SFS 2016:793 Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

160793.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i marknadsföringslagen (2008:486);

utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om marknadsföringslagen

(2008:486)

dels att 28, 31, 32, 51, 53 och 64 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 29 a §, av följande lydelse.

28 §

2

I fall som inte är av större vikt får Konsumentombudsmannen med-

dela föreläggande om

1. förbud som avses i 23 § (förbudsföreläggande),
2. åläggande som avses i 24 § (informationsföreläggande), eller
3. åläggande som avses i 25 §.
Ett föreläggande ska förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obe-

hövligt.

Konsumentombudsmannen får bestämma att ett föreläggande ska gälla

omedelbart.

29 a §

Vid prövningen av om marknadsstörningsavgift ska åläggas ska det

beaktas hur allvarlig överträdelsen är. Särskild hänsyn ska tas till överträdel-
sens art, varaktighet, omfattning och spridning.

31 §

Marknadsstörningsavgiften ska fastställas till lägst tio tusen kronor och

högst tio miljoner kronor.

Avgiften får inte överstiga tio procent av näringsidkarens årsomsättning.
�&rsomsättningen ska avse omsättningen närmast föregående räkenskapsår.

Om överträdelsen har skett under näringsidkarens första verksamhetsår eller
om uppgifter om årsomsättning annars saknas eller är bristfälliga, får årsom-
sättningen uppskattas.

Riktas talan mot flera näringsidkare ska avgiften fastställas särskilt för var

och en av dem.

32 §

När marknadsstörningsavgiften fastställs ska särskild hänsyn tas till

hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått.

Avgiften får efterges om det finns synnerliga skäl för det.

1 Prop. 2015/16:168, bet. 2015/16:CU23, rskr. 2015/16:300.

2 �ndringen innebär bl.a. att fjärde stycket tas bort.

SFS 2016:793

Utkom från trycket
den 5 juli 2016

background image

2

SFS 2016:793

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

51 §

3

Konsumentombudsmannens beslut enligt 28 § får överklagas till

Patent- och marknadsdomstolen.

Konsumentombudsmannens beslut enligt 42�44 §§ samt om vitesföreläg-

gande efter en sådan uppmaning får överklagas till Patent- och marknadsdom-
stolen. Detsamma gäller beslut om ersättning enligt 46 § eller enligt föreskrif-
ter som meddelats med stöd av nämnda paragraf.

53 §

En dom eller ett beslut om föreläggande där frågan om förbud enligt

23 § eller åläggande enligt 24 eller 25 § har prövats, hindrar att sådana frågor
prövas på nytt med anledning av marknadsföringen. En dom eller ett beslut
hindrar dock inte att samma fråga prövas på nytt när ändrade förhållanden
föranleder det.

64 §

I mål enligt denna lag gäller i fråga om rättegångskostnader 18 kap.

rättegångsbalken. Bestämmelsen i 18 kap. 16 § rättegångsbalken ska dock
inte tillämpas i mål om förbud enligt 23 § eller åläggande enligt 24 eller 25 §.
I sådana mål får rätten bestämma att var och en av parterna ska svara för sina
rättegångskostnader.

I ärenden enligt 51 § första stycket tillämpas i fråga om rättegångskostna-

der 31 kap. rättegångsbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2016.
2. För marknadsföring som har vidtagits före ikraftträdandet gäller äldre

föreskrifter.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Mikael Pauli
(Finansdepartementet)

3

Senaste lydelse 2016:223.