SFS 2016:754 Lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

160754.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare;

utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § lagen (2010:197) om etable-

ringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.

10 §

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med

stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela

1. närmare föreskrifter om etableringsplaner, och
2. föreskrifter om vad som ska anses utgöra godtagbart skäl och lämpligt

arbete enligt 9 § 4.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrif-

ter om undantag från 7 § andra stycket om etableringsplanens innehåll för
nyanlända med tidsbegränsade uppehållstillstånd.

Denna lag träder i kraft den 20 juli 2016.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:174, bet. 2015/16:SfU16, rskr. 2015/16:303.

2 Senaste lydelse 2014:952.

SFS 2016:754

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016