SFS 2016:763 Förordning om ändring i förordningen (2015:504) om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb

160763.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:504) om
statsbidrag för utbildning som kombineras med
traineejobb;

utfärdad den 22 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (2015:504) om stats-

bidrag för utbildning som kombineras med traineejobb ska ha följande
lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för utbild-

ning som motsvarar kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Syftet
med bidraget är att sådan utbildning ska kunna kombineras med traineejobb.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

2 §

Statsbidrag får lämnas till kommuner för utbildning som motsvarar

kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå om utbildningen

1. riktar sig till den som har fyllt 20 år,
2. bedrivs som deltidsstudier och kombineras med ett traineejobb enligt

förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd, och

3. syftar till att ge deltagaren kompetens för anställning inom trainee-

jobbets yrkesområde.

För utbildning som avses i första stycket ska föreskrifterna om kommunal

vuxenutbildning på gymnasial nivå i skollagen (2010:800), förordningen
(2011:1108) om vuxenutbildning och andra författningar tillämpas, med
undantag av bestämmelserna om behörighet och urval. När det gäller studie-
stöd finns det dock särskilda bestämmelser om utbildningen i studiestöds-
förordningen (2000:655).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som beviljats före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2016:763

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016