SFS 2016:766 Förordning om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

160766.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1162) med
instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan;

utfärdad den 22 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 6 § och rubriken närmast före 6 § förordningen

(2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan ska ha föl-
jande lydelse.

Validering

1

6 §

Myndigheten ska främja branschernas medverkan när strategier, meto-

der och information inom valideringsområdet utvecklas.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1004.

SFS 2016:766

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016