person som utlänningen åberopar anknytning till kan försörja
sig och utlänningen samt har en bostad av tillräcklig storlek och standard för
sig och utlänningen. Detta gäller dock inte vid prövning av en ansökan om
fortsatt uppehållstillstånd.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om försörjnings-
förmåga och bostad av tillräcklig storlek och standard.

10 §

Kraven i 9 § gäller inte om den person som utlänningen åberopar

anknytning till är ett barn.

background image

3

SFS 2016:752

Om den person som utlänningen åberopar anknytning till har beviljats

uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande eller förkla-
rats vara flykting eller alternativt skyddsbehövande gäller kraven i 9 § endast
om

1. ansökan om uppehållstillstånd görs senare än tre månader efter att den

person som utlänningen åberopar anknytning till har beviljats uppehållstill-
stånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande eller förklarats vara
flykting eller alternativt skyddsbehövande,

2. familjeåterförening är möjlig i ett land utanför EU som familjen har en

särskild anknytning till, eller

3. utlänningen och den person som utlänningen åberopar anknytning till

inte har sammanbott utomlands en längre tid och det inte heller på annat sätt
står klart att förhållandet är väl etablerat.

Uppehållstillstånd på grund av Sveriges internationella åtaganden

11 §

Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen (2005:716) får

endast beviljas om det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att
avvisa eller utvisa utlänningen.

12 §

Ett uppehållstillstånd som beviljas enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen

(2005:716) ska vara tidsbegränsat och gälla i tretton månader. Om ett nytt
uppehållstillstånd beviljas ska, om inte annat följer av 17 eller 18 §, även det
nya tillståndet vara tidsbegränsat och gälla i två år.

13 §

Om uppehållstillstånd på grund av anknytning inte kan ges på någon

annan grund, ska ett sådant tillstånd beviljas en utlänning som inte befinner
sig i Sverige om ett beslut att neka uppehållstillstånd skulle strida mot ett
svenskt konventionsåtagande.

14 §

Ett uppehållstillstånd som beviljas enligt 13 § ska vara tidsbegränsat

och gälla i tretton månader. Om ett nytt uppehållstillstånd beviljas ska även
det nya tillståndet vara tidsbegränsat och gälla i två år. Vid ansökan om för-
längning av uppehållstillståndet gäller inte kravet i 13 § på att utlänningen
inte får befinna sig i Sverige.

Uppehållstillstånd vid hinder mot verkställighet

15 §

Ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning enligt 12 kap. 18 § för-

sta stycket utlänningslagen (2005:716) ska vara tidsbegränsat och gälla i tret-
ton månader. Om ett nytt uppehållstillstånd beviljas ska, om inte annat följer
av 17 eller 18 §, även det nya tillståndet vara tidsbegränsat och gälla i tretton
månader.

16 §

Migrationsverket ska inte bevilja ny prövning enligt 12 kap. 19 § första

stycket eller 19 a § första stycket utlänningslagen (2005:716) om de om-
ständigheter som utlänningen åberopar till stöd för att ny prövning ska bevil-
jas endast är sådana omständigheter som kan ligga till grund för skyddsbehov
enligt 4 kap. 2 a § utlänningslagen.

background image

4

SFS 2016:752

Permanent uppehållstillstånd

17 §

En arbetsgivare som anställer en utlänning som har beviljats ett uppe-

hållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5, 12 eller 15 § ska senast måna-
den efter den kalendermånad då anställningen påbörjades underrätta Skatte-
verket om anställningen.

En utlänning som har haft ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats

enligt 5, 12 eller 15 § ska när tiden för det tidsbegränsade tillståndet har löpt
ut beviljas ett permanent uppehållstillstånd om han eller hon har en anställ-
ning som har anmälts enligt första stycket och som gör det möjligt för honom
eller henne att försörja sig och lönen, försäkringsskyddet och övriga anställ-
ningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal
eller praxis inom yrket eller branschen. Detsamma ska gälla för en utlänning
som kan försörja sig genom inkomster från näringsverksamhet.

Uppehållstillstånd enligt andra stycket får beviljas en utlänning som inte

har fyllt 25 år endast om han eller hon har fullföljt gymnasieutbildning eller
motsvarande.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om försörjnings-
förmåga och om underrättelse till Skatteverket.

18 §

Ett utländskt barn som ska beviljas ett uppehållstillstånd som ska tids-

begränsas enligt 5, 12 eller 15 § får ges ett permanent uppehållstillstånd om
det vid en samlad bedömning av barnets situation finns sådana synnerligen
ömmande omständigheter relaterat till ett varaktigt nedsatt hälsotillstånd hos
barnet att det absolut krävs att han eller hon beviljas ett permanent uppehålls-
tillstånd.

När ansökan om uppehållstillstånd ska vara gjord

19 §

Det som föreskrivs i 5 kap. 18 § första stycket utlänningslagen

(2005:716) gäller inte för en utlänning som ansöker om förlängning av ett
uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 8 eller 14 § eller ansöker om
permanent uppehållstillstånd enligt 17 §.

1. Denna lag träder i kraft den 20 juli 2016.
2. Lagen tillämpas inte vid prövning av en ansökan om uppehållstillstånd

från ett barn eller en vuxen som ingår i samma familj som ett barn om barnets
ansökan har registrerats hos Migrationsverket med registreringsdatum den
24 november 2015 eller tidigare. Lagen tillämpas dock om utlänningen vid
Migrationsverkets prövning inte längre vistas i Sverige eller inte längre är ett
barn eller ingår i samma familj som ett barn.

3. 9 och 10 §§ tillämpas inte om ansökan om uppehållstillstånd har regist-

rerats senast dagen för ikraftträdandet.

4. Lagen ska inte tillämpas när en domstol prövar ett överklagande av ett

beslut som har fattats endast med stöd av utlänningslagen (2005:716).

5. Lagen gäller till och med den 19 juli 2019.

background image

5

SFS 2016:752

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

ANDERS YGEMAN
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016