SFS 2016:774 Lag om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet

160774.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss
organiserad brottslighet;

utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Denna lag gäller vid särskilt beslutad samverkan mellan myndigheter

för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som

1. är av allvarlig eller omfattande karaktär, och
2. bedrivs i organiserad form eller systematiskt av en grupp individer.

2 §

Inom ramen för samverkan enligt denna lag ska en myndighet trots

sekretess lämna uppgift till en annan myndighet om det behövs för den mot-
tagande myndighetens deltagande i samverkan.

En uppgift ska inte lämnas om övervägande skäl talar för att det intresse

som sekretessen ska skydda har företräde framför intresset av att uppgiften
lämnas ut.

3 §

Endast myndigheter som regeringen bestämmer ska vara skyldiga att

lämna eller ska få ta emot uppgifter enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2016.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

ANDERS YGEMAN
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:167, bet. 2015/16:JuU31, rskr. 2015/16:314.

SFS 2016:774

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016