SFS 2016:786 Lag om ändring i lagen (2009:1168) om ändring i miljöbalken

160786.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:1168) om ändring i
miljöbalken;

utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (2009:1168) om ändring i

miljöbalken ska utgå den 1 augusti 2016.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2015/16:166, bet. 2015/16:MJU22, rskr. 2015/16:299.

SFS 2016:786

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016