SFS 2016:760 Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

160760.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:184) om behandling av
uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet;

utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2001:184) om behand-

ling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

2 ska införas en ny

paragraf, 1 kap. 3 b §, av följande lydelse.

1 kap.

3 b §

De avvikande bestämmelser om behandling av personuppgifter som

finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den
15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bank-
medel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ären-
den av privaträttslig natur ska tillämpas i stället för denna lag.

Denna lag träder i kraft den 18 januari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Clas Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:148, bet. 2015/16:CU24, rskr. 2015/16:301.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:733.

SFS 2016:760

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016