SFS 2016:772 Förordning om ändring i svavelförordningen (2014:509)

160772.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i svavelförordningen (2014:509);

utfärdad den 22 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 41 § svavelförordningen (2014:509) ska ha föl-

jande lydelse.

41 §

Vid tillsyn över att en metod för att minska utsläpp uppfyller kravet i

25 § ska tillsynsmyndigheten, i fråga om fartyg som för en EU-medlemsstats
flagg, godta de utrustningar och andra tekniska metoder som

1. har godkänts enligt lagen (2016:768) om marin utrustning, föreskrifter

som har meddelats med stöd av den lagen eller motsvarande bestämmelser i
en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), eller

2. har godkänts av Europeiska kommissionens kommitté för sjösäkerhet

och förhindrande av förorening från fartyg (COSS).

Denna förordning träder i kraft den 18 september 2016.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2016:772

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016