SFS 2016:784 Lag om ändring i lagen (2016:782) om ändring i miljöbalken

160784.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:782) om ändring i
miljöbalken;

utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 kap. 27 § miljöbalken i stället för

lydelsen enligt lagen (2016:782) om ändring i miljöbalken ska ha följande
lydelse.

15 kap.

27 §

Avfall får inte dumpas eller förbrännas inom Sveriges sjöterritorium

och ekonomiska zon. På och över det fria havet får avfall inte heller dumpas
från eller förbrännas på svenska fartyg eller luftfartyg. Avfall som är avsett att
dumpas i eller förbrännas på det fria havet får inte föras ut ur landet eller ur
den ekonomiska zonen.

Det som sägs i första stycket om dumpning gäller inte sådana utsläpp av

skadliga ämnen från fartyg som regleras i lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg eller sådana utsläpp av sediment från fartyg som regle-
ras genom barlastvattenlagen (2009:1165) eller föreskrifter som meddelats i
anslutning till den lagen.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2015/16:166, bet. 2015/16:MJU22, rskr. 2015/16:299.

SFS 2016:784

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016