SFS 2016:775 Förordning om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet

160775.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss
organiserad brottslighet;

utfärdad den 22 juni 2016.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen

(2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brotts-
lighet.

2 §

Myndigheter som är skyldiga att lämna uppgifter enligt lagen

(2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brotts-
lighet är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten när den bedriver poli-
siär verksamhet, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndighe-
ten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket,
Säkerhetspolisen och Tullverket.

3 §

Utöver de myndigheter som anges i 2 § får en åklagarmyndighet ta emot

uppgifter enligt lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot
viss organiserad brottslighet.

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

SFS 2016:775

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016