SFS 2016:769 Förordning om ändring i förordningen (2015:307) om ersättning för skyddsutrustning och installation av skyddsutrustning i järnvägens kommunikationssystem

160769.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:307) om
ersättning för skyddsutrustning och installation av
skyddsutrustning i järnvägens
kommunikationssystem;

utfärdad den 22 juni 2016.

Regeringen föreskriver

1 att 3 och 5 §§ förordningen (2015:307) om ersätt-

ning för skyddsutrustning och installation av skyddsutrustning i järnvägens
kommunikationssystem ska ha följande lydelse.

3 §

Ersättning får lämnas med högst följande belopp:

� 37 500 kr per CAB-radio och 45 000 kr per EDOR om skyddsutrust-

ningen är inköpt och installerad före den 1 mars 2016,

� 18 750 kr per CAB-radio och 22 500 kr per EDOR om skyddsutrust-

ningen är inköpt och installerad efter den 29 februari 2016 men före den
1 januari 2018.

För det första fordonet i en fordonsserie får ersättning också lämnas för

faktiska kostnader för projektering och framtagande av installationsanvis-
ningar med högst hälften av de angivna beloppen för CAB-radio respektive
EDOR enligt första stycket. Med fordonsserie avses fordon för vilka samma
projekteringar och installationsanvisningar för skyddsutrustning kan använ-
das.

Ersättning får inte lämnas för skyddsutrustning som är inköpt eller installe-

rad efter den 31 december 2017.

5 §

Trafikverket prövar frågor om ersättning enligt denna förordning. Ansö-

kan om ersättning sker i efterhand och ska, om inte Trafikverket i det enskilda
fallet medger annat, ske skriftligen på blankett som fastställs av Trafikverket.

Sökanden ska lämna Trafikverket de uppgifter och underlag som verket be-

höver för att kunna pröva en ansökan om ersättning.

Ansökningar ska prövas i den ordning som de kommit in till Trafikverket,

om det inte finns särskilda skäl till annan ordning i det enskilda fallet.

En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Trafikverket senast den

1 april 2018.

Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2016.

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015
om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande före-
skrifter för informationssamhällets tjänster.

SFS 2016:769

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

2

SFS 2016:769

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)