SFS 2016:783 Lag om ändring i miljöbalken

160783.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om miljöbalken

dels att nuvarande 8 kap. 5 § ska betecknas 8 kap. 7 §,
dels att 29 kap. 8 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 8 kap. 5 och 6 §§, av följande ly-

delse.

8 kap.

5 §

I artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014

av den 16 april 2014 om åtgärder för användarnas efterlevnad i Nagoyaproto-
kollet om tillträde till och rimlig och rättvis fördelning av vinster från utnytt-
jande av genetiska resurser i unionen finns bestämmelser om skyldigheter för
den som använder en genetisk resurs eller en traditionell kunskap som rör en
sådan resurs.

Skyldigheterna i artikel 4 gäller även den som använder en traditionell kun-

skap som avses i artikel 3.7 men är beskriven i villkor för användning av kun-
skapen, i stället för att vara beskriven i villkor för användningen av en gene-
tisk resurs.

6 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om skyldighet att lämna deklaration och annan information om
efterlevnaden av 5 § andra stycket.

29 kap.

8 §

2

Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller

av oaktsamhet

1. bryter mot en föreskrift för totalförsvaret som har meddelats med stöd av

1 kap. 5 §, om en överträdelse av den lagbestämmelse från vilken avvikelsen
har föreskrivits är straffbelagd,

2. bryter mot en föreskrift om försiktighetsmått inom ett miljöskyddsom-

råde, som regeringen har meddelat med stöd av 7 kap. 20 §,

3. bryter mot en föreskrift eller ett beslut om förbud mot utsläpp av av-

loppsvatten m.m. som regeringen har meddelat med stöd av 9 kap. 4 §,

1 Prop. 2015/16:161, bet. 2015/16:MJU21, rskr. 2015/16:307.

2 Senaste lydelse 2010:210.

SFS 2016:783

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

2

SFS 2016:783

4. bryter mot en föreskrift om försiktighetsmått vid miljöfarlig verksamhet

som regeringen har meddelat med stöd av 9 kap. 5 §,

5. i ett miljöriskområde som avses i 10 kap. 17 § vidtar en åtgärd som ökar

belastningen av föroreningar i eller omkring området, annars försämrar den
miljömässiga situationen eller försvårar avhjälpandeåtgärder,

6. bryter mot den skyldighet att underhålla en vattenanläggning som följer

av 11 kap. 17 § första stycket, 20 § första stycket eller 21 § första stycket,

7. bryter mot ett förbud till skydd för naturmiljön enligt 12 kap. 6 § fjärde

stycket,

8. bryter mot bestämmelsen i 13 kap. 8 § om utredning innan en genteknisk

verksamhet påbörjas eller mot en föreskrift om utredningen som regeringen
har meddelat med stöd av 13 kap. 9 §,

9. bryter mot en föreskrift om försiktighetsmått vid genteknisk verksamhet

som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap. 11 §,

10. bryter mot skyldigheten att upprätta en kemikaliesäkerhetsrapport en-

ligt vad som krävs i artiklarna 37.4 och 39.1 i förordning (EG) nr 1907/2006,

11. bryter mot skyldigheten att förse Europeiska kemikaliemyndigheten

med information enligt vad som krävs i artiklarna 38, 39.2 och 66.1 i förord-
ning (EG) nr 1907/2006,

12. bryter mot förbudet mot dumpning eller förbränning av avfall enligt

15 kap. 27 §,

13. bryter mot ett förbud mot fiske som i det enskilda fallet har beslutats

med stöd av 28 kap. 13 §, eller

14. bryter mot artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

511/2014 av den 16 april 2014 om åtgärder för användarnas efterlevnad i
Nagoyaprotokollet om tillträde till och rimlig och rättvis fördelning av vinster
från utnyttjande av genetiska resurser i unionen genom att inte följa ömse-
sidigt överenskomna villkor eller söka efter, bevara eller överföra information
i enlighet med det som anges i artikeln i fråga om en genetisk resurs eller tra-
ditionell kunskap som avses i förordningen eller en traditionell kunskap som
avses i 8 kap. 5 § andra stycket.

För försök till brott som avses i första stycket 12 döms till ansvar enligt

23 kap. brottsbalken.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 1 § eller 9 § första stycket 5.

12 §

3

Djur, växter, produkter som utvunnits av djur eller växter, sådana ge-

netiska resurser som avses i förordning (EU) nr 511/2014, utbrutet material
vid täktverksamhet, kemiska produkter, biotekniska organismer eller varor
innehållande kemiska produkter eller genetiskt modifierade organismer eller
produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer,
vilka har varit föremål för brott enligt 1, 2, 2 b, 3, 4, 5, 6 eller 8 § får förklaras
förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller värdet av
egendomen eller utbytet av ett sådant brott.

Fortskaffningsmedel och annan egendom som har använts som hjälpmedel

vid brott enligt 1, 2, 2 b, 3, 4, 5, 6 eller 8 § får förklaras förverkade, om det
behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Det-
samma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid så-
dana brott, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett

3 Senaste lydelse 2011:512.

background image

3

SFS 2016:783

straffbart försök eller en straffbar förberedelse. I stället för egendomen kan
dess värde helt eller delvis förklaras förverkat.

1. Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2016.
2. Bestämmelsen i 8 kap. 5 § andra stycket ska tillämpas i fråga om tradi-

tionell kunskap som har inhämtats efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016