SFS 2016:759 Lag om ändring i domstolsdatalagen (2015:728)

160759.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i domstolsdatalagen (2015:728);

utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § domstolsdatalagen (2015:728)

ska ha följande lydelse.

3 §

De avvikande bestämmelser som finns i lagen (2013:329) med vissa

bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straff-
rättsligt samarbete inom Europeiska unionen eller i föreskrifter som reger-
ingen har meddelat i anslutning till den lagen, ska tillämpas i stället för
bestämmelserna i denna lag. Detsamma gäller i fråga om Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av
ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gräns-
överskridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur.

Denna lag träder i kraft den 18 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Henrik Matz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:148, bet. 2015/16:CU24, rskr. 2015/16:301.

SFS 2016:759

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016