SFS 2016:756 Förordning om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.

160756.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1974:286) om
beräkning av strafftid m.m.;

utfärdad den 22 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 17 § förordningen (1974:286) om beräkning av

strafftid m.m. ska ha följande lydelse.

17 §

1

Om en dom på fängelse på viss tid ska verkställas och det visar sig att

den dömde har begått brottet innan ett sådant straff som han eller hon dömts
till för något annat brott har dömts ut, ska Kriminalvården, om det inte fram-
går av domarna att den andra påföljden har beaktats, anmäla detta till åklaga-
ren i det mål i vilket den dom som sist förekommer till verkställighet har med-
delats.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.
2. �ldre föreskrifter ska fortfarande gälla om rätten har tillämpat bestäm-

melser i 34 kap. brottsbalken i dess lydelse före den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Clara Ahlqvist
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:992.

SFS 2016:756

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016