SFS 2016:753 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

160753.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen (2005:716)

dels att 4 kap. 3 a §, 5 kap. 1, 3�3 b, 6, 8, 16, 17 a och 18 §§ och 12 kap.

18�19 a §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 1 a §, av följande lydelse.

1 kap.

1 a §

Om det i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten

att få uppehållstillstånd i Sverige finns bestämmelser som avviker från denna
lag, ska de bestämmelserna gälla.

4 kap.

3 a §

2

En utlänning, som med åberopande av skyddsskäl ansökt om uppe-

hållstillstånd, ska förklaras vara alternativt skyddsbehövande (alternativ
skyddsstatusförklaring) om han eller hon omfattas av definitionen i 2 § och
inte är utesluten från att anses som alternativt skyddsbehövande enligt 2 c §.

En utlänning, som med åberopande av skyddsskäl har ansökt om uppe-

hållstillstånd, ska förklaras vara övrig skyddsbehövande (övrig skyddsstatus-
förklaring) om han eller hon omfattas av definitionen i 2 a § och inte är ute-
sluten från att anses som övrig skyddsbehövande enligt 2 c §.

Av 3 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få

uppehållstillstånd i Sverige framgår att andra stycket inte gäller under perio-
den 20 juli 2016�19 juli 2019.

5 kap.

1 §

3

Flyktingar, alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande

som befinner sig i Sverige har rätt till uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd får dock vägras en flykting om han eller hon
1. genom ett synnerligen grovt brott har visat att det skulle vara förenat

med allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta honom eller henne
stanna i Sverige, eller

1 Prop. 2015/16:174, bet. 2015/16:SfU16, rskr. 2015/16:303.

2 Senaste lydelse 2009:1542.

3 Senaste lydelse 2014:1400.

SFS 2016:753

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

2

SFS 2016:753

2. har bedrivit verksamhet som inneburit fara för rikets säkerhet och det

finns anledning att anta att han eller hon skulle fortsätta verksamheten här.

Ett uppehållstillstånd som beviljas enligt första stycket ska vara permanent

eller gälla i minst tre år. Om ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas
en utlänning som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt första
stycket, ska det nya tillståndet gälla i minst två år. Första och andra mening-
arna gäller dock inte om tvingande hänsyn till den nationella säkerheten eller
den allmänna ordningen kräver en kortare giltighetstid. Giltighetstiden får
dock inte vara kortare än ett år.

Av 4 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få

uppehållstillstånd i Sverige framgår att första stycket inte gäller för övriga
skyddsbehövande under perioden 20 juli 2016�19 juli 2019. Av 5 § den lagen
framgår att under samma period gäller inte tredje stycket för flyktingar och
alternativt skyddsbehövande.

3 §

4

Uppehållstillstånd ska, om inte annat följer av 17�17 b §§, ges till

1. en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som

har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige,

2. ett utländskt barn som är ogift och
a) har en förälder som är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd för

bosättning i Sverige, eller

b) har en förälder som är gift eller sambo med någon som är bosatt i eller

har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige,

3. ett utländskt barn som är ogift och som har adopterats eller som avses bli

adopterat av någon som vid tidpunkten för adoptionsbeslutet var och fortfa-
rande är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige,
om barnet inte omfattas av 2 och om adoptionsbeslutet

� har meddelats eller avses komma att meddelas av svensk domstol,
� gäller i Sverige enligt lagen (1971:796) om internationella rättsförhållan-

den rörande adoption, eller

� gäller i Sverige enligt lagen (1997:191) med anledning av Sveriges till-

träde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internatio-
nella adoptioner,

4. en utlänning som är förälder till ett ogift utländskt barn som är flykting

eller annan skyddsbehövande, om barnet vid ankomsten till Sverige var skilt
från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha
trätt i föräldrarnas ställe, eller om barnet lämnats ensamt efter ankomsten, och

5. en utlänning som är förälder till ett ogift utländskt barn som är flykting

eller annan skyddsbehövande, eller en annan vuxen person som får anses ha
trätt i föräldrarnas ställe, om utlänningen befinner sig i Sverige och beslutet
om hans eller hennes asylansökan fattas i samband med beslutet om barnets
asylansökan.

När en ansökan om uppehållstillstånd grundas på ett beslut om adoption

som har meddelats av svensk domstol, ska den anknytning som har uppkom-
mit genom beslutet godtas i ärendet om uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd enligt denna paragraf ska gälla minst ett år. Uppehålls-

tillstånd som beviljas ett ogift barn enligt första stycket 2 b ska gälla för
samma tid som förälderns uppehållstillstånd. Om ett nytt tidsbegränsat uppe-
hållstillstånd beviljas en utlänning som med stöd av första stycket 1, 2, 4 eller

4 Senaste lydelse 2014:1400.

background image

3

SFS 2016:753

5 har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av anknytning till
en skyddsbehövande, ska det nya tillståndet gälla i minst två år, om inte tving-
ande hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen krä-
ver en kortare giltighetstid.

Under perioden 20 juli 2016�19 juli 2019 gäller de begränsningar i första

och tredje styckena som framgår av 6 § första stycket samt 7 och 8 §§ lagen
(2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstill-
stånd i Sverige.

3 a §

5

Uppehållstillstånd får, om inte annat anges i 17 § andra stycket, ges

till

1. en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett sam-

boförhållande med en person som är bosatt eller som har beviljats uppehålls-
tillstånd för bosättning i Sverige, om förhållandet framstår som seriöst och
inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges,

2. en utlänning som på något annat sätt än som avses i 3 § eller i denna pa-

ragraf är nära anhörig till någon som är bosatt eller som har beviljats uppe-
hållstillstånd för bosättning i Sverige, om han eller hon har ingått i samma
hushåll som den personen och det finns ett särskilt beroendeförhållande mel-
lan släktingarna som fanns redan i hemlandet,

3. en utlänning som är förälder till och vårdnadshavare för samt samman-

bor med ett barn som är bosatt i Sverige,

4. en utlänning som ska utöva umgänge, som inte är av begränsad omfatt-

ning, med ett barn som är bosatt i Sverige, och

5. en utlänning som har svenskt ursprung eller som under lång tid har vis-

tats i Sverige med uppehållstillstånd.

Om en utlänning har getts uppehållstillstånd enligt första stycket 1 ska

uppehållstillstånd för samma tid också ges till utlänningens ogifta barn.

När det finns synnerliga skäl får uppehållstillstånd också i andra fall än

som avses i första och andra styckena beviljas en utlänning som

1. är adopterad i Sverige i vuxen ålder,
2. är anhörig till en utlänning som är flykting eller annan skyddsbehö-

vande, eller

3. på annat sätt har särskild anknytning till Sverige.
Av 6 § andra stycket och 7 § första stycket lagen (2016:752) om tillfälliga

begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige framgår att
första�tredje styckena inte gäller under perioden 20 juli 2016�19 juli 2019 om
utlänningen åberopar anknytning till en flykting eller en alternativt skyddsbe-
hövande som har beviljats ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt
5 § den lagen.

3 b §

6

Uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person enligt 3 eller

3 a § får beviljas endast om den person som utlänningen åberopar anknytning
till kan försörja sig och har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig
och utlänningen.

Av 9 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få

uppehållstillstånd i Sverige framgår att första stycket inte gäller under perio-
den 20 juli 2016�19 juli 2019.

5 Senaste lydelse 2014:778.

6 Senaste lydelse 2010:175.

background image

4

SFS 2016:753

6 §

7

Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får tillstånd bevil-

jas en utlänning om det vid en samlad bedömning av utlänningens situation
finns sådana synnerligen ömmande omständigheter att han eller hon bör tillå-
tas stanna i Sverige. Vid bedömningen ska utlänningens hälsotillstånd,
anpassning till Sverige och situation i hemlandet särskilt beaktas.

För barn får uppehållstillstånd enligt första stycket beviljas om omständig-

heterna är särskilt ömmande.

Under perioden 20 juli 2016�19 juli 2019 gäller de avvikelser från första

och andra styckena som framgår av 11 och 12 §§ lagen (2016:752) om tillfäl-
liga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

8 §

8

Ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning enligt 3 § första stycket

1 eller 3 a § första stycket 1 ska vara tidsbegränsat vid första beslutstillfället,
såvida inte

1. utlänningen sammanbott utomlands med sin make eller sambo under en

längre tid, eller

2. det på annat sätt står klart att förhållandet är väl etablerat.
Av 8 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få

uppehållstillstånd i Sverige framgår att första stycket inte gäller under perio-
den 20 juli 2016�19 juli 2019 när ett uppehållstillstånd beviljas på grund av
anknytning till en flykting eller en alternativt skyddsbehövande som har ett
uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5 § den lagen.

16 §

9

En utlänning som med stöd av 8 § har beviljats ett tidsbegränsat uppe-

hållstillstånd på grund av familjeanknytning får beviljas ett nytt tidsbegränsat
eller permanent uppehållstillstånd på den grunden endast om förhållandet be-
står.

En utlänning som har familjeanknytning enligt 3 § första stycket 1 eller 2 b

eller 3 a § första stycket 1 eller andra stycket och som har haft tidsbegränsat
uppehållstillstånd i två år får ges ett permanent uppehållstillstånd. Om det
finns särskilda skäl, får permanent uppehållstillstånd ges före tvåårsperiodens
slut.

Har ett förhållande upphört får uppehållstillstånd ändå ges, om
1. utlänningen har särskild anknytning till Sverige,
2. förhållandet har upphört främst på grund av att i förhållandet utlän-

ningen, eller utlänningens barn, utsatts för våld eller för annan allvarlig
kränkning av sin frihet eller frid, eller

3. andra starka skäl talar för att utlänningen ska ges fortsatt uppehållstill-

stånd.

Av 8 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få

uppehållstillstånd i Sverige framgår att första�tredje styckena inte gäller
under perioden 20 juli 2016�19 juli 2019 när ett uppehållstillstånd beviljas på
grund av anknytning till en flykting eller en alternativt skyddsbehövande som
har ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5 § den lagen.

17 a §

10

Uppehållstillstånd får vägras i sådana fall som avses i 3 §, om

7 Senaste lydelse 2014:433.

8 Senaste lydelse 2015:91.

9 Senaste lydelse 2006:220.

10 Senaste lydelse 2006:220.

background image

5

SFS 2016:753

1. oriktiga uppgifter medvetet lämnats eller omständigheter medvetet för-

tigits som är av betydelse för att få uppehållstillståndet,

2. en utlänning adopterats eller ett äktenskap ingåtts eller ett samboförhål-

lande inletts uteslutande i syfte att ge utlänningen rätt till uppehållstillstånd,
eller

3. om utlänningen utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet.
Uppehållstillstånd får vägras även i sådana fall som avses i 3 § första

stycket 1 eller 2 b, om

1. makarna eller samborna inte lever tillsammans eller inte har sådan av-

sikt,

2. den person till vilken anknytning åberopas eller utlänningen som sökt

uppehållstillstånd är gift eller sambo med någon annan, eller

3. någon av makarna eller samborna är under 18 år.
Vid bedömningen av om uppehållstillstånd bör vägras ska hänsyn tas till

utlänningens övriga levnadsomständigheter och familjeförhållanden.

Under perioden 20 juli 2016�19 juli 2019 gäller den avvikelse från andra

stycket 3 som följer av 6 § första stycket lagen (2016:752) om tillfälliga be-
gränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige om utlänningen
åberopar anknytning till en flykting eller en alternativt skyddsbehövande som
har beviljats ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5 § den lagen.

18 §

11

En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt

om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om
uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan.

Första stycket gäller dock inte om
1. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd här som flykting eller annan

skyddsbehövande enligt 1 § eller kan beviljas uppehållstillstånd här med stöd
av 21 kap. 2, 3 eller 4 §,

2. utlänningen med stöd av 6 § bör beviljas uppehållstillstånd här,
3. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat

uppehållstillstånd som beviljats en utlänning med familjeanknytning med
stöd av 3 § första stycket 1 eller 2 b eller 3 a § första stycket 1 eller andra
stycket,

4. utlänningen kan beviljas eller har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd här

med stöd av 15 §,

5. utlänningen enligt 3 § första stycket 1�4, 3 a § första stycket 1�4 eller

andra stycket har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och
det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in
ansökan där,

6. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd med stöd av 3 § första stycket

5,

7. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat

uppehållstillstånd som med stöd av 10 § har beviljats en utlänning i fall som
avses i 6 kap. 2 § första stycket,

8. utlänningen kan beviljas uppehållstillstånd enligt 15 a eller 15 d §,
9. utlänningen med stöd av 10 § har beviljats ett tidsbegränsat uppehålls-

tillstånd för studier och antingen slutfört studier som motsvarar 30 högskole-
poäng eller fullföljt en termin vid forskarutbildning,

10. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd enligt 2 a eller 2 d §, eller

11 Senaste lydelse 2014:1400.

background image

6

SFS 2016:753

11. det annars finns synnerliga skäl.
Första stycket gäller inte heller om utlänningen har beviljats en visering för

att besöka en arbetsgivare i Sverige eller är undantagen från kravet på vise-
ring om han eller hon ansöker om ett uppehållstillstånd för arbete inom ett
slag av arbete där det råder stor efterfrågan på arbetskraft. En ytterligare för-
utsättning är att arbetsgivaren skulle förorsakas olägenheter om utlänningen
måste resa till ett annat land för att ge in ansökan där eller att det annars finns
särskilda skäl.

Vid skälighetsbedömningen enligt andra stycket 5 ska konsekvenserna för

ett barn av att skiljas från sin förälder särskilt beaktas, om det står klart att
uppehållstillstånd skulle ha beviljats om prövningen gjorts före inresan i
Sverige.

I fråga om uppehållstillstånd för en utlänning som ska avvisas eller utvisas

enligt ett beslut som har fått laga kraft gäller föreskrifterna i 15 a och 20 §§
samt 12 kap. 16 b, 16 c och 18�20 §§.

I 19 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få

uppehållstillstånd i Sverige föreskrivs ytterligare undantag från första stycket
under perioden 20 juli 2016�19 juli 2019.

12 kap.

18 §

12

Om det i ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning eller

utvisning som fått laga kraft kommer fram nya omständigheter som innebär
att

1. det finns ett hinder mot verkställighet enligt 1, 2 eller 3 §,
2. det finns anledning att anta att det avsedda mottagarlandet inte kommer

att vara villigt att ta emot utlänningen, eller

3. det finns medicinska hinder eller någon annan särskild anledning att be-

slutet inte bör verkställas,

får Migrationsverket, om hindret är bestående, bevilja permanent uppe-

hållstillstånd.

Finns det endast ett tillfälligt hinder mot verkställighet, får verket bevilja

ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Barn får beviljas permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt

första stycket 3 även om de omständigheter som kommer fram inte har
samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd ska beviljas vuxna perso-
ner.

Vid bedömningen enligt första stycket 3 av om det finns någon annan sär-

skild anledning att ett beslut inte bör verkställas ska konsekvenserna för ett
barn av att skiljas från sin förälder särskilt beaktas, om det står klart att uppe-
hållstillstånd på grund av stark anknytning enligt 5 kap. 3 § första stycket 1�4
eller 5 kap. 3 a § första stycket 1�4 eller andra stycket skulle ha beviljats om
prövningen gjorts före inresan i Sverige.

Migrationsverket får också besluta om inhibition.
Av 15 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få

uppehållstillstånd i Sverige framgår att uppehållstillstånd som beviljas enligt
första stycket ska tidsbegränsas under perioden 20 juli 2016�19 juli 2019.

12 Senaste lydelse 2014:778.

background image

7

SFS 2016:753

19 §

13

Om utlänningen i ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvis-

ning eller utvisning som vunnit laga kraft åberopar nya omständigheter

1. som kan antas utgöra ett bestående sådant hinder mot verkställigheten

som avses i 1, 2 eller 3 §, och

2. dessa omständigheter inte kunnat åberopas av utlänningen tidigare, eller

utlänningen visar giltig ursäkt för att inte ha åberopat omständigheterna tidi-
gare,

ska Migrationsverket, om beslut om uppehållstillstånd inte kan meddelas

enligt 18 §, ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny prövning.

�r förutsättningarna enligt första stycket inte uppfyllda, ska Migrationsver-

ket besluta att inte bevilja ny prövning.

Beslutet om avvisning eller utvisning får inte verkställas innan Migrations-

verket har avgjort frågan om ny prövning ska ske eller, om ny prövning bevil-
jas, innan frågan om uppehållstillstånd har avgjorts genom ett beslut som har
vunnit laga kraft.

Vad som sägs i första stycket gäller inte om utlänningen ansöker om uppe-

hållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande
enligt 4 kap. 2 eller 2 a § och en sådan ansökan inte tidigare under utlänning-
ens vistelse i Sverige har prövats genom ett lagakraftvunnet beslut. I ett
sådant fall ska Migrationsverket pröva ansökan och besluta om inhibition i
verkställighetsärendet.

Av 16 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få

uppehållstillstånd i Sverige framgår att första stycket inte gäller under perio-
den 20 juli 2016�19 juli 2019 om utlänningen endast åberopar sådana
omständigheter som kan ligga till grund för skyddsbehov enligt 4 kap. 2 a §.

19 a §

14

Om en utlänning som av allmän domstol har utvisats på grund av

brott åberopar sådana omständigheter som anges i 19 § första stycket 1 och
dessa omständigheter inte kunnat åberopas av utlänningen tidigare, eller
utlänningen visar giltig ursäkt för att inte ha åberopat omständigheterna tidi-
gare, ska Migrationsverket ta upp frågan om uppehållstillstånd till prövning.

�r förutsättningarna enligt första stycket inte uppfyllda, ska Migrationsver-

ket besluta att inte bevilja prövning.

Utvisningsbeslutet får inte verkställas innan Migrationsverket har avgjort

frågan om prövning ska ske eller, om prövning beviljas, innan frågan om
uppehållstillstånd har prövats i en instans och ansökan därvid avslagits.

Vad som sägs i första stycket gäller inte om utlänningen ansöker om uppe-

hållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande
enligt 4 kap. 2 eller 2 a § och en sådan ansökan inte tidigare under utlänning-
ens vistelse i Sverige har prövats genom ett lagakraftvunnet beslut. I ett
sådant fall ska Migrationsverket pröva ansökan.

Av 16 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få

uppehållstillstånd i Sverige framgår att första stycket inte gäller under perio-
den 20 juli 2016�19 juli 2019 om utlänningen endast åberopar sådana om-
ständigheter som kan ligga till grund för skyddsbehov enligt 4 kap. 2 a §.

Denna lag träder i kraft den 20 juli 2016.

13 Senaste lydelse 2009:1542.

14 Senaste lydelse 2013:648.

background image

8

SFS 2016:753

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)