SFS 2016:780 Lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

160780.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:185) om behandling av
uppgifter i Tullverkets verksamhet;

utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 5 § lagen (2001:185) om be-

handling av uppgifter i Tullverkets verksamhet ska ha följande lydelse.

1 kap.

5 §

Uppgifter får behandlas för att tillhandahålla information som behövs i

författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Tullverket för

1. fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning, betalning

och återbetalning av skatter eller avgifter,

2. revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
3. tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande

prövning, och

4. utsökning och indrivning.
Uppgifter får även behandlas för att tillhandahålla information i den ut-

sträckning som en skyldighet att lämna uppgifterna följer av lag eller förord-
ning.

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:167, bet. 2015/16:JuU31, rskr. 2015/16:314.

SFS 2016:780

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016