SFS 2016:764 Förordning om ändring i förordningen (2016:100) om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

160764.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:100) om
statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa
andra personalkategorier;

utfärdad den 22 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2016:100) om statsbidrag för

höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier ska ha följande ly-
delse.

6 §

Statsbidrag får lämnas för en

1. lärare, med vilken i denna förordning avses en person som arbetar i nå-

gon av de skolformer som anges i 5 § första stycket eller fritidshemmet, om
han eller hon är legitimerad som lärare enligt skollagen (2010:800) eller en-
ligt föreskrifter som har meddelats med stöd av skollagen,

2. förskollärare, med vilken i denna förordning avses en person som arbetar

i förskolan eller förskoleklassen, om han eller hon är legitimerad som förskol-
lärare enligt skollagen, eller

3. fritidspedagog eller motsvarande som
a) har en svensk eller utländsk högskoleutbildning som är avsedd för arbete

som fritidspedagog eller motsvarande,

b) inte uppfyller kraven på legitimation i 2 kap. 13 § skollagen, och
c) arbetar i någon av de skolformer som anges i 5 § första stycket, i försko-

lan eller i fritidshemmet.

Med legitimerad lärare enligt första stycket 1 jämställs de lärare som
1. trots att de saknar legitimation är anställda utan tidsbegränsning för att

undervisa i modersmål eller i ett yrkesämne i gymnasieskolan eller gymnasie-
särskolan med stöd av 2 kap. 20 § första stycket skollagen,

2. bedriver undervisning med stöd av 2 kap. 17 § första stycket 1 skollagen,

eller

3. är undantagna från kravet på legitimation enligt föreskrifter meddelade

med stöd av 2 kap. 13 § tredje stycket skollagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2016:764

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016