SFS 2016:761 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

160761.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

dels att 23 kap. 1�3, 4, 5 och 7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 23 kap. 3 a och 3 b §§, av föl-

jande lydelse.

23 kap.

1 §

2

En kommun, ett landsting eller en enskild huvudman får enligt bestäm-

melserna i detta kapitel med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal om att
någon annan än kommunen, landstinget eller den enskilde huvudmannen
utför uppgifter inom utbildning eller annan verksamhet enligt denna lag
(entreprenad).

Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) om anknyt-

ning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar får en
kommun eller ett landsting genom ett avtal enligt första stycket utföra uppgif-
ter åt en annan huvudman inom skolväsendet.

De bestämmelser som finns för en utbildning eller en annan verksamhet

enligt denna lag ska med de undantag som anges i detta kapitel gälla även vid
entreprenad.

2 §

3

Inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, kommunal vuxenut-

bildning, särskild utbildning för vuxna och sådan pedagogisk verksamhet som
avses i 25 kap. får uppgifter överlämnas på entreprenad till en enskild fysisk
eller juridisk person.

3 §

Inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gym-

nasiesärskolan får uppgifter som inte är hänförliga till undervisningen över-
lämnas på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person.

3 a §

Inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymna-

siesärskolan får uppgifter som avser modersmålsundervisning eller studie-
handledning på modersmålet överlämnas på entreprenad till en annan huvud-
man.

1 Prop. 2015/16:173, bet. 2015/16:UbU18, rskr. 2015/16:315.

2 Senaste lydelse 2015:194.

3 Senaste lydelse 2015:482.

SFS 2016:761

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

2

SFS 2016:761

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

En enskild huvudman får även överlämna uppgifter som avser moders-

målsundervisning till en enskild fysisk eller juridisk person.

Uppgifter som avser modersmålsundervisning eller studiehandledning på

modersmålet får endast överlämnas på entreprenad om huvudmannen har
gjort vad som rimligen kan krävas för att anordna utbildningen inom den egna
organisationen.

3 b §

Inom gymnasieskolan får uppgifter som avser undervisning i karak-

tärsämnen som har en yrkesinriktad eller estetisk profil överlämnas på entre-
prenad till en enskild fysisk eller juridisk person.

4 §

4

Inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gym-

nasiesärskolan får uppgifter som avser fjärrundervisning överlämnas till sta-
ten på entreprenad. Inom dessa skolformer får uppgifter som avser fjärrunder-
visning även överlämnas till en annan huvudman på entreprenad, om uppgif-
terna är sådana som avser modersmålsundervisning eller studiehandledning
på modersmålet och villkoret i 3 a § tredje stycket är uppfyllt.

5 §

Om det finns särskilda skäl får regeringen efter ansökan av en kommun,

ett landsting eller en enskild huvudman i andra fall än som anges i 2 och
3 a�4 §§ medge att kommunen, landstinget eller den enskilde huvudmannen
får överlämna åt någon annan att bedriva undervisning inom skolväsendet på
entreprenad.

7 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om entreprenader enligt 2 och 3 a�5 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2016.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2015:194.