SFS 2016:773 Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

160773.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i plan- och byggförordningen
(2011:338);

utfärdad den 22 juni 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om plan- och byggförordningen (2011:338)
dels att 4 kap. 12 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 4 kap. 12 § ska utgå,
dels att 5 kap. 9 §, 8 kap. 3 § och 10 kap. 16 och 19 §§ ska ha följande ly-

delse.

5 kap.

9 §

Om tillsynsmyndigheten med stöd av 8 kap. 6 eller 7 § har beslutat om

det, ska den som äger eller annars ansvarar för en motordriven anordning som
är installerad i ett byggnadsverk se till att anordningen kontrolleras (särskild
besiktning) i enlighet med det som anges i tillsynsmyndighetens beslut.

8 kap.

3 §

1

Boverket ska i egenskap av marknadskontrollmyndighet enligt Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackredite-
ring och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphä-
vande av förordning (EEG) nr 339/93, utöva marknadskontroll över byggpro-
dukter som omfattas av

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den

9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av
byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG,

2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/9/EG av den 20 mars 2000

om linbaneanläggningar för persontransport, i den ursprungliga lydelsen, och

3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari

2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och
säkerhetskomponenter till hissar, i den ursprungliga lydelsen.

1 Senaste lydelse 2016:141.

SFS 2016:773

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

2

SFS 2016:773

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

10 kap.

16 §

Boverket får meddela föreskrifter om

1. bestyrkande av överensstämmelse med gällande krav på hissar med till-

hörande säkerhetskomponenter och på värmepannor eller anordningar till vär-
mepannor, och

2. märkning av hissar med tillhörande säkerhetskomponenter.

19 §

Boverket får meddela föreskrifter om

1. besiktning eller annan teknisk kontroll enligt 5 kap. 8 §,
2. kompetenskrav för att utföra besiktning eller annan teknisk kontroll en-

ligt 5 kap. 8 § och övriga krav i fråga om rapportering och information för
organ som utför sådan besiktning eller kontroll, och

3. tillämpningen av 5 kap. 11 §.
Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om vilka hissar och säkerhets-

komponenter som avses i 1 kap. 5 § 1.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)