SFS 2016:767 Lag om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till nationellt utvecklingsbolag

160767.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter
till nationellt utvecklingsbolag;

utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Regeringen får till ett statligt ägt aktiebolag som har att främja kapital-

försörjning i syfte att utveckla och förnya det svenska näringslivet (nationellt
utvecklingsbolag) överlämna att i enskilda fall pröva frågor om statligt stöd
till näringsidkare inom bolagets verksamhetsområde.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrif-

ter om sådant statligt stöd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

ANNA JOHANSSON
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:110, bet. 2015/16:NU23, rskr. 2015/16:295.

SFS 2016:767

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016