SFS 2016:770 Förordning om marin utrustning

160770.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om marin utrustning;

utfärdad den 22 juni 2016.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller marin utrustning som omfattas av lagen

(2016:768) om marin utrustning. Förordningen innehåller också bestämmel-
ser om marknadskontroll som kompletterar Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och
marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av
förordning (EEG) nr 339/93.

Uttryck i förordningen

2 §

Uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2016:768)

om marin utrustning.

Marknadskontroll och övrig tillsyn

3 §

Transportstyrelsen utövar marknadskontroll och övrig tillsyn enligt

lagen (2016:768) om marin utrustning och är marknadskontrollmyndighet en-
ligt förordning (EG) nr 765/2008 i fråga om marin utrustning.

4 §

Transportstyrelsen ska för marin utrustning tillämpa förordning (EG) nr

765/2008 genom att

1. inrätta lämpliga förfaranden enligt artikel 18.2,
2. utföra de uppgifter som följer av artiklarna 20–22 och 23.2, och
3. samarbeta med andra enligt artikel 24.2.
Transportstyrelsen får vidare förstöra eller på annat sätt göra marin utrust-

ning obrukbar enligt artikel 29.4 i samma förordning.

Bestämmelser om information och samarbete mellan myndigheter avse-

ende marknadskontroll finns i förordningen (2014:1039) om marknadskon-
troll av varor och annan närliggande tillsyn.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU av den 23 juli 2014 om marin
utrustning och om upphävande av rådets direktiv 96/98/EG, i den ursprungliga lydel-
sen.

SFS 2016:770

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

2

SFS 2016:770

5 §

Kontroll av marin utrustning som redan har placerats ombord ska be-

gränsas till sådana undersökningar som kan utföras samtidigt som den be-
rörda utrustningen förblir fullt fungerande ombord.

6 §

Vid stickprovskontroller får Transportstyrelsen, om det är rimligt och

praktiskt möjligt, begära att tillverkaren gör de nödvändiga stickproven till-
gängliga eller på egen bekostnad ser till att stickproven finns tillgängliga på
plats.

7 §

Om Transportstyrelsen har meddelat ett föreläggande om att en ekono-

misk aktör ska vidta korrigeringsåtgärder i fråga om marin utrustning eller dra
tillbaka eller återkalla marin utrustning från marknaden, ska myndigheten in-
formera ett berört anmält organ för bedömning av överensstämmelse om be-
slutet.

8 §

Transportstyrelsen ska meddela Europeiska kommissionen och andra

medlemsstater när marin utrustning inte uppfyller de krav som avses i 4 § la-
gen (2016:768) om marin utrustning, om myndigheten anser att den bristande
överensstämmelsen inte bara gäller i Sverige eller för fartyg som för svensk
flagg. Meddelandet ska innehålla information om den bristande överensstäm-
melsen, utvärderingsresultat, fattade beslut och eventuella synpunkter från
den som beslut riktats mot.

Transportstyrelsen ska meddela Europeiska kommissionen och andra med-

lemsstater de åtgärder som myndigheten har vidtagit med anledning av mot-
svarande information från en annan medlemsstat och lämna de komplette-
rande uppgifter som myndigheten har tillgång till.

Transportstyrelsen ska även meddela Europeiska kommissionen och andra

medlemsstater när marin utrustning bedöms utgöra en risk för sjösäkerheten,
hälsan eller miljön, trots att den uppfyller de krav som avses i 4 § lagen
(2016:768) om marin utrustning. Meddelandet ska innehålla alla tillgängliga
uppgifter.

9 §

Transportstyrelsen ska när så är befogat och för Sveriges räkning in-

vända mot ett beslut som en marknadskontrollmyndighet i en annan med-
lemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har fattat om marin
utrustning. Transportstyrelsen ska skyndsamt informera Europeiska kommis-
sionen, andra medlemsstater och regeringen om invändningen och skälen för
den.

Om det har rests invändningar mot ett beslut om marin utrustning eller om

Europeiska kommissionen ifrågasätter beslutet, ska Transportstyrelsen delta i
det samråd som sker mellan kommissionen och andra medlemsstater. Trans-
portstyrelsen ska även delta i samråd mellan kommissionen och andra med-
lemsstater med anledning av marin utrustning som bedöms utgöra en risk,
trots att den uppfyller föreskrivna krav.

10 §

Transportstyrelsen utfärdar de certifikat som krävs enligt föreskrifter

meddelade med stöd av 12 §.

background image

3

SFS 2016:770

Bemyndiganden

Tillfälliga krav på marin utrustning

11 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om sådana tillfälliga krav

på marin utrustning som framgår av delegerade akter som har meddelats med
stöd av artiklarna 8.2, 8.3 och 27.6 andra stycket i Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2014/90/EU av den 23 juli 2014 om marin utrustning och om
upphävande av rådets direktiv 96/98/EG.

Likvärdiga krav

12 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om krav på marin utrust-

ning ombord på fartyg som inte tidigare har omfattats av lagen (2016:768) om
marin utrustning och om krav på certifikat som visar att utrustningen uppfyl-
ler de kraven.

Undantag

13 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från kraven i

lagen (2016:768) om marin utrustning eller i föreskrifter meddelande i anslut-
ning till lagen och om krav på certifikat som visar att den marina utrustningen
har beviljats undantag. Transportstyrelsen får vidare i enskilda fall besluta om
sådana undantag och utfärda certifikat som visar att utrustningen har beviljats
undantag.

Skyldigheter för ekonomiska aktörer

14 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om skyldigheter för ekono-

miska aktörer i fråga om marin utrustning, när det gäller

1. teknisk dokumentation,
2. förfarandet vid bedömning av överensstämmelse,
3. EU-försäkran om överensstämmelse,
4. spårbarhetsmärkning,
5. information och dokumentation som ska följa med utrustningen, och
6. information och dokumentation som i övrigt ska tillhandahållas.

Elektronisk märkning

15 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om elektronisk märkning

av marin utrustning.

Behöriga representanter

16 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om krav på innehållet i och

omfattningen av en skriftlig fullmakt där en tillverkare utser en representant
att utföra uppgifter som anges i fullmakten.

background image

4

SFS 2016:770

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Avgifter

17 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter enligt 22 § la-

gen (2016:768) om marin utrustning. Avgifterna får bestämmas upp till full
kostnadstäckning.

Verkställighetsföreskrifter

18 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av la-

gen (2016:768) om marin utrustning.

Denna förordning träder i kraft den 18 september 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)