SFS 2016:781 Lag om ändring i miljöbalken

160781.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om miljöbalken2

dels att 14 kap. 3, 4, 10, 11, 15�18 och 20 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 14 kap. 10 § och 20 § ska utgå,
dels att nuvarande 14 kap. 12�14 och 19 §§ ska betecknas 14 kap. 10�

13 §§,

dels att 14 kap. 1, 2 och 5�8 §§, den nya 14 kap. 13 §, 21 kap. 1 §, 29 kap.

3, 4, 5, 6 och 9 §§ och rubriken närmast före 14 kap. 2 § ska ha följande ly-
delse,

dels att rubriken närmast före nuvarande 14 kap. 4 § ska sättas närmast före

14 kap. 5 §, rubriken närmast före nuvarande 14 kap. 12 § ska sättas närmast
före den nya 14 kap. 10 § och rubriken närmast före nuvarande 14 kap. 15 §
ska sättas närmast före den nya 14 kap. 13 §,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 14 kap. 3 och 4 §§, av följande

lydelse.

14 kap.

1 §

3

I detta kapitel finns bestämmelser om

1. kemiska produkter och biotekniska organismer,
2. varor som behöver en särskild reglering på grund av sitt innehåll av

kemiska produkter eller biotekniska organismer eller på grund av att de har
behandlats med sådana produkter eller organismer, och

3. utrustning för hantering av kemiska produkter eller biotekniska organis-

mer.

Bestämmelserna kompletterar EU-förordningar och genomför EU-direktiv

inom kapitlets tillämpningsområde. Därutöver regleras frågor som inte omfat-
tas av EU-förordningarna och EU-direktiven.

1 Prop. 2015/16:160, bet. 2015/16:MJU18, rskr. 2015/16:298.

2 Senaste lydelse av
14 kap. 3 § 2010:742

14 kap. 12 § 2008:240

14 kap. 16 § 2008:240

14 kap. 4 § 2008:240

14 kap. 13 § 2008:240

14 kap. 17 § 2010:742

14 kap. 10 § 2010:742

14 kap. 14 § 2008:240

14 kap. 18 § 2008:240

14 kap. 11 § 2008:240

14 kap. 15 § 2008:240

14 kap. 20 § 2010:742.

3 Senaste lydelse 2011:734.

SFS 2016:781

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

2

SFS 2016:781

Ordförklaringar

2 §

4

I detta kapitel avses med

kemisk produkt: ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen

som inte är en vara,

blandning: en blandning eller lösning som består av två eller flera kemiska

ämnen,

vara: ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller de-

sign, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer
dess funktion,

bioteknisk organism: en produkt som har framställts särskilt i bekämp-

ningssyfte eller något annat tekniskt syfte och som helt eller delvis består av
eller innehåller levande mikroorganismer, nematoder, insekter eller spindel-
djur,

hantering: en verksamhet eller åtgärd som innebär att en kemisk produkt

eller bioteknisk organism tillverkas, bearbetas, behandlas, förpackas, förva-
ras, transporteras, används, omhändertas, destrueras, konverteras, saluförs,
överlåts eller är föremål för något annat jämförbart förfarande,

införsel: att föra in en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara till

Sverige, och

utförsel: att föra ut en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara från

Sverige.

3 §

Med bekämpningssyfte avses i detta kapitel

1. syfte att påverka växters livsprocesser, skydda växter eller växtprodukter

mot djur, växter eller mikroorganismer eller bevara växtprodukters hållbar-
het, eller

2. syfte att förstöra, stöta bort, oskadliggöra, förhindra verkningarna av

eller på något annat sätt utöva kontroll över organismer som är skadliga eller
oönskade för människor, djur, egendom eller miljön.

4 §

Med bekämpningsmedel avses i detta kapitel

1. ett växtskyddsmedel enligt definitionen i artikel 2.1 i Europaparlamen-

tets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om ut-
släppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets
direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG,

2. en biocidprodukt enligt definitionen i artikel 3.1 a i Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahål-
lande på marknaden och användning av biocidprodukter, eller

3. en bioteknisk organism som har framställts särskilt i bekämpningssyfte

och som helt eller delvis består av eller innehåller nematoder, insekter eller
spindeldjur.

5 §

5

En kemisk produkt eller bioteknisk organism som inte är ett bekämp-

ningsmedel får användas i bekämpningssyfte endast om det är uppenbart att
användningen inte medför risker för människors hälsa eller miljön.

4 Senaste lydelse 2010:742.

5 Senaste lydelse 2008:240.

background image

3

SFS 2016:781

6 §

6

Den som sprider ett bekämpningsmedel ska

1. göra det på ett sådant sätt att människors hälsa inte skadas eller

människor vållas annan olägenhet och så att miljöpåverkan blir så liten som
möjligt, och

2. vidta åtgärder för att motverka att medlet sprids utanför det avsedda

spridningsområdet.

7 §

7

Bekämpningsmedel får inte spridas från luftfartyg.

Bekämpningsmedel som är avsedda för att bekämpa lövsly får inte spridas

över skogsmark eller användas för att behandla enskilda trädstammar.

8 §

8

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela

1. föreskrifter om hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter,

biotekniska organismer och varor i frågor som avses i 2 kap. 2�4 §§,

2. föreskrifter som behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt om krav

på tillstånd eller godkännande för hantering, införsel och utförsel av en ke-
misk produkt, bioteknisk organism eller vara,

3. föreskrifter om särskilda villkor som behövs från hälso- eller miljö-

skyddssynpunkt för hantering, införsel och utförsel av en kemisk produkt,
bioteknisk organism eller vara,

4. föreskrifter om förbud som är av särskild betydelse från hälso- eller mil-

jöskyddssynpunkt mot hantering, införsel och utförsel av en kemisk produkt,
bioteknisk organism eller vara,

5. föreskrifter om krav på anmälan innan ett bekämpningsmedel saluhålls

eller används,

6. föreskrifter om sådana undantag från förbudet i 7 § första stycket att

sprida bekämpningsmedel från luftfartyg som det finns synnerliga skäl för,

7. föreskrifter om införsel, överlåtelse och förbränning av bränsle, handel

med bränsle samt bränsles egenskaper och kvalitet som behövs för att mot-
verka utsläpp i luften av ämnen som kan medföra olägenhet för människors
hälsa eller miljön,

8. föreskrifter som behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska

unionen om hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, biotek-
niska organismer och varor,

9. föreskrifter som behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska

unionen om att på marknaden släppa ut, tillhandahålla eller ta i drift utrust-
ning som är avsedd för hantering av kemiska produkter eller biotekniska or-
ganismer, och

10. föreskrifter som behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska

unionen om kontroll av utrustning som är avsedd för spridning av bekämp-
ningsmedel.

Föreskrifter om varor enligt första stycket 1, 2, 3, 4 eller 8 får meddelas en-

dast i fråga om varor som på grund av sitt innehåll av en kemisk produkt eller
på grund av att de har behandlats med en kemisk produkt kan befaras medföra
skada på människor eller miljön eller andra intressen som skyddas genom
denna balk.

6 Senaste lydelse 2008:240.

7 Senaste lydelse 2008:240.

8 Senaste lydelse 2013:758.

background image

4

SFS 2016:781

Regeringen får överlåta åt en kommun att meddela sådana föreskrifter som

avses i första stycket 7.

13 §

9

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om skyldighet för

1. den som tillverkar, för in till Sverige eller på marknaden släpper ut en

kemisk produkt eller bioteknisk organism att genom märkning eller på annat
sätt tillhandahålla den information om produkten eller organismen som be-
hövs till skydd för människors hälsa eller miljön, och

2. den som yrkesmässigt hanterar, för in till eller för ut från Sverige en ke-

misk produkt eller bioteknisk organism att till den myndighet som regeringen
bestämmer lämna de uppgifter som behövs för att bedöma de hälso- eller
miljörisker som är förknippade med produkten eller organismen och dess
hantering, införsel eller utförsel.

21 kap.

1 §

10

Mark och miljödomstol prövar som första instans mål om

1. miljöfarlig verksamhet som är ansökningsmål enligt 1 a § första stycket,
2. vattenverksamhet och vattenanläggningar enligt 11 kap. samt lagen

(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, utom verk-
samheter som avser markavvattning vilka ska prövas av länsstyrelsen och
säkerhetsklassificering av dammar,

3. markavvattningar som enligt lagen med särskilda bestämmelser om

vattenverksamhet har överlämnats från länsstyrelsen eller anmälts av en lant-
mäterimyndighet,

4. ersättning för skada och intrång enligt 28 kap. 2�5 §§,
5. ersättning och inlösen vid ingripande av det allmänna enligt denna balk

och vid vattenverksamhet, om inte annat har särskilt föreskrivits,

6. ersättning för miljöskador och inlösen enligt 32 kap., talan om förbud

eller försiktighetsmått enligt 32 kap. 12 § samt grupptalan enligt 32 kap. 13 §,

7. fördelning av solidariskt ansvar mellan flera enligt 10 kap. 6 och 7 §§ på

talan av någon av de solidariskt ansvariga,

8. utdömande av vite enligt ett föreläggande som har förenats med vite med

stöd av balken, efter särskild ansökan av den myndighet som har beslutat
vitesföreläggandet eller, om vitesföreläggandet har beslutats i förfarandet,
med tillämpning av 6 § andra stycket lagen (1985:206) om viten,

9. kostnadsansvar för fastighetsägare enligt 10 kap. 9 §,
10. fördelning av kostnader för gemensamt utnyttjande av information en-

ligt det som följer av artiklarna 27.6 och 30.3 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, ut-
värdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande
av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och
upphävande av rådets förordning (EEG) 793/93 och kommissionens förord-
ning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens
direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG,

11. fördelning av kostnader för utbyte av information enligt det som följer

av artikel 62.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009

9 Senaste lydelse av tidigare 19 § 2008:240.

10 Senaste lydelse 2014:114.

background image

5

SFS 2016:781

av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden
och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG, och

12. fördelning av kostnader för gemensamt utnyttjande av information en-

ligt det som följer av artikel 63.3 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden
och användning av biocidprodukter.

Mark- och miljödomstol prövar, om inte annat är föreskrivet, efter överkla-

gande enligt 19 kap. 1 § tredje stycket, länsstyrelsens och andra statliga myn-
digheters beslut enligt denna balk eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av balken samt enligt lagen med särskilda bestämmelser om vattenverk-
samhet. Att mark- och miljödomstol efter överklagande prövar Kronofogde-
myndighetens beslut om handräckning framgår av 26 kap. 17 § andra stycket.

29 kap.

3 §

11

För miljöfarlig kemikaliehantering döms till böter eller fängelse i

högst två år den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet tar befattning med
en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara som innehåller eller har be-
handlats med en kemisk produkt utan att vidta de skyddsåtgärder, produktval
eller försiktighetsmått i övrigt som behövs på grund av produktens, organis-
mens eller varans inneboende egenskaper och genom denna underlåtenhet or-
sakar eller riskerar att orsaka skada på människor eller i miljön.

För miljöfarlig kemikaliehantering döms även den som med uppsåt eller av

oaktsamhet

1. bryter mot ett förbud att sprida bekämpningsmedel enligt 14 kap. 7 §,
2. bryter mot ett förbud eller en föreskrift om en skyddsåtgärd, ett produkt-

val eller ett annat försiktighetsmått som regeringen har meddelat med stöd av
14 kap.,

3. på marknaden släpper ut ett tvätt- eller rengöringsmedel eller en tensid

för ett sådant medel utan att följa en skyldighet enligt artikel 3 eller 4 i Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004
om tvätt- och rengöringsmedel,

4. bryter mot en begränsning för att producera, släppa ut på marknaden

eller använda ett ämne enligt artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska förore-
ningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG,

5. i fråga om åtgärder för bortskaffande eller återvinning av avfall bryter

mot artikel 7.2 eller 7.3 i förordning (EG) nr 850/2004,

6. i fråga om åtgärder för att hindra eller åtgärda läckage av fluorerade

växthusgaser bryter mot bestämmelserna i artikel 3.2 eller 3.3 första stycket i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april
2014 om fluorerade växthusgaser,

7. i fråga om att återvinning av fluorerade växthusgaser ska utföras av cer-

tifierad personal eller personal med lämplig utbildning bryter mot en bestäm-
melse i artikel 8.1 eller 8.3 i förordning (EU) nr 517/2014,

8. släpper ut en fluorerad växthusgas på marknaden eller använder en sådan

gas och därigenom bryter mot ett förbud i artikel 11.1 eller 13 i förordning
(EU) nr 517/2014,

11 Senaste lydelse 2013:309.

background image

6

SFS 2016:781

9. bryter mot en begränsning för att tillverka, släppa ut på marknaden eller

använda ett ämne, som sådant eller ingående i en blandning eller i en vara, en-
ligt artikel 67 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006
av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och be-
gränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyn-
dighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning
(EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets
direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG,
93/105/EG och 2000/21/EG,

10. släpper ut en kemisk produkt eller ett explosivt föremål på marknaden

utan att följa en skyldighet i artikel 35.1 eller 35.2 första stycket i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering,
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphä-
vande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning
(EG) nr 1907/2006,

11. i egenskap av att vara tillverkare, nedströmsanvändare eller någon som

för in en kemisk produkt eller ett explosivt föremål till Sverige, släpper ut
produkten eller föremålet på marknaden utan att följa en skyldighet i artikel
35.2 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1272/2008,

12. bryter mot ett förbud eller en begränsning för att producera, använda,

importera, exportera eller på marknaden släppa ut ett ämne, en produkt eller
en utrustning enligt artikel 4, 5, 6, 15.1, 17.1, 20.1 eller 24.1 i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009
om ämnen som bryter ned ozonskiktet,

13. i fråga om åtgärder för återvinning och destruktion av ozonnedbrytande

ämnen bryter mot artikel 22.1, 22.2 eller 22.4 i förordning (EG) nr 1005/2009,

14. i fråga om åtgärder för att hindra eller minska läckage av ozonnedbry-

tande ämnen bryter mot artikel 23.1, 23.5 eller 23.6 i förordning (EG) nr
1005/2009,

15. använder ett växtskyddsmedel utan att följa de villkor som framgår av

märkningen enligt vad som krävs i artikel 55 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av
växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv
79/117/EEG och 91/414/EEG,

16. på marknaden släpper ut ett växtskyddsmedel eller ett hjälpämne som

allmänheten får tillgång till, utan att se till att medlet eller ämnet innehåller
sådana beståndsdelar som avskräcker från eller förhindrar konsumtion enligt
vad som krävs i artikel 64.2 i förordning (EG) nr 1107/2009,

17. på marknaden släpper ut ett växtskyddsmedel eller ett hjälpämne utan

att följa en skyldighet i artikel 64.3 i förordning (EG) nr 1107/2009,

18. på marknaden släpper ut en kosmetisk produkt i strid med ett förbud

eller en begränsning i artikel 14, 15.1 eller 15.2 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosme-
tiska produkter, om inte förekomsten av ett förbjudet ämne i en kosmetisk
produkt kan anses tillåten enligt artikel 17 i samma förordning,

19. på marknaden släpper ut en kosmetisk produkt utan att produkten har

genomgått en säkerhetsbedömning i enlighet med artikel 10 i förordning (EG)
nr 1223/2009, eller att en säkerhetsrapport har upprättats i enlighet med
samma artikel,

background image

7

SFS 2016:781

20. använder en biocidprodukt utan att följa de bestämmelser och villkor

som följer av märkningen enligt vad som krävs i artikel 17.5 i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om till-
handahållande på marknaden och användning av biocidprodukter,

21. på marknaden släpper ut en behandlad vara utan att följa en skyldighet i

artikel 58.2 i förordning (EU) nr 528/2012, eller

22. i egenskap av innehavare av ett produktgodkännande av en biocidpro-

dukt inte ser till att produkten innehåller beståndsdelar som avskräcker från
konsumtion enligt vad som krävs i artikel 69.1 andra stycket andra meningen
i förordning (EU) nr 528/2012.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om
1. ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 1 §,
2. ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 6 § eller om ansvar enligt 6 §

inte ska dömas ut till följd av 6 § andra stycket, eller

3. ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 9 § första stycket 9.

4 §

12

För otillåten miljöverksamhet döms till böter eller fängelse i högst två

år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. påbörjar eller bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utan tillstånd

eller godkännande eller utan att ha gjort en anmälan, eller efter att ha gjort en
anmälan påbörjar en verksamhet eller åtgärd utan att följa en föreskriven tids-
frist, allt enligt vad som krävs i

a) bestämmelsen i 7 kap. 28 a § om skydd för särskilda naturområden, om

verksamheten eller åtgärden inte omfattas av ett tillstånd eller en dispens en-
ligt bestämmelserna i 9 eller 11�15 kap.,

b) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 9 kap. 6 § om

miljöfarliga verksamheter,

c) bestämmelsen i 9 kap. 6 c § om anmälningspliktiga miljöfarliga verk-

samheter,

d) bestämmelserna i 11 kap. eller föreskrifter som regeringen har meddelat

med stöd av 11 kap. om vattenverksamheter,

e) bestämmelsen i 11 kap. 9 b § tredje stycket om anmälningspliktiga

vattenverksamheter,

f) bestämmelsen i 11 kap. 22 § om att ta en anläggning för bortledande av

grundvatten ur bruk,

g) bestämmelsen i 12 kap. 6 § eller föreskrifter som regeringen har medde-

lat med stöd av 12 kap. 6 § om att en verksamhet eller åtgärd ska anmälas för
samråd,

h) bestämmelsen i 13 kap. 12 § om avsiktlig utsättning av genetiskt modi-

fierade organismer och om att släppa ut produkter som innehåller eller består
av sådana organismer på marknaden,

i) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap. 16 § om

innesluten användning av genetiskt modifierade organismer,

j) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 14 kap. 8 § om

hantering, införsel, utförsel, tillstånd, godkännande eller anmälan av kemiska
produkter, biotekniska organismer eller varor,

k) bestämmelserna i artikel 56 i förordning (EG) nr 1907/2006 om förut-

sättningar för att få använda ett ämne som anges i bilaga XIV till den förord-
ningen eller släppa ut ett sådant ämne på marknaden,

12 Senaste lydelse 2015:670.

background image

8

SFS 2016:781

l) bestämmelserna i artikel 28.1 i förordning (EG) nr 1107/2009 om krav på

produktgodkännande av växtskyddsmedel,

m) bestämmelserna om krav på godkännande av biocidprodukter i artikel

17.1 i förordning (EU) nr 528/2012, eller

n) bestämmelserna i 17 kap. om regeringens tillåtlighetsprövning, eller
2. i egenskap av innehavare av det tillstånd eller det beslut om tillåtlighet,

godkännande eller dispens som gäller för verksamheten eller åtgärden och
som har meddelats med stöd av balken, förordning (EG) nr 1907/2006, för-
ordning (EG) nr 1107/2009 eller förordning (EU) nr 528/2012 bryter mot ett
villkor eller en bestämmelse i tillståndet eller i beslutet.

I fråga om ett villkor eller en bestämmelse om buller (bullervillkor) som

har angetts i ett sådant tillstånd eller beslut som avses i första stycket 2 ska det
förhållandet att en bostadsbyggnad är utsatt för omgivningsbuller i strid med
bullervillkoret inte anses utgöra ett brott mot villkoret, om

1. byggnaden ingår i ett område med detaljplan eller omfattas av ett

bygglov enligt plan- och bygglagen (2010:900),

2. det i planbeskrivningen till planen eller i lovet har angetts beräknade

bullervärden och omgivningsbullret inte överskrider dessa värden, och

3. beräkningen av bullervärdena har gjorts med hänsyn till intresset att

förebygga olägenhet för människors hälsa.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 1 § eller om gärningen omfattas av en föreskrift som
regeringen har meddelat med stöd av 30 kap. 1 § om skyldighet att betala mil-
jösanktionsavgift.

5 §

13

För försvårande av miljökontroll döms till böter eller fängelse i högst

två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. lämnar en oriktig uppgift som från miljö- eller hälsoskyddssynpunkt har

betydelse för en myndighets prövning eller tillsyn, om uppgiften lämnas i en
ansökan, anmälan eller annan handling som ska ges in till en myndighet enligt

a) en bestämmelse i denna balk, artikel 62 i förordning (EG) nr 1907/2006,

artikel 33.1�33.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 eller artikel 20 i förordning
(EU) nr 528/2012,

b) en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av balken, eller
c) enligt ett beslut som i det enskilda fallet har meddelats med stöd av bal-

ken, artikel 46 i förordning (EG) nr 1907/2006 eller regeringens föreskrifter,

2. i fråga om en verksamhet eller åtgärd som är tillstånds- eller anmälnings-

pliktig enligt bestämmelserna i 9, 11, 13 eller 14 kap. eller enligt föreskrifter
som regeringen har meddelat med stöd av de bestämmelserna bryter mot en
föreskrift som regeringen har meddelat om skyldighet att underrätta tillsyns-
myndigheten om en driftsstörning i verksamheten eller liknande händelse
som kan skada människors hälsa eller miljön,

3. bryter mot en bestämmelse i 10 kap. 11 §, 12 § första stycket eller 13 §

om skyldighet att underrätta tillsynsmyndigheten om en förorening, över-
hängande fara för en allvarlig miljöskada eller allvarlig miljöskada,

4. i fråga om innesluten användning, avsiktlig utsättning eller utsläppande

på marknaden av genetiskt modifierade organismer bryter mot en föreskrift
som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap. om skyldighet att anmäla
kännedom om nya uppgifter eller ändrade förhållanden,

13 Senaste lydelse 2013:309.

background image

9

SFS 2016:781

5. i fråga om yrkesmässig tillverkning eller införsel av kemiska produkter

bryter mot 14 kap. 10 § eller mot föreskrifter som regeringen har meddelat
med stöd av 14 kap. 11 § genom att inte göra en anmälan för registrering i
produktregistret enligt de föreskrifter som regeringen meddelat,

6. i fråga om ett godkänt växtskyddsmedel inte lämnar den information om

medlet som krävs enligt artikel 56.1 i förordning (EG) nr 1107/2009,

7. i fråga om kosmetiska produkter inte lämnar information till Europeiska

kommissionen i enlighet med artikel 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 eller 16.3 i förord-
ning (EG) nr 1223/2009 eller inte uppdaterar informationen till Europeiska
kommissionen enligt artikel 13.7 i samma förordning, eller

8. i fråga om en godkänd biocidprodukt inte lämnar den information om

produkten som krävs enligt artikel 47.1 i förordning (EU) nr 528/2012.

6 §

14

För bristfällig miljöinformation döms till böter eller fängelse i högst

två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. i fråga om kemiska produkter eller biotekniska organismer bryter mot

bestämmelserna om produktinformation i 14 kap. genom att

a) felaktigt klassificera eller inte klassificera en produkt enligt vad som

krävs i föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 14 kap.,

b) inte märka en produkt eller att lämna annan produktinformation enligt

vad som krävs i föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av
14 kap.,

c) inte med en lämplig symbol eller beteckning för fara eller risk eller med

annan tydlig varningstext märka en produkt eller på annat sätt lämna produkt-
information, om märkningen eller informationen behövs till skydd för män-
niskors hälsa eller miljön, eller

d) lämna oriktig eller bristfällig produktinformation,
2. i fråga om kemiska produkter bryter mot en bestämmelse i Europaparla-

mentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export
och import av farliga kemikalier genom att

a) inte märka en produkt med en farosymbol, en farobeteckning, en riskfras

eller ett varningsmärke enligt vad som krävs i förordningens artikel 17.1,

b) inte lämna säkerhetsdatablad enligt vad som krävs i förordningens arti-

kel 17.3, eller

c) lämna oriktig uppgift i märkningen eller säkerhetsdatabladet,
3. i fråga om tvätt- eller rengöringsmedel bryter mot förordning (EG) nr

648/2004 genom att inte märka förpackningar enligt vad som krävs i förord-
ningens artikel 11,

4. i fråga om produkter och utrustning som innehåller fluorerade växthus-

gaser bryter mot förordning (EU) nr 517/2014 genom att inte märka produkter
och utrustning enligt vad som krävs i förordningens artikel 12,

5. i fråga om kemiska produkter bryter mot förordning (EG) nr 1907/2006

genom att

a) inte förse mottagaren av ett ämne eller en blandning med ett säkerhets-

datablad enligt kraven i artikel 31,

b) lämna oriktig eller bristfällig uppgift i säkerhetsdatabladet, eller
c) inte enligt vad som krävs i artikel 33 tillhandahålla en mottagare eller

konsument information om namn på ett ämne som ingår i en vara och finns

14 Senaste lydelse 2012:150.

background image

10

SFS 2016:781

angivet i bilaga XIV till förordningen eller angivet i den kandidatförteckning
som avses i artikel 59,

6. i fråga om kemiska produkter och explosiva föremål bryter mot förord-

ning (EG) nr 1272/2008 genom att

a) felaktigt klassificera eller inte klassificera ett ämne, en blandning eller

ett explosivt föremål enligt vad som krävs i artiklarna 4.1, 4.2, 4.3 eller 4.8,
eller

b) felaktigt märka eller inte märka ett ämne, en blandning eller ett explosivt

föremål enligt vad som krävs i artiklarna 4.4, 4.7 eller 4.8,

7. i fråga om behandlat utsäde eller växtskyddsmedel bryter mot förordning

(EG) nr 1107/2009 genom att

a) felaktigt märka eller inte märka ett behandlat utsäde enligt vad som

krävs i artikel 49.4,

b) felaktigt märka eller inte märka ett växtskyddsmedel enligt vad som

krävs i artikel 65.1 och i kommissionens förordning (EU) nr 547/2011 av den
8 juni 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1107/2009 vad gäller märkningskrav för växtskyddsmedel, eller

c) lämna oriktig eller bristfällig produktinformation enligt vad som krävs i

artikel 66.1, 66.2 eller 66.5, eller

8. i fråga om en biocidprodukt eller behandlad vara bryter mot förordning

(EU) nr 528/2012 genom att

a) inte märka produkten eller varan på ett sätt som uppfyller kraven i artikel

58.3 eller artikel 69.2, eller

b) inte lämna produktinformation som uppfyller kraven i artikel 72.
Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om underlåtenheten eller

den oriktiga eller bristfälliga informationen varit sådan att den inte kunnat
försvåra bedömningen av risken för skada på människors hälsa eller i miljön.
Ansvar ska inte heller dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gär-
ningen kan dömas ut enligt 9 § första stycket 9.

9 §

15

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot bestämmelsen i artikel 6.3 i förordning (EG) nr 338/97 om

skyldighet att i en ansökan lämna uppgift om tidigare beslut om avslag,

2. bryter mot en föreskrift eller ett beslut i ett enskilt fall om tomgångskör-

ning eller gatumusik som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
en myndighet har meddelat med stöd av 9 kap. 12 §,

3. bryter mot en föreskrift om skötsel av jordbruksmark som regeringen

eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd
av 12 kap. 8 §,

4. bryter mot en föreskrift om hantering av gödsel som regeringen eller,

efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av 12
kap. 10 §,

5. vid en sådan odling av genetiskt modifierade organismer som omfattas

av ett tillstånd enligt 13 kap. 12 § bryter mot en föreskrift om försiktighets-
mått som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har
meddelat med stöd av 13 kap. 11 §,

6. bryter mot en föreskrift om märkning av genetiskt modifierade organis-

mer som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har
meddelat med stöd av 13 kap. 18 §,

15 Senaste lydelse 2013:309.

background image

11

SFS 2016:781

7. bryter mot en bestämmelse om spårbarhet eller märkning enligt artikel

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1 eller 5.2 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av
genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderpro-
dukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om änd-
ring av direktiv 2001/18/EG,

8. bryter mot en bestämmelse om information, identifiering, dokumenta-

tion eller anmälan enligt artikel 6, 12 eller 13 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande
förflyttning av genetiskt modifierade organismer,

9. på marknaden släpper ut en kosmetisk produkt som inte uppfyller kraven

om märkning enligt artikel 19.1 eller 19.2 i förordning (EG) nr 1223/2009,
eller på marknaden tillhandahåller en kosmetisk produkt som inte uppfyller
kraven om märkning enligt artikel 19.1 a, e eller g i samma förordning,

10. bryter mot skyldigheten att lämna information enligt artikel 9 i förord-

ning (EG) nr 648/2004,

11. bryter mot en bestämmelse om information eller dokumentation enligt

artikel 32, 34 eller 36 i förordning (EG) nr 1907/2006,

12. i fråga om ett växtskyddsmedel som är godkänt i ett annat land i Euro-

peiska unionen men som inte är godkänt i Sverige bryter mot artikel 52 i för-
ordning (EG) nr 1107/2009 genom att föra in medlet till Sverige, släppa ut det
på marknaden eller använda det utan att medlet omfattas av ett sådant paral-
lellhandelstillstånd som krävs enligt artikeln,

13. i fråga om en biocidprodukt som är godkänd i ett annat land i Europe-

iska unionen men som inte är godkänd i Sverige tillhandahåller produkten
eller använder den utan att produkten omfattas av ett sådant parallellhandels-
tillstånd som avses i artikel 53 i förordning (EU) nr 528/2012,

14. bryter mot bestämmelsen i 15 kap. 21 § första stycket eller en föreskrift

som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 21 § andra stycket om för-
bud att ta befattning med en avfallstransport, genom att yrkesmässigt eller i
stor omfattning samla in och forsla bort avfall, eller

15. bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av

15 kap. 25 § första stycket 2 genom att för borttransport lämna annat avfall än
hushållsavfall till den som inte har det tillstånd som krävs för en sådan trans-
port.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 1 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för ansökningar om godkännande

av växtskyddsmedel som har getts in till Kemikalieinspektionen före den
14 juni 2011 samt i fråga om sådana ärenden som avses i artikel 80.5 i förord-
ning (EG) nr 1107/2009.

3. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för ansökningar om godkännande

av biocidprodukter som har getts in till Kemikalieinspektionen före den
1 september 2013 enligt vad som följer av artikel 91 i förordning (EU) nr
528/2012.

background image

12

SFS 2016:781

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)