SFS 2016:765 Förordning om ändring i förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare

160765.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:521) om
statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för
asylsökande och vissa nyanlända invandrare;

utfärdad den 22 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 1, 2, 4 och 8 §§ förordningen (2015:521) om

statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyan-
lända invandrare ska ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till studieför-

bund och folkhögskolor för särskilda insatser för personer som

1. omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., eller
2. avses i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för

vissa utlänningar och som bor i Migrationsverkets anläggningsboende.

Syftet med statsbidraget är att ge en meningsfull sysselsättning under asyl-

tiden och påskynda en framtida etablering i arbets- och samhällslivet för dem
som beviljats uppehållstillstånd.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

2 §

Statsbidrag får lämnas till sådana studieförbund och folkhögskolor som

Folkbildningsrådet får fördela statsbidrag till enligt förordningen (2015:218)
om statsbidrag till folkbildningen.

4 §

Studieförbunden och folkhögskolorna ska föra dialog med Migrations-

verket om var de verksamheter som statsbidraget lämnas för ska bedrivas.

8 §

Folkbildningsrådet ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovis-

ning av vilka som har fått statsbidrag enligt denna förordning och med vilka
belopp.

Folkbildningsrådet ska dessutom senast den 1 april varje år till regeringen

lämna en sammanfattande redogörelse för den verksamhet som det utbetalade
bidraget har använts till och, om möjligt, ge en samlad bedömning av bidra-
gets effekter i förhållande till dess syfte.

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2016.

SFS 2016:765

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

2

SFS 2016:765

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Angela �st
(Utbildningsdepartementet)