SFS 2016:776 Lag om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

160776.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:90) om behandling av
personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i
brottsutredningar;

utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1999:90) om behand-

ling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

2

dels att 7 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.

6 a §

Uppgifter får utöver det som anges i 5 och 6 §§ lämnas om en upp-

giftsskyldighet följer av lag eller förordning.

7 §

Regeringen får meddela föreskrifter om att uppgifter får lämnas ut även

i andra fall än som anges i 5, 6 och 6 a §§.

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:167, bet. 2015/16:JuU31, rskr. 2015/16:314.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:668.

SFS 2016:776

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016