SFS 2016:755 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

160755.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 22 juni 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om utlänningsförordningen (2006:97) att det

ska införas en ny paragraf, 2 kap. 1 a §, av följande lydelse.

2 kap.

1 a §

En utlänning som kan beviljas eller har beviljats ett uppehållstillstånd

som har tidsbegränsats enligt lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar
av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige behöver inte ha pass vid vis-
telse i Sverige.

Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)

SFS 2016:755

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016