SFS 2016:790 Lag om upphävande av lagen (2004:1385) om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i källsorteringsutrymmen

160790.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (2004:1385) om
kreditering på skattekonto av stöd för
investeringar i källsorteringsutrymmen;

utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (2004:1385) om kreditering

på skattekonto av stöd för investeringar i källsorteringsutrymmen ska upphöra
att gälla vid utgången av juli 2016.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2015/16:166, bet. 2015/16:MJU22, rskr. 2015/16:299.

SFS 2016:790

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016