SFS 2016:794 Lag om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden

160794.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i
konsumentförhållanden;

utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6, 7, 8 c och 9 b §§ lagen

(1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden ska ha följande ly-
delse.

6 §

Om det finns särskilda skäl, får domstolen meddela förbud även för

tiden till dess att det finns ett slutligt beslut.

7 §

2

En fråga om förbud får i fall som inte är av större vikt prövas av Konsu-

mentombudsmannen.

Konsumentombudsmannen får bestämma att ett beslut om förbud ska gälla

omedelbart.

8 c §

3

Konsumentombudsmannens beslut enligt 7, 8 och 8 a §§ samt om

vitesföreläggande enligt 8 b § får överklagas till Patent- och marknadsdom-
stolen.

9 b §

4

Bestämmelsen i 18 kap. 16 § rättegångsbalken ska inte tillämpas i

mål enligt 3 §. I sådana mål får domstolen bestämma att vardera parten ska
svara för sina rättegångskostnader.

I ärenden som avser överklagande av Konsumentombudsmannens beslut

om förbud tillämpas i fråga om rättegångskostnader 31 kap. rättegångsbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2016.
2. För användning av avtalsvillkor som har skett före ikraftträdandet gäller

äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:168, bet. 2015/16:CU23, rskr. 2015/16:300.

2 Senaste lydelse 2016:211. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

3 Senaste lydelse 2016:211.

4 Senaste lydelse 2016:211.

SFS 2016:794

Utkom från trycket
den 5 juli 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016