SFS 2016:771 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

160771.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fartygssäkerhetsförordningen
(2003:438);

utfärdad den 22 juni 2016.

Regeringen föreskriver

1 att det i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

ska införas en ny paragraf, 6 kap. 8 b §, av följande lydelse.

6 kap.

8 b §

När Transportstyrelsen utfärdar, godkänner eller förnyar ett certifikat

för ett sådant fartyg som avses i 2 § 3 lagen (2016:768) om marin utrustning
ska myndigheten säkerställa att utrustning ombord på fartyget uppfyller
tillämpliga krav i den lagen och i föreskrifter meddelade i anslutning till den
lagen.

Denna förordning träder i kraft den 18 september 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU av den 23 juli 2014 om marin
utrustning och om upphävande av rådets direktiv 96/98/EG, i den ursprungliga lydel-
sen.

SFS 2016:771

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016