SFS 2016:758 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

160758.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 34 kap. 1 a §, av följande
lydelse.

34 kap.

1 a §

Under motsvarande förutsättningar som i 1 § gäller sekretess hos

Kronofogdemyndigheten för uppgift om en enskilds personliga eller ekono-
miska förhållanden i mål och ärenden om inhämtning av bankkontoinforma-
tion enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av
den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på
bankmedel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och
ärenden av privaträttslig natur.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Om

uppgiften avser den enskildes personliga förhållanden, gäller dock sekretes-
sen i högst femtio år.

Denna lag träder i kraft den 18 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:148, bet. 2015/16:CU24, rskr. 2015/16:301.

SFS 2016:758

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016