SFS 2016:789 Lag om ändring i lagen (2007:162) om bilskrotningsfonden

160789.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:162) om
bilskrotningsfonden;

utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2007:162) om bilskrot-

ningsfonden ska ha följande lydelse.

3 § Skrotningsersättning får, i mån av tillgång på medel i bilskrotnings-
fonden, ges till den som äger en uttjänt bil som lämnas för skrotning och för
vilken ett sådant mottagningsbevis som avses i 15 kap. 33 § 1 miljöbalken ut-
färdas, om bilen

1. är av en årsmodell äldre än 1989 och enligt vägtrafikregistret inte var

avställd den 31 augusti 2006, eller

2. har tillfallit kommunen enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i

vissa fall.

Skrotningsersättning får inte ges om en sådan ersättning eller ersättning av

motsvarande art enligt äldre föreskrifter tidigare har betalats ut för bilen.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2016.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2015/16:166, bet. 2015/16:MJU22, rskr. 2015/16:299.

SFS 2016:789

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016