SFS 2016:785 Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

160785.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i strålskyddslagen (1988:220);

utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 § strålskyddslagen (1988:220)

ska ha följande lydelse.

13 §

2

Den som bedriver eller har bedrivit verksamhet med strålning ska

svara för att det radioaktiva avfall som förekommer i verksamheten

1. hanteras och, när det behövs, slutförvaras på ett från strålskyddssyn-

punkt tillfredsställande sätt, eller

2. överlämnas till en producent som i enlighet med bestämmelser som har

meddelats med stöd av 15 kap. 12 § miljöbalken är skyldig att ta hand om
avfallet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om skyldigheterna i första stycket 1.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2016.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2015/16:166, bet. 2015/16:MJU22, rskr. 2015/16:299.

2 Senaste lydelse 2006:340.

SFS 2016:785

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016