SFS 2016:762 Förordning om ändring i förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

160762.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:545) om
referensram för kvalifikationer för livslångt
lärande;

utfärdad den 22 juni 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:545) om referens-

ram för kvalifikationer för livslångt lärande

dels att bilaga 2 till förordningen ska ha följande lydelse,
dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förord-

ningen (2015:940) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse.

2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas första gången på examina

från utbildning som påbörjas efter den 31 december 2016.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.
2. Den nya bestämmelsen i bilaga 2 om betyg från utbildning i svenska för

invandrare kurs D, eller motsvarande utbildning som bedrivs vid folkhög-
skola, ska dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2016:762

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

2

SFS 2016:762

Bilaga 2

1

Förteckning över nivåer på kvalifikationer vars resultat av
lärande är författningsreglerat

Nivå 1

Slutbetyg från grundsärskolan
Slutbetyg från särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå

Nivå 2

Slutbetyg från grundskolan
Slutbetyg från specialskolan
Slutbetyg från kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
Gymnasiesärskolebevis från gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolebevis från särskild utbildning för vuxna på gymnasial

nivå

Betyg från utbildning i svenska för invandrare kurs D, eller motsvarande

utbildning som bedrivs vid folkhögskola

Betyg från kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare kurs D,

eller motsvarande utbildning som bedrivs vid folkhögskola

Nivå 4

Gymnasieexamen från gymnasieskolan
Slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i

gymnasieskolan

Gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning
Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning

Nivå 5

Gymnasieingenjörsexamen från gymnasieskolan
Yrkeshögskoleexamen från yrkeshögskolan

Nivå 6

Examina på grundnivå enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)
Examina på grundnivå enligt bilagan till förordningen (1993:221) för Sve-

riges lantbruksuniversitet

Examina på grundnivå enligt bilagan till förordningen (2007:1164) för För-

svarshögskolan

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen från yrkeshögskolan

Nivå 7

Examina på avancerad nivå enligt bilaga 2 till högskoleförordningen

(1993:100)

1 Senaste lydelse 2016:460.

background image

3

SFS 2016:762

Examina på avancerad nivå enligt bilagan till förordningen (1993:221) för

Sveriges lantbruksuniversitet

Examina på avancerad nivå enligt bilagan till förordningen (2007:1164) för

Försvarshögskolan

Nivå 8

Examina på forskarnivå enligt bilaga 2 till högskoleförordningen

(1993:100)

Examina på forskarnivå enligt bilagan till förordningen (1993:221) för

Sveriges lantbruksuniversitet

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016